Solg­te bo­lig­s­tylin­ger for over 9 mil­lio­ner i fjor

Ekte­pa­ret Ma­ri­an­ne og Sti­an Main-Hal­vor­sen har gjort bo­lig­s­tyling til leve­brød, og had­de et re­kord­år med 1.375 opp­drag i fjor. – Det er ikke nok å va­ere krea­tiv, på­pe­ker de.

Finansavisen - - BOLIG - „„INGVILD BRUASET ingvild.bruaset@fi­nans­avi­sen.no

– De førs­te åre­ne gjor­de vi alt selv. Jeg bar opp al­le møb­ler, også når det var til fjer­de eta­sje uten heis. Sti­an bruk­te ofte lun­sjen for å hjel­pe meg, for­tel­ler Ma­ri­an­ne Main-Hal­vor­sen.

Hun snak­ker om opp­star­ten til Main Bo­lig­s­tyling, som hun og ekte­mann Sti­an Main-Hal­vor­sen etab­ler­te i 2007.

Den gan­gen sat­set hun for fullt, mens ekte­man­nen had­de en an­nen full­tids­jobb. I dag har de beg­ge gjort in­te­ri­ør­in­ter­es­sen til leve­brød.

– Man­ge trod­de nok det vil­le bli en døgn­flue da vi sa at vi skul­le sat­se på bo­lig­s­tyling. Det var ikke så man­ge som drev med det­te og en­del ris­tet nok på ho­det, sier ekte­pa­ret.

– Et re­kord­år

I det førs­te hele opp­starts­året, 2008, had­de de 260 opp­drag. I fjor var an­tal­let økt til 1.375, ho­ved­par­ten i Oslo.

– Vi har ikke brukt noen pen­ger på mar­keds­fø­ring. Vi har va­ert opp­tatt av å byg­ge fir­ma­et sak­te, men sik­kert og gjø­re en skik­ke­lig jobb. Det er ikke nok å va­ere krea­tiv i den­ne bran­sjen, man må også ha god kon­troll på øko­no­mi­en og lik­vi­di­tet til å gjø­re mø­bel­inn­kjøp på fle­re hundre­tu­sen kro­ner på kort var­sel, sier Sti­an Main-Hal­vor­sen.

I 2017 end­te om­set­nin­gen på godt over 9 mil­lio­ner kro­ner og re­sul­ta­tet før skatt ble på 2,7 mil­lio­ner kro­ner, som gir en re­sul­tat­grad på ster­ke 29 pro­sent.

– Fjor­året ble et re­kord­år for oss. I år reg­ner vi med at inn­tek­te­ne vil lig­ge på sam­me nivå, men at re­sul­ta­tet vil fal­le noe. Etter å ha job­bet vel­dig mye i man­ge år, kjø­per vi oss nå litt mer hjelp og det spi­ser noe av lønn­som­he­ten, sier han.

Stor sli­ta­sje

I ho­ved­par­ten av de 1.375 opp­dra­ge­ne som ble gjen­nom­ført i fjor er det snakk om full bo­lig­s­tyling.

– Skal vi gjø­re en styling, gjør vi alt. Da må bo­li­gen tøm­mes og vi må få star­te med blan­ke ark. Vi dri­ver ikke med del­styling, men vi tar også noen råd­giv­nings­job­ber, hvor en stylist gir in­te­ri­ør­vei­led­ning for å få det bes­te ut av møb­le­ne man har, sier Ma­ri­an­ne Main-Hal­vor­sen.

Etter å ha gjort alt selv de førs­te opp­starts­åre­ne, har de etter hvert knyt­tet til seg noen fas­te, fri­lans bo­lig­s­tylis­ter som lei­es inn på kon­trak­ter og et flytte­byrå, så tiden hvor de måt­te ba­ere møb­ler selv er for­bi.

– Al­le på team­et har stor li­den­skap for det de job­ber med, og vi had­de ald­ri kom­met dit vi er i dag uten stylis­te­ne våre, sier Ma­ri­an­ne Main-Hal­vor­sen.

Selv er hun på mø­bels­hop­ping hver enes­te dag.

– Det er nød­ven­dig for å hol­de sti­len og vare­la­ge­ret oppe. Det er stor sli­ta­sje på møb­le­ne for­di de flyt­tes mye rundt og ba­eres opp sma­le trappe­gan­ger.

De har ikke fas­te av­ta­ler med noen meg­ler­kje­der, men har opp­ar­bei­det seg for­hold til uli­ke ei­en­doms­meg­le­re som kom­mer til dem med opp­drag.

– Sier man nei til ett opp­drag, så har man fort mis­tet den mu­lig­he­ten for godt. Kon­kur­ran­sen i bran­sjen er blitt vel­dig hard. Vi må all­tid ha møb­ler til­gjen­ge­lig slik at vi kan si ja til al­le opp­drag som kom­mer.

Kan fyl­le 70 lei­lig­he­ter

Pa­ret har et la­ger på Økern i Oslo, og har møb­ler nok til å kun­ne fyl­le 70 tom­me bo­li­ger med alt fra sofa og seng til pynte­pu­ter og ly­se­sta­ker.

– Hva lig­ger ty­pisk pri­sen på for en 80 kvad­rat­me­ter stor lei­lig­het?

– Pri­sen be­gyn­ner på 18.000–19.000 kro­ner, av­hen- gig av hvil­ken eta­sje lei­lig­he­ten lig­ger i og om man skal style bal­kong i til­legg.

Det vil fort va­ere snakk om en hel laste­bil full av møb­ler for å fyl­le en lei­lig­het på den­ne stør­rel­sen.

– Hvor len­ge kan møb­le­ne bli stå­en­de i en lei­lig­het?

– Stan­dard­leie gjel­der for fi­re til seks uker. Er ikke bo­li­gen solgt in­nen det­te, kan man for­len­ge lei­e­pe­rio­den.

Me­ner bil­de­ne av­gjør

I en­del til­fel­ler vel­ger sel­ger­ne å style bo­li­gen fra star­ten av, i and­re til­fel­ler kom­mer meg­ler­ne til dem for­di bo­li­gen er blitt lig­gen­de uso­lgt.

– Da kom­mer vi inn og an­be­fa­ler å male noen veg­ger og vi set­ter inn møb­ler. Det hand­ler om at folk ikke er så gode på å se mu­lig­he­ter, man tren­ger å få se med egne øyne hvor­dan det kan bli.

– Det er ikke vis­nin­gen som sel­ger bo­li­gen, det er bil­de­ne på Finn.no. Folk er gjer­ne på vis­ning i ti-fem­ten mi­nut­ter, men bru­ker mye len­ger tid på å se på bil­de­ne på Finn og i pro­spek­tet. Man må all­tid ten­ke på hvor­dan bo­li­gen vil ta seg ut på bil­der, på­pe­ker Ma­ri­an­ne MainHalvorsen.

– Hvor­dan mer­ker de­re sving­nin­ger i bo­lig­mar­ke­det, slik som det hek­tis­ke året 2016 og brem­sen i 2017?

– Er det dår­li­ge ti­der er det enda vik­ti­ge­re å skil­le seg ut, og etter­spør­se­len etter tje­nes­te­ne vi til­byr øker. Men sam­ti­dig mer­ker vi at møb­le­ne blir stå­en­de len­ger hvis mar­ke­det brem­ser og da må man ut på sto­re inn­kjøp. Kla­rer man ikke å ba­ere det øko­no­misk, va­rer man ikke len­ge i den­ne bran­sjen, sier Sti­an Main-Hal­vor­sen.

Det er ikke vis­nin­gen som sel­ger bo­li­gen, det er bil­de­ne

MA­RI­AN­NE MAINHALVORSEN, MAIN

BO­LIG­S­TYLING

GIKK ALL IN I BO­LIG­S­TYLING: Ekte­pa­ret Sti­an og Ma­ri­an­ne Main-Hal­vor­sen star­tet opp Main Bo­lig­s­tyling i 2007. I fjor had­de de 1.375 opp­drag

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.