REC Si­li­con-ak­sjen ned

Finansavisen - - BØRSFALL -

det fore­går en del i ku­lis­se­ne, sier han.

Tid­li­ge­re i høst men­te han ak­sje­ut­vik­lin­gen var «til å grå­te av».

– Det er vans­ke­lig å kom­men­te­re på som styre­for­mann, men pri­sen på ak­sjen er det den er og det mar­ke­det verd­set­ter den til. Jeg for­ut­så veks­ten i sol­bran­sjen, men ikke han­dels­kri­gen som kom som et eks­ternt sjokk. Jeg skul­le na­tur­lig­vis øns­ke at jeg også så han­dels­kri­gen kom­me, men det vil­le sam­ti­dig tro­lig va­ert litt i over­kant mye å for­lan­ge, sier han.

Tror ned­tu­ren fort­set­ter

Ana­ly­ti­ker Jo­nas Mey­er i Spa­reBank1 Mar­kets har hatt salgs­an­be­fa­ling på REC Si­li­con-ak­sjen i lang tid på grunn av over­ka­pa­si­te­ten i si­li­sium­mar­ke­det.

Han vi­ser til at REC har en kost­nad for sin si­li­si­um på 15 dol­lar ki­lo­en, men at sol­cel­lerå­va­ren i dag sel­ges for un­der 10 dol­lar ki­lo­en.

– I og med at man byg­ger ny ka­pa­si­tet i Ki­na for rundt 13 dol­lar ki­lo­en, så tror vi det er lav sann- syn­lig­het for at REC tje­ner pen­ger på si­li­si­um så len­ge han­dels­kri­gen på­går. Vi har som «base case» at hele fab­rik­ken i Mo­ses La­ke blir ned­stengt. Da tror vi ak­sjen kan fal­le noe mer, sier Mey­er.

Pro­duk­sjons­ka­pa­si­te­ten ved fab­rik­ken på den ame­ri­kans­ke vest­kys­ten ble kut­tet til 25 pro­sent i som­mer og 40 pro­sent av de an­sat­te ble opp­sagt.

Ana­ly­ti­ke­ren me­ner det først og fremst er den fal­len­de si­li­sium­pri­sen, samt sel­ska­pets kon­tant­si­tua­sjon som pres­ser ak­sjen ned­over.

Ved ut­gan­gen av and­re kvar­tal var det 42,4 mil­lio­ner dol­lar igjen i kas­sen, og se­nest den­ne uken falt si­li­sium­pri­sen nye 1,7 pro­sent, til 10,30 dol­lar pr. kilo, iføl­ge PV In­sight.

– Sel­ska­pet har vel­dig lite kon­tan­ter og po­ten­si­elt en skatte­sak hen­gen­de over seg som kan føre til at sel­ska­pet bry­ter med be­tin­gel­se­ne i ob­li­ga­sjons­lå­net al­le­re­de i and­re halv­år 2018. Den enes­te år­sa­ken til at sel­ska­pet ikke har

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.