Tid­li­ge­re Ev­ry-sjef går til Dips

Ny­lig av­gått Ev­ry-sjef Kol­bjørn Haarr skal ta over ro­ret i helse­jour­nal-mono­po­lis­ten Dips fra nytt­år, når grün­der Tor Ar­ne Vik­sjø gir seg etter 31 år.

Finansavisen - - E-HELSETJENESTER - „„Grun­de Grim­stad grun­de.grim­stad@fi­nans­avi­sen.no

Tid­li­ge­re Ev­ry-sjef Kol­bjørn Haarr skal ta over ro­ret i den nord­lands­ke helse­pro­gram­vare­suk­ses­sen Dips fra 1. ja­nu­ar 2019.

– Det er stra­te­gisk vik­tig for sel­ska­pet å til­pas­se seg den nye ei­er­struk­tu­ren, og rig­ge sel­ska­pet for yt­ter­li­ge­re vekst, sier nå­va­eren­de sjef Tor Ar­ne Vik­sjø.

takt­skif­te

Iføl­ge sel­ska­pet er ny­an­set­tel­sen den sis­te del i pla­nen for å rig­ge sel­ska­pet for eks­pan­sjon.

31 år etter at Vik­sjø (64) be­gyn­te å ut­vik­le helse­jour­nal­pro­gram­va­ren Dips i kjel­le­ren på Nord­land syke­hus, er sel­ska­pet i dag lan­dets størs­te norsk­eide e-helse­sel­skap, med en om­set­ning på 340 mil­lio­ner i fjor, og i prak­sis mono­pol i det nors­ke helse­ve­se­net.

Snart blir mar­keds­an­de­len enda ster­ke­re når Hel­se sør­øst, som den sis­te av helse­re­gio­ne­ne, im­ple­men­te­rer sis­te ver­sjon av løs­nin­gen, Dips Are­na, som blant an­net gir pa­si­en­te­ne full til­gang til sin egen jour­nal.

Vik­sjø fort­set­ter i sty­ret for Dips, og vil fort­set­te å del­ta i den dag­li­ge drif­ten i en stra­te­gisk råd­gi­ver­rol­le.

mye vil ha mer

– De­re er for lengst i mål med å få mono­pol i Nor­ge, og har ny­lig brukt en mil­li­ard kro­ner på den nye ver­sjo­nen av sys­te­met. Hvor­for har ikke det­te gre­pet kom­met før?

– Del­vis for­di vi ikke har hatt tid. Vår svø­pe er at vi har hatt alt­for mye å gjø­re med våre ek­sis­te­ren­de kun­der til å set­te i gang med noen tyng­re sats­ning, for­kla­rer Vik­sjø.

Tross suk­ses­sen sier han at vi er langt fra å kom­me i mål her til lands også.

– For­må­let er ikke bare å gjø­re be­hand­lin­gen enk­le­re, men også sik­re­re. Helt frem til 2014 ble in­gen jour­na­ler sendt elek­tro­nisk i Hel­se sør­øst, og taxi var den van­ligs­te dis­tri­bu­sjons­me­to­den for helse­jour­na­ler, sier Haarr.

– Men nå har vi den mest mo­der­ne løs­nin­gen på mar­ke­det, en flek­si­bel, åpen data­platt­form i bun­nen som gjør oss i stand til å byg­ge nye løs­nin­ger på top­pen som kan er­stat­te el­ler sam­kjø­re med de man­ge and­re sys­te­me­ne som bru­kes i dag.

stra­te­gisk ei­er

– At Awil­helm­sen er in­ne som ei­er var et av de ele­men­te­ne som vir­ke­lig til­trakk meg ved den­ne job­ben, sier Haarr, som ble kon­tak­tet av sel­ska­pet via et re­krut­te­rings­fir­ma.

– De er lang­sik­ti­ge og er inn­stilt på å va­ere med og ut­vik­le sel­ska­pet vi­de­re. Jeg tror knapt vi kun­ne fått en bed­re ei­er med tan­ke på den sats­nin­gen vi skal inn i nå, sier han.

Awil­helm­sen kjøp­te 65 pro­sent av sel­ska­pet i april, mens de størs­te ei­er­ne Nord­land og Vest­fold fyl­kes­kom­mu­ne solg­te seg ut. Noen av de an­sat­te som had­de va­ert med si­den star­ten valg­te også å rea­li­se­re ge­vins­ten etter over 20 år.

I dag sit­ter Awil­helm­sen med 65 pro­sent av sel­ska­pet, Dia­kon­hjem­met ei­er rundt 10 pro­sent, Vik­sjø sit­ter igjen med rundt 7 pro­sent, og det res­te­ren­de er for­delt på små­ak­sjo­na­erer.

stor jobb å gjø­re

– Luk­ter det ut­lands­sats­ning her?

– Det er vel in­gen hem­me­lig­het at det er ett av de sto­re må­le­ne, og da er det selv­sagt Nor­den som lig­ger na­er­mest i førs­te om­gang, sier Haarr.

Sel­ska­pet har al­le­re­de opp­ret­tet et salgs­kon­tor i Stock­holm for å son­de­re mar­ke­det.

– Det er pri­ma­ert for å sjek­ke ut og bli kjent med mar­ke­det i Sve­ri­ge. Men det er langt fra sik­kert at det er der vi kom­mer til å sat­se først, sier Vik­sjø

– Det er man­ge land i Euro­pa som har en stor jobb å gjø­re på det­te fel­tet. Og Nor­ge har et vel­dig godt helse­sys­tem som gir oss vel­dig gode for­ut­set­nin­ger for å bli best på E-hel­se. Men hvis det er noe vi ikke gjør, så er det å un­der­vur­de­re kon­kur­ran­sen, sier Haarr.

Kan bli stor eks­port­ar­tik­kel

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.