Slutt for NSB-tog­bil­lett­salg

Finansavisen - - E-HELSETJENESTER - NTB

En­tur over­tar sal­get av tog­bil­let­ter på NSBs sta­sjo­ner. End­rin­gen vil ikke mer­kes av NSBs kun­der, som fort­satt kan kjø­pe bil­let­ter via NSBs egen app og nett­si­der, men En­tur over­tar sal­get på auto­ma­te­ne og på de be­tjen­te sta­sjo­ne­ne.

En­tur ble stif­tet i 2016 og tid­li­ge­re i år ble en mo­bi­lapp med sam­me navn lan­sert. Ap­pen skal gjø­re det mu­lig å kun bru­ke én app til bil­lett­kjøp over hele lan­det, uan­sett hva slags kol­lek­tiv­til­bud man be­nyt­ter.

Det er sta­ten som ei­er sel­ska­pet som al­le­re­de i 2016 over­tok drif­ten av NSBs bil­lett­sys­te­mer. Nå går sel­ska­pet enda et skritt vi­de­re og har i lø­pet av som­mer­en opp­gra­dert 220 bil­lett­auto­ma­ter og over 185 va­li­da­to­rer med ny logo, far­ger og navn fra En­tur.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.