An­be­fa­ler Stolt-Ni­el­sen

Finansavisen - - OSLO BØRS AKSJER - HEG­NAR.NO

Nor­dea Mar­kets opp­gra­de­rer an­be­fa­lin­gen på Stol­tNi­el­sen til kjøp fra hold, iføl­ge TDN Di­rekt. Meg­ler­hu­set har et kurs­mål på 167 kro­ner, som be­tyr at de ser en opp­side på over 40 pro­sent fra da­gens ni­vå­er.

«Re­sul­ta­te­ne i Stolt Tan­kers slo for­vent­nin­ge­ne etter en li­ten øk­ning i vo­lu­me­ne, mens ra­te­ne holdt ni­vå­et. Vi venter fort­satt at 2018 vil mar­ke­re bun­nen for den gjel­den­de syk­lu­sen og jus­te­rer opp es­ti­ma­te­ne for de kom­men­de åre­ne. Hoved­sa­ke­lig er det­te dre­vet av re­du­sert flåte­vekst, en etter­spør­sels­vekst som hol­der seg på da­gens nivå, samt en bed­ring i mar­ke­det for sto­re tan­ke­re. Vi venter også un­der­lig­gen­de for­bed­rin­ger i and­re de­ler av virk­som­he­ten, som Stolt Tank Con­tai­ners, Stolt Sea Farm og Stolt Ter­mi­nals,» skri­ver meg­ler­hu­set.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.