Blod­rød uke for høy­rente­gjeld

Den kraf­ti­ge rente­opp­gan­gen kom­mer på et sa­er­de­les ube­lei­lig tids­punkt for ut­ste­de­re av høy­rente­gjeld. Ver­di­en av man­ge ob­li­ga­sjo­ner har stupt.

Finansavisen - - BØRS & MARKEDER - KoMMEn­tAR KREDitt thoMAS hilMERSEn thoMAS.hilMERSEn@fi­nAnS­Avi­SEn.no i MoRgEn: BAK tAl­lE­nE

De se­nes­te uke­ne

har va­ert lite hyg­ge­li­ge for høy­rente­in­ves­to­rer. iSha­res’ børs­no­ter­te fond for ame­ri­kans­ke kre­ditt­ob­li­ga­sjo­ner er si­den ut­gan­gen av sep­tem­ber ned med 2 pro­sent, mens til­sva­ren­de for Euro­pa har sun­ket til det la­ves­te ni­vå­et si­den april i fjor. Her i lan­det har ak­ti­vi­te­ten i se­kun­da­er­mar­ke­det va­ert sva­ert lav, etter at rå­olje­pri­sen på få da­ger stup­te over 5 pro­sent.

Pa­ra­dok­salt lå rente­på­sla­get for ame­ri­kans­ke høy­rente­ob­li­ga­sjo­ner i for­ri­ge uke på bare 3,03 pro­sent­po­eng i snitt – la­ve­re enn noen gang på nes­ten el­le­ve år. Også kre­ditt­kva­li­te­ten er den ver­ste si­den rett før den for­ri­ge fi­nans­kri­sen. En in­deks fra S&P vi­ser at snitt­ra­tin­gen for USAs kre­ditt­ob­li­ga­sjo­ner nå lig­ger midt mel­lom BB og BB-, og hele en fire­del ra­tes B- el­ler CCC. An­tal­let ut­ste­de­re med de to mest spe­ku­la­ti­ve ra­tin­ge­ne er så­gar dob­belt så høyt som i 2007.

Også ut­ste­de­re av gjeld ra­tet in­vest­ment gra­de (IG) er blitt mind­re kre­ditt­ver­di­ge. Hele 50 pro­sent av Mor­gan St­an­leys IGin­deks får nå ka­rak­te­ren BBB, og av dis­se me­ner ban­ken over 40 pro­sent står i fare for å ned­gra­de­res til «søp­pel». I prak­sis in­ne­ba­erer det­te at en ny lav­kon­junk­tur fort kan dob­le høy­rente­mar­ke­dets stør­rel­se.

Det­te er hel­ler ikke bare et ame­ri­kansk fe­no­men. Bank of Ame­rica es­ti­me­rer at BBB-ra­te­de euro­pe­is­ke ob­li­ga­sjo­ner verdt 800 mil­li­ar­der euro, rundt 7.600 mil­li­ar­der kro­ner, ri­si­ke­rer å bli ned­gra­dert. Tal­let er 2,5 gan­ger så stort som hele Euro­pas høy­rente­mar­ked. En slik ut­vik­ling vil­le for­år­sa­ke en vold­som øk­ning i rente­på­sla­ge­ne, idet mar­ke­det for­sø­ker å for­døye det økte til­bu­det av spe­ku­la­ti­ve rente­pa­pi­rer.

Det er dess­uten tegn på at pri­ma­er­mar­ke­det be­gyn­ner å bli vans­ke­li­ge­re. På man­dag be­slut­tet den ne­der­lands­ke lån­gi­ve­ren Van Lan­schot Kem­pen å ut­set­te en planlagt ut­ste­del­se. En tals­mann for­klar­te ban­kens av­gjø­rel­se med «mar­keds­for­hol­de­ne». I lø­pet av den fore­gå­en­de uken had­de fi­re and­re sel­ska­per skrin­lagt salg av euro­ba­ser­te rente­pa­pi­rer. Bud­sjett­kon­flik­ten i Ita­lia, Brexit og ob­li­ga­sjons­fal­let i USA ble nevnt som år­sa­ker. Van Lan­schot og en an­nen ang­ren­de ut­ste­der, Vol­ks­bank Wi­en, var kla­re til å be­ta­le ku­pon­ger på hen­holds­vis 6,5 og 7,375 pro­sent.

Man­ge av rente­fon­de­ne mel­der al­le­re­de om sto­re ut­tak. Black­Rock, ver­dens størs­te ka­pi­tal­for­val­ter, opp­lys­te at re­kord­høye 2 mil­li­ar­der dol­lar for­svant ut av dets bre­de børs­no­ter­te ob­li­ga­sjons­fond på man­dag. For de ame­ri­kans­ke kre­ditt­ob­li­ga­sjons­fon­de­ne med sym­bo­le­ne HYG og JNK var det snakk om hele 4,6 mil­li­ar­der dol­lar i ut­tak på en uke. Be­lø­pet til­sva­rer 37,8 mil­li­ar­der kro­ner og er mile­langt over nor­ma­len.

Hvor går fer­den nå? El­ler som bar­na gjer­ne sier: «Er vi snart frem­me?» En ting er klart: Sen­tral­ban­ke­ne vil høyst sann­syn­lig for­sø­ke å snu en stør­re ne­ga­tiv trend i ver­di­en av ri­siko­ak­ti­va. Mar­ke­det be­gyn­ner al­le­re­de å pri­se inn en slik mu­lig­het, noe som re­flek­te­res blant an­net i høy­ere gull­pri­ser – som ty­pisk rea­ge­rer hur­tig på penge­po­li­tisk sti­mu­lans. Lig­nen­de for­vent­nin­ger sig­na­li­se­res av de lan­ge ame­ri­kans­ke ren­te­ne, som i går falt noe til­ba­ke fra top­pe­ne tid­li­ge­re i den­ne uken.

I mot­set­ning til 2008-2009,

vil en even­tu­ell ny kri­se kom­me på et tids­punkt for de fles­te lands myn­dig­he­ter er be­lånt opp til pipen. Det er der­for be­gren­set hvor mye de kan sky­te inn av «nød­hjelp». At sen­tral­ban­ke­ne lan­se­rer nye støtte­kjøp av ob­li­ga­sjo­ner er imid­ler­tid ikke usann­syn­lig. På et el­ler an­net tids­punkt må noen uan­sett be­ta­le reg­nin­gen, en­ten i form av langt høy­ere in­fla­sjon, sto­re kutt i stats­bud­sjet­te­ne el­ler en kraf­tig øk­ning i mis­lig­hol­de­ne.

FOTO: NTB SCANPIX

HØYT BE­LÅNT: Ita­lias stats­mi­nis­ter, Giu­sep­pe Con­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.