– Det­te er ikke be­gyn­nel­sen på et krakk

Meg­ler­sjef Gau­te Ull­tveit-Moe (40) i Nor­dea Mar­kets er over­be­vist om det bare er en korreksjon.

Finansavisen - - BØRSFALL - „„CHRISTER TEIGEN christer.teigen@fi­nans­avi­sen.no

DAX-INDEkSEN

– Vi fø­ler oss gans­ke sik­re på at det­te ikke er be­gyn­nel­sen på et krakk. Det er kun en korreksjon ned. Man tren­ger ikke gå «all in» på dag én, el­ler til og med dag tre. Vi sier til kun­de­ne at man skal va­ere se­lek­tiv nå, sier meg­ler­sje­fen.

Gau­te Ull­tveit-Moe har va­ert i meg­ler­bran­sjen nes­ten halve li­vet. Som 21-åring star­tet han hos Mor­gan St­an­ley i Lon­don. Et par må­ne­der før fi­nans­kri­sen i 2008 ram­met mar­ke­de­ne, be­gyn­te han som ak­sje­meg­ler i Arc­tic Secu­ri­ties, der han ble i ni år.

Su­re mar­ke­der

Ull­tveit-Moe sier han har ven­tet på den­ne kor­rek­sjo­nen etter børs­fest i en­kel­te mar­ke­der, spe­si­elt i ame­ri­kans­ke tek­no­logi­ak­sjer og på Oslo Børs.

– Det­te er en ven­tet korreksjon. Oslo Børs har jo va­ert en av de bes­te bør­se­ne i ver­den i år. Glo­balt har ak­sje­mar­ke­de­ne va­ert litt su­re fra før, med et par unn­tak – som Nas­daq. FAANG-ak­sje­ne (Face­bo­ok, Ama­zon, App­le, Net­flix og Goog­le) er mye vekst og mind­re inn­tje­ning. Det vi ser nå er at in­ves­to­rer vrir por­te­føl­je­ne fra vekst- til ver­diak­sjer.

Mens Oslo Børs’ ho­ved­in­deks og Nas­daq-indeksen fort­satt er opp rundt 8 pro­sent hit­til i år i lo­kal va­lu­ta, er MSCI-ver­dens­in­dek­sen om­trent ufor­and­ret. De sto­re euro­pe­is­ke bør­se­ne er be­ty­de­lig ned for året. Den tys­ke DAX-indeksen er ek­sem­pel­vis ned 11 pro­sent, og hele 14 pro­sent målt i dol­lar.

In­ves­to­rer som bru­ker tek­nisk ana­ly­se vil også se at den tys­ke DAX-indeksen over to år har ut­vik­let en «hode-skul­der»-for­ma­sjon og har nå brutt ned (se graf). Men det­te er ikke Ull­tveit-Moe så in­ter­es­sert i:

– Nei, tek­nisk ana­ly­se er ikke ak­ku­rat min greie, sier han.

FOTO: Iván KverMe

IkkE BEkYMRET: Meg­ler­sjef Gau­te Ull­tveit-Moe tror ikke bør­se­ne skal så mye mer ned.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.