Ro i va­lu­ta

Finansavisen - - VALUTA PERSONLIG ØKONOMI - JONE FRAFJORD

Mar­ke­de­ne er uro­li­ge, selv om det den­ne gan­gen ikke er va­luta­mar­ke­det som er i sen­trum.

Men for å il­lust­re­re: Fal­let i en rek­ke va­lu­ta­er i frem­vok­s­en­de mar­ke­der i år gir for­vir­ren­de ut­slag på av­kast­nings­tal­le­ne i ak­sje­mar­ke­de­ne. Ibove­spain­dek­sen i Sao Paolo er for ek­sem­pel opp 10,2 pro­sent i år (pr. tors­dag etter­mid­dag norsk tid), og det hø­res ikke så ille ut. Men målt i ame­ri­kans­ke dol­lar er indeksen ned 2,6 pro­sent. Nå må ikke av­kast­nin­gen på Bra­sil­bør­sen for all del må­les i ame­ri­kans­ke dol­lar, men en må i det mins­te måle i sam­me va­lu­ta for å få sam­men­lign­ba­re tall, og da av­dek­kes hvor dår­lig det har gått med noen frem­vok­s­en­de va­lu­ta­er i år.

Kan uro­en på bør­se­ne nå slå ut i ty­pis­ke nød­havn­va­lu­ta­er som sveit­ser­franc og yen? Så langt har det ikke skjedd.

– Vi så noe lig­nen­de i fe­bru­ar da smit­ten til va­luta­mar­ke­det fra ned­salg i ak­sje­mar­ke­det var be­gren­set, sier va­luta­stra­teg Vi­raj Pa­tel ved ING til Bloom­berg.

– Hvis det­te bare er «de­ja vu» når det gjel­der ned­salg i ak­sjer og hopp i VIX-indeksen, er det bare en ak­sje­mar­keds­kor­rek­sjon med li­ten og tri­vi­ell spil­lo­ver inn va­lu­ta og ob­li­ga­sjo­ner.

Men svenske­kro­nen steg over 1 øre til 0,9120 NOK etter høy­ere in­fla­sjon enn ven­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.