Ame­ri­kans­ke KPI-tall la­ve­re enn ven­tet

Finansavisen - - RENTER - TDN Di­rekT

In­fla­sjons­tall un­der kon­sen­sus ga umid­del­bart la­ve­re ame­ri­kans­ke stats­ren­ter tors­dag, men den ame­ri­kans­ke sen­tral­ban­ken vil fort­set­te på stø kurs mot vi­de­re rente­he­vin­ger, me­ner Nor­dea Mar­kets.

Kjerne­in­fla­sjo­nen i USA var opp 0,1 pro­sent i sep­tem­ber, sam­men­lig­net med må­ne­den før, mens den på års­ba­sis vis­te en opp­gang på 2,2 pro­sent. Kjer­neKPI var ven­tet å sti­ge med 0,2 pro­sent på må­neds­ba­sis og 2,3 pro­sent på års­ba­sis.

– Det har va­ert en del fo­kus på frykt for høy in­fla­sjon og da at Fed må ta i kraf­tig. Jeg vil tro at dis­se tal­le­ne roer litt ned den fryk­ten, sier sjef­ana­ly­ti­ker Erik Bruce i Nor­dea Mar­kets til TDN Di­rekt.

Han tror dog at tors­da­gens tall vil ha lite å si for den ame­ri­kans­ke sen­tral­ban­kens rente­set­ting frem­over.

– En ti­del fra el­ler til tror jeg spil­ler li­ten rol­le nå. Hoved­po­en­get nå er: Hvor kraf­tig er far­ten i ame­ri­kansk øko­no­mi, hvor mye stram­mer ar­beids­mar­ke­det seg til, og kom­mer lønns­veks­ten vi­de­re opp. Det­te blir vel så vik­tig som mind­re sving­nin­ger i inf la­sjons­bil­det, sier sjef­ana­ly­ti­ke­ren.

Ame­ri­kans­ke ti­åri­ge stats­ren­ter falt umid­del­bart i etter­kant av tal­le­ne til en yield på 3,173 pro­sent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.