60 pro­sent i år

Finansavisen - - BØRSFALL -

stør­re ne­ga­tiv kon­tant­strøm fra drif­ten, er på grunn av ster­ke si­lan­gass­pri­ser, sier han.

Si­lan­gass­mar­ke­det er på rundt 6.000 tonn i året, og REC Si­li­cons del­eide fab­rikk uten­for byen Yu­lin har ale­ne en ka­pa­si­tet på 20.000 tonn, iføl­ge Mey­er.

Si­li­sium­pro­du­sen­te­ne kan bru­ke si­lan­gass til egen si­li­sium­pro­duk­sjon, men når pri­se­ne på si­lan­gass er høy­ere enn si­li­siu­met vel­ger fle­re å sel­ge gas­sen frem­for vi­dere­pro­ses­se­ring.

– Der­som Yu­lin-fab­rik­ken be­gyn­ner å sel­ge til mar­ke­det, kan vi se press på mar­gi­ne­ne og stør­re ne­ga­ti­ve kon­tant­strøm­mer i sel­ska­pet, sier han.

Han me­ner imid­ler­tid si­li­sium­pri­se­ne har nådd bun­nen i den­ne om­gang.

– Vi lig­ger in­ne med at pri­se­ne grad­vis skal for­bed­re seg opp mot 13 dol­lar pr. kilo, men det av­hen­ger av sterk vekst i sol­celle­mar­ke­det etter­som det fort­satt er stor over­ka­pa­si­tet av si­li­si­um, sier han. Sent ons­dag etter­mid­dag kom en mel­ding fra Fi­nanstil­sy­net som hel­ler kaldt vann over ad­mi­ni­stra­sjo­nen i Bank Nor­we­gi­an. Dets børs­no­ter­te hol­ding­sel­skap, Nor­we­gi­an Finans Hol­ding, skal nå for­hind­res i å ut­be­ta­le kvar­tals­vise ut­byt­ter.

Den enor­me inn­tje­nin­gen i ban­ken, der egen­ka­pi­tal­av­kast­nin­gen na­er sagt re­gel­mes­sig lig­ger på 30-tal­let, har fris­tet bank­sjef Ti­ne Wolle­bekk og fi­nans­di­rek­tør Pål Sven­ke­rud til å snak­ke om ut­be­ta­lin­ger til ak­sjo­na­ere­ne, og gjer­ne i form av hyp­pi­ge ut­byt­ter.

Ban­ken har ald­ri tid­li­ge­re be­talt ut­byt­te, da over­skud­det har blitt brukt til å opp­rett­hol­de kjerne­ka­pi­tal­dek­nin­gen for vi­de­re vekst. Når vekst­tak­ten kan bli brem­set opp, vil le­del­sen støt­tet av sty­ret for­hind­re at pen­ge­ne ho­per seg opp i ban­ken.

End­rer lo­ven

I inn­led­nin­gen til Fi­nanstil­sy­net står det:

«Fi­nanstil­sy­net har over­sendt til Fi­nans­de­par­te­men­tet for­slag om end­rin­ger i fi­nans­fore­taks­lo­ven der det fore­slås å klar­gjø­re at fi­nans­fore­tak ikke kan dele ut ut­byt­te ba­sert på del­års­regn­skap.»

Når det kom­mer til ut­byt­ter byg­ger Fi­nans­fore­taks­lo­ven på for­mu­le­rin­ge­ne i ak­sje­lo­ven før den fikk sine end­rin­ger i 2013.

I sitt brev til Fi­nans­de­par­te­men­tet skri­ver Til­sy­net:

«Fi­nanstil­sy­net me­ner at det for fi­nans­fore­tak er grunn til å opp­rett­hol­de sa­er­skil­te be­grens­nin­ger når det gjel­der ad­gan­gen til å ut­be­ta­le ut­byt­te og at det for fi­nans­fore­tak ikke bør åp­nes for ut­byt­te ba­sert på noe an­net enn års­regn­ska­pet.»

Mens Bank Nor­we­gi­an har kon­se­sjon som bank, fra no­vem­ber 2007, er Nor­we­gi­an Finans Hol­ding et hol­ding­fore­tak i fi­nans­kon­sern og der­med et fi­nans­fore­tak.

FoTo: Hans IvER odEnRud

KUT­TET EIERSKAPET: REC-sjef To­re Tor­vund ble nødt til å re­du­se­re eierskapet i Yu­lin-fab­rik­ken i Ki­na fra 49 til 15 pro­sent tid­li­ge­re i år på grunn av penge­man­gel. Her er han foran byg­get som hu­ser sel­ska­pets FBR-tek­no­lo­gi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.