Kraf­tig KappAhl-fall i Nor­ge

Kles­sal­get i KappAhl falt med 3,2 pro­sent på kon­sern­nivå i fjor og hele 6,3 pro­sent i Nor­ge. Sam­ti­dig måt­te kles­kje­den tåle et kraf­tig kutt i re­sul­ta­tet.

Finansavisen - - NORGES 60 STØRSTE KJØPESENTRE - „„CAROLINE ØRVIK caroline.or­vik@fi­nans­avi­sen.no

I regn­skaps­året som ble av­slut­tet i au­gust i år end­te om­set­nin­gen på 4,76 mil­li­ar­der svens­ke kro­ner, en ned­gang på 3,2 pro­sent fra i fjor.

«Året som gikk ble et ut­ford­ren­de år for KappAhl. Ef­fek­ter fra faer­re be­søk i bu­tikk og hard kon­kur­ran­se bi­dro til en salgs­ned­gang på 3,2 pro­sent», skri­ver kon­sern­sjef Göran Bil­le i års­rap­por­ten.

I Nor­ge falt sal­get med 6,3 pro­sent og end­te på 1,25 mil­li­ar­der svens­ke kro­ner i fjor.

Re­sul­tat­fall

I fjer­de kvar­tal av det av­vi­ken­de regn­skaps­året falt om­set­nin­gen med 0,7 pro­sent. I sam­men­lign­ba­re bu­tik­ker var fal­let enda stør­re - en ned­gang på 1,6 pro­sent.

I Nor­ge falt om­set­nin­gen med 4,5 pro­sent til 367 mil­lio­ner svens­ke kro­ner i fjer­de kvar­tal. I lo­kal va­lu­ta, alt­så nors­ke kro­ner, falt imid­ler­tid sal­get med hele 9,2 pro­sent her til lands.

KappAhl-kje­den har 369 bu­tik­ker i Sve­ri­ge, Nor­ge, Fin­land, Po­len og Stor­bri­tan­nia, i til­legg til nett­bu­tikk. 99 av bu­tik­ke­ne er i Nor­ge.

Drifts­re­sul­ta­tet falt i sam­me pe­rio­de fra 448 mil­lio­ner svens­ke kro­ner til 282 mil­lio­ner i år, som gir et kutt i drifts­mar­gi­nen fra 9,1 pro­sent til 5,9 pro­sent i år.

Stør­re på nett

«Vår nett­han­del har økt med 38 pro­sent mot i fjor og ut­gjør nå cir­ka fem pro­sent av den to­ta­le om­set­nin­gen», skri­ver Bil­le.

I års­rap­por­ten skri­ver kles­kon­ser­net at det fort­satt job­bes med å lete etter at­trak­ti­ve bu­tikk­lo­ka­ler, men at prio­ri­te­ten lig­ger i å op­ti­me­re da­gens bu­tik­ker.

Størs­te ei­er i sel­ska­pet er det svens­ke fa­mi­lie­sel­ska­pet

FoTo: STeFAn edeToFT/ KAppAhl

NED­GANG: om­set­nin­gen i KappAhls nors­ke bu­tik­ker falt med hele 9,2 pro­sent i pe­rio­den juni­au­gust i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.