Gjør kule på im­port­kjøtt

I bonde­eide Nor­tu­ra er in­ter­na­sjo­nal tra­ding med kjøtt det ras­kest vok­sen­de for­ret­nings­om­rå­det.

Finansavisen - - NORIDANE 2017 - „„ANDERS HORNTVEDT anders.horntvedt@fi­nans­avi­sen.no

Slag­or­det om tryg­ge rå­va­rer fra nors­ke bøn­der er det som mø­ter deg når du går inn på nett­si­de­ne til Nor­tu­ra.

Sel­ska­pet har 18.800 an­dels­ei­ere som smyk­ker seg med å prak­ti­se­re god mat­tra­di­sjon på går­der over hele lan­det.

Det for­ret­nings­om­rå­det som de se­nes­te åre­ne har vokst ras­kest i Nor­tu­ra-kon­ser­net, har imid­ler­tid in­gen­ting med det å gjø­re. Tvert imot er dat­ter­sel­ska­pet No­riDa­ne iføl­ge egne nett­si­der Nor­ges størs­te im­por­tør og dis­tri­bu­tør av nett­opp im­por­tert kjøtt.

No­riDa­ne hev­der også å va­ere Euro­pas ras­kest vok­sen­de han­dels­sel­skap for kjøtt. I fjor meg­let sel­ska­pet 126.000 tonn kjøtt mel­lom 800 for­ret­nings­for­bin­del­ser i 89 land.

– Bid­rar po­si­tivt

Sel­ska­pets om­set­ning voks­te med 18 pro­sent i fjor og 25 pro­sent i 2016.

– Det er helt rik­tig at be­drif­ten har hatt en vel­dig sunn ut­vik­ling re­sul­tat­mes­sig. Det bid­rar po­si­tivt også for Nor­tu­ra-kon­ser­net, Eskil Pe­der­sen (34), as­sis­te­ren­de kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør i Nor­tu­ra.

I års­rap­por­ten be­skri­ves 2017 som et kre­ven­de år for Nor­tu­ra. Økt ak­ti­vi­tet i No­rida­ne Foods og and­re dat­ter­sel­ska­per trek­kes imid­ler­tid frem som for­kla­rin­gen på at kon­ser­net økte om­set­nin­gen i det hele tatt.

– Nor­tu­ra-kon­ser­net er i en ut­ford­ren­de si­tua­sjon øko­no­misk og har satt i gang et for­bed­rings­pro­gram frem til 2020. At dat­ter­sel­ska­pe­ne våre, in­klu­dert No­riDa­ne går godt er vi selv­sagt vel­dig for­nøy­de med. Det bid­rar po­si­tivt for hele kon­ser­net, hev­der Pe­der­sen.

Ga­ran­tert norsk

– Hvor pro­ble­ma­tisk er det at Nor­tu­ra be­gyn­ner å bli så­pass stor på kjøtt­im­port?

– Im­por­ten til Nor­ge ut­gjør kun en be­gren­set del av No­riDa­nes ak­ti­vi­tet og en me­get li­ten del av Nor­tu­ras to­ta­le ak­ti­vi­tet, sva­rer Pe­der­sen.

Meste­par­ten av kjøt­tet som sel­ska­pet om­set­ter, hav­ner ikke i nors­ke ma­ger. Om­set­nin­gen i det

nors­ke sel­ska­pet, som iva­re­tar im­por­ten til Nor­ge, ut­gjør nor­malt mel­lom 15 og 25 pro­sent av virk­som­he­ten. De res­te­ren­de 75–85 pro­sent av to­tal­om­set­nin­gen i No­riDa­ne er det in­ter­na­sjo­nal tra­ding som står for.

Pe­der­sen for­sik­rer at pro­duk­te­ne fra Gil­de og Prior all­tid inne­hol­der ett hund­re pro­sent norsk kjøtt.

– Hvor blir kjøt­tet som im­por­te­res til Nor­ge av?

– Det kjøt­tet kan en­ten gå vi­de­re i Nor­tu­ras egen vare­strøm, el­ler det kan gå til and­re kun­der av No­riDa­ne, som for ek­sem­pel dag­lig­vare­han­de­len el­ler uli­ke in­du­striak­tø­rer, sva­rer han.

– Kan opp­le­ves pro­ble­ma­tisk

No­riDa­ne har som for­ret­nings­idé å ut­jev­ne de uba­lan­se­ne som fin­nes i ver­dens­mar­ke­det for kjøtt, og fun­ge­rer som for­bin­del­se mel­lom pro­du­sen­ter i eks­port­lan­de­ne og kun­der i im­port­lan­de­ne, iføl­ge Pe­der­sen.

– I pe­rio­der med over­skudd i det nors­ke kjøtt­mar­ke­det kan im­port selv­føl­ge­lig opp­le­ves som pro­ble­ma­tisk for Nor­tu­ra og sel­ska­pets ei­ere, si­den im­por­ten bid­rar til å øke over­skudds­pro­ble­met, med­gir han.

Han un­der­stre­ker imid­ler­tid at kon­ser­net ikke ten­ker å im­por­te­re stor­fe­kjøtt til Nor­ge før mar­keds­ba­lan­sen er blitt bed­re.

På grunn av tør­ken i som­mer skal det nors­ke mar­ke­det nå va­ere met­tet.

Pri­set til 5 mil­lio­ner

No­riDa­ne var opp­rin­ne­lig dansk, og har ho­ved­kon­tor i Kø­ben­havn. I 2008 kjøp­te Nor­tu­ra 80 pro­sent av sel­ska­pet, og an­de­len kom inn i Nor­tu­ra-ba­lan­sen med en ver­di på 4 mil­lio­ner kro­ner.

Det in­ne­ba­erer at No­riDa­ne for ti år si­den ble pri­set til 5 mil­lio­ner kro­ner.

Nor­tu­ra gikk inn i No­riDa­ne for å skaf­fe seg til­gang på in­for­ma­sjon om ver­dens­mar­ke­dets pris på kjøtt og kjøtt­pro­duk­ter, fast­slår Pe­der­sen.

– At No­riDa­ne med sin kunn­skap tra­der kjøtt på ver­dens­mar­ke­det ser vi ikke på som noe pro­blem. Inn­sikt i im­port og pri­ser på kjøtt og kjøtt­pro­duk­ter in­ter­na­sjo­nalt er en vik­tig for­ut­set­ning for å kun­ne age­re mest mu­lig ra­sjo­nelt i det nors­ke mar­ke­det, un­der­stre­ker Pe­der­sen.

– Hvor stort kan sel­ska­pet bli?

– In­ter­na­sjo­nal tra­ding med kjøtt har et be­ty­de­lig om­fang, og No­riDa­ne er kun en li­ten ak­tør i det­te mar­ke­det, så det er mu­lig­he­ter for vekst, sva­rer Pe­der­sen.

FOTO: Erik Bu­raas/NOr­Tu­ra

– BiD­RAR PO­Si­TiVT: Eskil Pe­der­sen, as­sis­te­ren­de kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør i Nor­tu­ra.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.