Byg­ger nytt for 2 mrd. kro­ner

SAMFERDSEL: Nor­led in­ves­te­rer over 2 mil­li­ar­der kro­ner i fer­ge- og hur­tig­båt­flå­ten etter å ha vun­net fle­re nye an­buds­kon­trak­ter.

Finansavisen - - STORSATSING FRA NORLED - „„BJØRN SEGROV bjorn.segrov@fi­nans­avi­sen.no

– Det­te er det størs­te bygge­pro­gram­met i Nor­leds 163 år lan­ge his­to­rie, sier vise­adm. di­rek­tør Lars Ja­cob En­gel­sen til Fi­nans­avi­sen.

Fer­ge- og hur­tig­båt­sel­ska­pet i Stav­an­ger byg­ger nå åtte nye fer­ger og fem hur­tig­bå­ter. Al­le hur­tig­bå­te­ne og en av fer­ge­ne skal le­ve­res fra nors­ke verft.

– Sel­ska­pet er in­ne i en fan­tas­tisk spen­nen­de fase. Etter å ha vun­net en rek­ke an­buds­kon­trak­ter skal vi nå byg­ge 13 nye far­tøy­er, sam­ti­dig som vi kon­ver­te­rer fle­re ek­sis­te­ren­de far­tøy­er til ny og mer miljø­venn­lig tek­no­lo­gi, sier En­gel­sen. Han har an­sva­ret for opp­følg­nin­gen og gjen­nom­fø­rin­gen av in­ves­te­rin­ge­ne.

Mest strøm

Fer­ge­ne skal set­tes inn på strek­nin­ge­ne Mann­hel­ler-Fod­nes og Hel­la–Vangs­nes-Drags­vik i ind­re Sogn, på Volds­fjor­den og Sol­av­gå­gen-Fe­støya på Sunn­mø­re, og i sam­ban­det Hjelle­stad-Klok­kar­vik i Horda­land.

På Mann­hel­ler–Fod­nes vil det kom­me bat­te­ri­fer­ger som tar 120 bi­ler hver. På tre­kant­sam­ban­det Hel­la–Vangs­nes–Drags­vik blir det satt inn tre bat­te­ri­fer­ger med en sam­let ka­pa­si­tet på vel 200 bi­ler.

Fer­ge­ne byg­ges i ut­lan­det, bort­sett fra en som skal le­ve­res av West­con, mens al­le hur­tig­bå­te­ne byg­ges i Nor­ge. Av dis­se er to al­le­re­de plas­sert hos GS Ma­ri­ne i Gurs­ken på Sunn­mø­re og to hos Oma Båt­byg­ge­ri på Stord.

De nye fer­ge­ne le­ve­res med hy­brid frem­drifts­ma­ski­ne­ri og vil i all ho­ved­sak drif­tes på ren strøm. Li­ke­le­des byg­ges to av hur­tig­bå­te­ne med hy­brid­tek­no­lo­gi, og blir de førs­te i sitt slag i ver­den. Den førs­te skal be­nyt­tes i tra­fik­ken mel­lom Hauge­sund og Røva­er. Det var i fjor som­mer Nor­led vant an­bu­det om å drif­te hur­tig­båt­for­bin­del­se­ne mel­lom Hauge­sund og Røva­er i ti år fra 1. ja­nu­ar 2019.

Ut­vik­lin­gen av nye far­tøy­ene er et sam­ar­beid mel­lom Nor­led, Ser­voge­ar og Brun­voll, som er le­ve­ran­dør av pro­pell­sys­te­mer for ma­nøv­re­ring av avan­ser­te skip. Bå­te­ne kan ta last, en per­son­bil, syk­ler og opp­til 91 per­soner. De får en has­tig­het på rundt 20 knop.

Byg­ger om

I til­legg til det om­fat­ten­de ny­byg­gings­pro­gram­met kon­ver­te­rer re­de­ri­et f le­re ek­sis­te­ren­de fer­ger til hy­brid­drift. Der­med vi­dere­fø­rer sel­ska­pet ut­vik­lin­gen fra miljø­fer­ge­ne «Am­pè­re» og «Fol­ge­fonn».

«Am­pè­re» er ver­dens førs­te helt ut­slipps­frie fer­ge og har va­ert i ope­ra­sjon på sam­ban­det La­vik-Ope­dal i Sogn og Fjor­da­ne si­den 2015. Der har den snart seilt en dis­tan­se til­sva­ren­de seks gan­ger Ekva­tor.

«Fol­ge­fonn» er den førs­te ek­sis­te­ren­de fer­gen som er byg­get om til hy­brid­drift og ver­dens førs­te fer­ge med in­duk­tiv la­ding og au­to­dok­king.

– In­nen­for hur­tig­båt er vi klar mar­keds­le­der og vi har styr­ket den­ne po­si­sjo­nen gjen­nom å vin­ne an­bu­de­ne i Har­stad og Tromsø, der vi kom­mer med f lun­ken­de nye far­tøy­er fra 2020, sier En­gel­sen.

Sel­ska­pet tap­te an­buds­run­den om fle­re ferge­strek­nin­ger i Horda­land, der i førs­te rek­ke Fjord1, og i noen grad Bore­al, gikk av med sei­re­ne.

– Vi mis­ter vo­lu­me­ne i Horda­land fra 2020, men hen­ter mye til­ba­ke gjen­nom de kon­trak­te­ne vi har vun­net på Sogn og i Mø­re.

– Pla­nen for å ut­vik­le Nor­led har fun­gert godt med nes­ten 40 pro­sent om­set­nings­vekst si­den 2013, en grei re­sul­tat­ut­vik­ling og gode fi­nan­sie­rings­løs­nin­ger, sier En­gel­sen.

Vil va­ere på­dri­ver

Han gjør det klart at am­bi­sjo­nen er at Nor­led skal va­ere på­dri­ve­ren for for­ny­el­se av den nors­ke ferge­bran­sjen ved å ta i bruk grønn tek­no­lo­gi til sjøs.

– Nor­led har all­tid lig­get i front når det gjel­der in­no­va­sjon og ny tek­no­lo­gi.

– Vi er dess­uten ver­dens fem­te størs­te hur­tig­båt­re­de­ri, og det er na­tur­lig at vi tar sam­me på­dri­ver­rol­le med tan­ke på for­ny­el­se og grøn­ne løs­nin­ger der som in­nen­for ferge­far­ten, sier En­gel­sen.

Nå er han på jakt etter fle­re med­ar­bei­de­re som skal bi­stå i ar­bei­det med opp­følg­nin­gen av al­le bygge­pro­sjek­te­ne.

– Vi må styr­ke or­ga­ni­sa­sjo-

nen for å kun­ne hånd­te­re det­te på en god måte, sier En­gel­sen.

Nor­led er en av lan­dets størs­te ferge­ope­ra­tø­rer og er num­mer fem i ver­den in­nen hur­tig­båt. Sel­skap er hel­eid av kon­ser­net Det Stav­an­gers­ke Damp­skibs­sel­skap og lig­ger an til å nå en om­set­ning på rundt 2,3 mil­li­ar­der kro­ner i år. De fem sis­te åre­ne, i pe­rio­den 2013-2017, var det ak­ku­mu­ler­te drifts­re­sul­ta­tet 572 mil­lio­ner kro­ner.

Re­de­ri­et, som dri­ver 81 fer­ger og hur­tig­bå­ter, seil­te inn na­er 2,1 mil­li­ar­der kro­ner i drifts­inn­tek­ter i fjor, om­trent på lin­je med 2016.

Yu­hong Jin Her­man­sen er ma­jo­ri­tets­ei­er DSD-kon­ser­net.

FoTo: dsd/Nor­led

FØRST UTE: «am­pè­re» er ver­dens førs­te helt ut­slipps­frie fer­ge. den har va­ert i drift si­den 2015 og snart har seilt en dis­tan­se til­sva­ren­de seks gan­ger ekva­tor.

Il­lusTra­sjoN: Nor­led

NYTT MATERIELL: Nor­led skal set­te inn nye hur­tig­bå­ter i tra­fikk i Tromsø og Har­stad fra 2020.

SOM PLANLAGT: – Pla­nen for å ut­vik­le Nor­led har fun­gert godt, med nes­ten 40 pro­sent om­set­nings­vekst si­den 2013, en grei re­sul­tat­ut­vik­ling og gode fi­nan­sie­rings­løs­nin­ger, sier vise­adm. di­rek­tør Lars Ja­cob En­gel­sen.

FoTo: NoR­LEd/dSd

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.