Tysk­land skrur ned for­vent­nin­ge­ne

Finansavisen - - E-HELSETJENESTER - NTB

Tysk­lands fi­nans­de­par­te­ment for­ven­ter nå en vekst i brutto­na­sjo­nal­pro­duk­tet (BNP) på 1,8 pro­sent i år og nes­te år. Tid­li­ge­re var for­vent­nin­gen en vekst på 2,3 pro­sent i år og 2,1 pro­sent i 2019.

– En vik­tig grunn til det­te er det sva­ke­re in­ter­na­sjo­na­le han­dels­mil­jø­et, skri­ver det tys­ke fi­nans­de­par­te­men­tet i en ut­ta­lel­se.

Tysk­land er ver­dens tred­je størs­te eks­por­tør, og i fjor ut­gjor­de eks­port drøyt 47 pro­sent av Tysk­lands BNP.

– Øken­de pro­tek­sjo­nis­tis­ke tenden­ser ska­per usik­ker­het rundt fram­ti­den, sier Tysk­lands øko­nomi­mi­nis­ter Pe­ter Alt­mai­er. – Vi bør kut­te i toll og and­re han­dels­bar­rie­rer, ikke byg­ge dem opp, leg­ger han til.

Re­kord­lav ar­beids­le­dig­het, sterk lønns­vekst, økt for­bruk og økte in­ves­te­rin­ger fra na­e­rings­li­vet er blant fak­to­re­ne som bid­rar til at Tysk­lands re­gje­ring li­ke­vel venter so­lid vekst både i år og nes­te år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.