Jeg er de­fi­ni­tivt bull

Kol­bjørn Giske­øde­gård og Nor­dea Mar­kets er helt ueni­ge med ABG Sun­dal Col­li­er. Han spår kurs­fest og en lakse­pris på 64 kro­ner pr. kilo.

Finansavisen - - OPPJUSTERER HELE SJØMATSEKTOREN - „„MARIUS MØRCH LARSEN marius.larsen@fi­nans­avi­sen.no

– Jeg er de­fi­ni­tivt bull, sier sjø­mat­ana­ly­ti­ker Kol­bjørn Giske­øde­gård i Nor­dea Mar­kets.

Mens res­ten av ak­sje­mar­ke­det er usik­re på hvor­dan høs­ten blir, etter fall på bør­se­ne, er ikke han i tvil om at det lig­ger gode mu­lig­he­ter i sjø­mat, skul­le res­ten av ak­sje­mar­ke­det se for bro­ke­te ut.

Det kom­mer i kon­trast med ABG Sun­dal Col­li­er, som tid­li­ge­re den­ne uken ba sjø­mat­in­ves­to­rer ha is i ma­gen. Selv om lakse­pri­sen an­ta­ge­lig skul­le litt opp, men­te de at vo­lum­ned­gang og kost­nads­øk­ning vil­le mer enn ut­jev­ne det, og at ge­vins­ten i sjø­mat­a­k­sjer var tett på mak­si­mert for den­ne gang.

Ser høye pri­ser

Selv om Nor­dea Mar­kets er enig i at til­buds­veks­ten skal ned, og at lakse­pri­sen skal opp, er det lite an­net å enes om. For Giske­øde­gård me­ner sjø­mat­pri­sen skal lig­ge høyt i åre­ne frem­over, og an­slår en kilo­pris på 64 kro­ner for pe­rio­den 2019 til 2021.

– Vi tror den im­pli­sit­te lakse­pri­sen som er pri­set inn i ak­sje­ne i dag er for be­skje­den. Slik sek­to­ren er pri­sen, med EBIT på 12 kro­ner for 2018, og en im­pli­sitt snitt­kost på 37-38 kro­ner, er det pri­set inn en lakse­pris lavt 50-tall, sier han og fort­set­ter:

– Det er in­gen­ting i til­buds­si­den de na­er­mes­te åre­ne som til­si­er at man skal ned dit. Ser man på 2016, 2017 og 2018 lig­ger det i over­kant av 60 kro­ner pr. kilo i snitt, sier han.

Giske­øde­gård me­ner mar­ke­det er for for­sik­tig, både på pris og i for­hold til sam­men­lign­ba­re sek­to­rer.

Van­lig­vis pri­ses sjø­mat­sek­to­ren som en vel­dig syk­lisk sek­tor, men Giske­øde­gård me­ner det er tid for en an­nen måte å pri­se på. For pris­ni­vå­ene er sta­bi­le sett over en fem­års­pe­rio­de, hvis man tar med for­ward­pri­se­ne for 2019 og 2020.

– Sjø­mat er nok mer syk­lisk enn mat­vare­pro­du­sen­ter og dis­tri­bu­tø­rer ge­ne­relt, men vi me­ner det er en uri­me­lig stor ra­batt mot mat­vare­sek­to­ren ge­ne­relt.

Opp 15 pro­sent

Der­for opp­jus­te­rer de kurs­må­le­ne sine med i snitt 15 pro­sent. Ma­ri­ne Harvest er meg­ler­hu­sets nye fa­vo­ritt, med et kurs­mål på 235 kro­ner. Det er opp 35 kro­ner, el­ler 27 pro­sent, fra gårs­da­gens kurs på 184,50 kro­ner.

– And­re vir­ker å va­ere bekymret for at det er mye lakse­lus?

– Kost­nads­ba­sen man har hatt de sis­te åre­ne har gjen­spei­let den vel­dig kre­ven­de luse­si­tua­sjo­nen i 2015 og 2016, som ble med inn i 2017. At det er mye lus og mye be­hand­lin­ger, det er gårs­da­gens ny­he­ter, sier han.

Han me­ner at selv om an­tal­let be­hand­lin­ger har gått opp, er ikke ni­vå­ene av lus på ver­re

Vi tror den im­pli­sit­te lakse­pri­sen som er pri­set inn i ak­sje­ne i dag er for be­skje­den

kOL­bjØRN GISkE­ØdE­GåRd, NOR­dEA MAR­kEtS

ni­vå­er enn tid­li­ge­re.

– Det er et høyt nivå, som gjør at en høy bio­lo­gisk kost for­blir høy, me­ner han.

Han pe­ker også på at vel­dig mye av luse­pro­ble­me­ne er kon­sen­trert i røde so­ner, klas­si­fi­sert etter det nye tra­fikk­lys­sys­te­met. Der­med er det ikke nytt at det er mye lus der.

– Det ut­gjør kan­skje 2530 pro­sent av pro­duk­sjons­om­rå­de­ne, men de størs­te vo­lu­me­ne lig­ger nord for Stadt. Og der er det god kon­troll på si­tua­sjo­nen.

FOTO: IváN KvErME

SjØMATgLAd: Kol­bjørn giske­øde­gård har tro­en på laks.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.