Bratt pris­fall på fi­nan­suro

Finansavisen - - RÅVARER KRAFT -

Selv om fun­da­men­ta­le for­hold tal­te for en nedad­gå­en­de pris­ut­vik­ling, var det først og fremst den sti­gen­de uro­en i de glo­ba­le fi­nans­mar­ke­de­ne som drev nor­dis­ke kraft­pri­ser vi­de­re ned tors­dag.

Kon­trak­ten for nes­te uke falt med 65 cent til 42,25 EUR/MWh, mens no­vem­ber-kon­trak­ten end­te på 44,90 EUR/MWh, ned nes­ten én pro­sent fra ons­dag.

Len­ger ute på kur­ven falt kvar­tals­kon­trak­ten Q1 19 med 65 cent til 44,85 EUR/MWh, mens års­kon­trak­ten 2019 end­te da­gen ned 40 cent på 37 EUR/MWh.

Por­te­følje­for­val­ter Rolf-Hel­ge Sø­ren­sen i Ki­nect Energy pek­te på mak­ro-uro­en tors­dag morgen som driv­kraf­ten bak pris­fal­let i det nor­dis­ke mar­ke­det.

– Pri­se­ne kun­ne kan­skje ha svek­ket seg noe også på grunn av fun­da­men­ta­le for­hold, men det som skjer i det nor­dis­ke mar­ke­det i dag er dre­vet av de glo­ba­le makro­hen­del­se­ne, sa han til Mon­tel.

Ons­dag falt Dow Jo­nes-indeksen til det la­ves­te ni­vå­et si­den fe­bru­ar, og natt til tors­dag fulg­te det asia­tis­ke mar­ke­det hakk i hael. Da euro­pe­is­ke ak­sje­mar­ke­der åp­net tors­dag, gikk han­de­len umid­del­bart i rødt og holdt seg der ut­over da­gen.

Uro­en på­vir­ket også euro­pe­is­ke energi­mar­ke­der, og i det tys­ke kraft­mar­ke­det falt Cal 19-kon­trak­ten fra start, og ble sist om­satt ned 1,32 euro på 51,57 EUR/MWh på EEX da det nor­dis­ke kraft­mar­ke­det steng­te. Kull med le­ve­ring nes­te år ble om­satt til 94,05 USD/t, ned 85 cent på Ice Fu­tu­res.

Tall fra Montels va­er­tje­nes­te Energy Quan­ti­fied vis­te tors­dag etter­mid­dag et de uli­ke va­er­mo­del­ler in­di­ker­te mel­lom 5,9-9 TW med ned­bør­s­ener­gi de nes­te ti da­ge­ne, mot nor­malt 5,3 TWh. Der­med var vars­le­ne noe tør­re­re enn ons­dag, men de fles­te mo­del­le­ne var frem­de­les over nor­ma­len.

Tem­pe­ra­tu­re­ne lå også opp­til to gra­der over se­song­nor­ma­len på like un­der 6 gra­der cel­ci­us.

Fre­da­gens spot­pris i det nor­dis­ke kraft­mar­ke­det end­te på 44,35 EUR/ MWh, opp 1,5 pro­sent fra tors­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.