Tung som­mer for kjøpe­sent­re­ne

Sal­get økte med sva­ke 0,2 pro­sen­ti tred­je kvar­tal For Sør­lands­sen­te­ret falt sal­get med 3 pro­sent i juli. – Jeg er po­si­tivt overrasket over at det ikke ble ver­re, sier sen­ter­di­rek­tør Ru­ben Store­vold.

Finansavisen - - NORGES 60 STØRSTE KJØPESENTRE - „„CAROLINE ØRVIK caroline.or­vik@fi­nans­avi­sen.no

Mens nord­menn nøt som­mer­var­men uten­dørs og sør­get for re­kord­salg av is­krem og vif­ter, måt­te kjøpe­sent­re­ne se langt etter re­kor­der.

I tred­je kvar­tal had­de Nor­ges 60 størs­te kjøpe­sent­re en salgs­vekst på bare 0,2 pro­sent, iføl­ge Kvarud Ana­ly­se.

– Det er først og fremst juli som trek­ker ned, på grunn av det var­me va­e­ret. Au­gust var bruk­bar, sier han­del­s­ana­ly­ti­ker To­re Kvarud.

Fi­re av de fem størs­te kjøpe­sent­re­ne i Nor­ge had­de ne­ga­tiv salgs­ut­vik­ling i årets ni førs­te må­ne­der sam­men­lig­net med sam­me pe­rio­de i fjor.

Sør­lands­sen­te­ret har de se­nes­te åre­ne lig­get på en fem­te­plass på lis­ten over Nor­ges 60 størs­te kjøpe­sent­re. I juli må­ned plei­er imid­ler­tid sen­te­ret å lig­ge på om­set­nings­top­pen, godt hjul­pet av som­mer­tu­ris­te­ne på Sør­lan­det.

– I juli had­de vi en til­bake­gang på 3 pro­sent. Jeg er po­si­tivt overrasket over at det ikke ble ver­re. Når det er så mye fint va­er og tett på 30 gra­der er det man­ge som vil gjø­re noe an­net enn å gå in­nen­dørs og hand­le, sier sen­ter­di­rek­tør Ru­ben Store­vold.

Tror på bed­ring

Sør­lands­sen­te­ret be­står av 110.000 kvad­rat­me­ter og har gått fra å ha fi­re-fem spise­ste­der for seks år si­den til 20 i lø­pet av som­mer­en i år.

– Vi opp­le­ver god etter­spør­sel etter lo­ka­ler, men de fles­te kje­de­ne som fin­nes i Nor­ge er etab­lert på vårt sen­ter. Nå ser vi at fle­re nett­ak­tø­rer øns­ker et fy­sisk av­trykk, sier Store­vold.

Tid­li­ge­re i år åp­net den ame­ri­kans­ke sko­kje­den Foot Lock­er sin and­re bu­tikk i Nor­ge på Sør­lands­sen­te­ret, og ny­lig åp­net Bar­nas Hus på 700 kvad­rat­me­ter.

Hit­til i år har sen­te­ret i Kris­tian­sand hatt en salgs­ned­gang på 1,4 pro­sent.

– Vi tror at vi skal kla­re å hen­te inn det tap­te og ha en li­ten vekst ved ut­gan­gen av året, sier Store­vold.

Svakt i kles­bran­sjen

Hit­til i år har de 60 størs­te kjøpe­sent­re­ne hatt en vekst på 1 pro­sent sam­men­lig­net med sam­me pe­rio­de i fjor.

– Det er lavt. Etter fi­nans­kri­sen har de to se­nes­te åre­ne va­ert de sva­kes­te for kjøpe­sent­re­ne. Det hen­ger sam­men med at det tid­li­ge­re år har va­ert en del stør­re ut­byg­gin­ger, som har truk­ket veks­ten opp, på­pe­ker Kvarud.

– Er det et dår­lig tegn at veks­ten tid­li­ge­re har va­ert dre­vet av ut­byg­gin­ger?

– Veks­ten har va­ert dre­vet av en kom­bi­na­sjon av ut­byg­gin­ger og or­ga­nisk vekst, men jeg tror vi må be­la­ge oss på mo­de­rat vekst også i frem­ti­den.

Kvarud tror på bed­ring i fjer­de kvar­tal, som for han­de­len er langt vik­ti­ge­re enn de fore­gå­en­de kvar­ta­le­ne. Ny­åp­nin­ger på La­gu­nen Stor­sen­ter og Amfi Moa i no­vem­ber vil tro­lig også bi­dra til vekst.

Når det er så mye fint va­er og tett på 30 gra­der er det man­ge som vil gjø­re noe an­net enn å gå in­nen­dørs og hand­le

Ru­bEN STORE­VOLD, SØR­LANDS­SEN­TE­RET

FoTo: John Ful­ler Foto: NtB ScaNPix

SOMMERSMELL: På Sør­lands­sen­te­ret job­bes det nå for å ta igjen tapt om­set­ning fra som­mer­en.

FoTo: Sør­lAndS­Sen­Te­reT

i Kvarud Ana­ly­se.SEN­TER­DI­REK­TØR: ru­ben Store­vold.

HAN­DEL­S­ANA­LY­TI­KER: To­re Kvarud

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.