Dob­belt så stor med nytt spor

NRC Group blar opp 2,1 mil­li­ar­der kro­ner for å bli Nor­dens størs­te en­tre­pre­nør på ba­ne­re­la­tert in­fra­struk­tur etter opp­kjø­pet av VR Track i Fin­land, men Dan­mark må ven­te.

Finansavisen - - STORSATSING FRA NORLED - „„Hans Iver Odenrud hans.iver.odenrud@fi­nans­avi­sen.no

– Det­te er en stor sak i Fin­land. Vi har en presse­kon­fe­ran­se og man­ge mø­ter, så det går slag i slag, sier Øi­vind Horpe­stad, kon­sern­sjef i NRC Group på te­le­fon fra Hel­sin­ki.

Sel­ska­pet kjø­per fins­ke VR Track og blir der­med Nor­dens størs­te en­tre­pre­nør in­nen ba­ne­re­la­tert in­fra­struk­tur.

VR Track er et dat­ter­sel­skap av det fins­ke, stats­eide jern­bane­kon­ser­net VR Group.

Pris: 2,1 mil­li­ar­der kro­ner

Horpe­stad sier pro­ses­sen med å byg­ge et nor­disk en­tre­pre­nør­sel­skap in­nen ba­ne­re­la­tert in­fra­struk­tur star­tet al­le­re­de for syv år si­den.

– Vi had­de en am­bi­sjon om å bli en le­den­de ak­tør i det­te seg­men­tet i Nor­den. Mar­keds­mes­sig er Fin­land mest likt Nor­ge og Sve­ri­ge. Mar­ke­det i Fin­land har len­ge va­ert do­mi­nert av stat­li­ge ak­tø­rer, inn­til ny­lig da bran­sjen ble kon­kur­ranse­ut­satt, sier han.

NRC Group har ikke hatt egen virk­som­het i Fin­land tid­li­ge­re, men har sam­ar­bei­det med fle­re fins­ke ak­tø­rer len­ge.

– Vi me­ner vi kjen­ner mar­ke­det vel­dig godt og fø­ler oss tryg­ge på sat­sin­gen. Nor­ge og Sve­ri­ge har 12-års ram­mer vi kan for­hol­de oss til gjen­nom na­sjo­na­le trans­port­pla­ner, men det er også god vi­si­bi­li­tet i Fin­land, blant an­net for­bi man­ge pro­sjek­ter inn­går i lang­sik­ti­ge, stat­li­ge pla­ner, sier han.

I til­legg til å ha en mar­keds­an­del på 50 pro­sent i Fin­land, har VR Track også en be­ty­de­lig til­stede­va­er­el­se i Sve­ri­ge in­nen ved­li­ke­hold av jern­bane.

Pri­sen for sel­ska­pet er 225 mil­lio­ner euro, til­sva­ren­de rundt 2,1 mil­li­ar­der kro­ner på kon­tan­tog gjelds­fri ba­sis. 65 pro­sent av kjøpe­sum­men be­ta­les i kon­tan­ter og res­ten i NRC-ak­sjer. VR Group blir etter trans­ak­sjo­nen sit­ten­de med 18 pro­sent av de ute­stå­en­de NRC-ak­sje­ne.

Blir dob­belt så stort

Han me­ner det blir sta­dig vik­ti­ge­re å va­ere en ak­tør av en viss stør­rel­se, si­den kon­trak­te­ne blir stør­re og mer kom­plek­se.

– Det er vik­tig å va­ere stor, men det vik­tigs­te er å kun­ne va­ere en kom­plett le­ve­ran­dør av tje­nes­ter som også kan kon­kur­re­re mot uten­lands­ke ak­tø­rer, sier han.

Sel­ska­pet blir nå dob­belt så sto­re, får 2.450 an­sat­te i Nor­ge, Sve­ri­ge og Fin­land og vil om­set­te for over 6 mil­li­ar­der kro­ner.

– Hva med Dan­mark?

– Dan­mark er også et in­ter­es­sant marked, men nå skal vi først og fremst bru­ke tid på det vi har satt i gang i Fin­land.

Som en av få ak­sjer steg NRC­ak­sjen kraf­tig på Oslo Børs tors­dag. En time før stenge­tid var ak­sjen da­gens børs­vin­ner etter en opptur på over 8 pro­sent.

FoTo: NRC GRoup

Inn I nYTT MarKed: NRC Group-sjef Øi­vind Horpe­stad (t.h.) me­ner Fin­land er likt Nor­ge og Sve­ri­ge mar­keds­mes­sig. Her med VR Track-sjef Har­ri Luk­ka­ri­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.