Tar kon­trol­len i Ki­na

Finansavisen - - UTENLANDSKE AKSJER - FA

BMW blar opp 3,6 mil­li­ar­der euro for å ta kon­trol­len i sel­ska­pets vik­tigs­te joint ven­tu­re i Ki­na, som den førs­te glo­ba­le bil­pro­du­sen­ten til å gjø­re noe slikt, mel­der Reu­ters.

Tid­li­ge­re i år lan­ser­te Ki­na let­tel­ser i be­grens­nin­ge­ne for uten­lands­ke in­ves­te­rin­ger, blant an­net i bil­bran­sjen. I juli meld­te så det tys­ke na­e­rings­livs­ma­ga­si­net Ma­na­ger Ma­gazin at BMW vil­le øke sin ei­er­an­del i joint ven­tu­ret BMW Bril­li­an­ce Auto­mo­ti­ve (BBA) fra 50 til minst 75 pro­sent.

Nå har BMW be­kref­tet at ei­eran- de­len i joint ven­tu­ret, som de de­ler med Bril­li­an­ce Chi­na Auto­mo­ti­ve Hol­dings, økes fra 50 til 75 pro­sent. Det skjer imid­ler­tid ikke før i 2022, når let­tel­se­ne i reg­le­ne for uten­landsk ei­er­skap i bil­bran­sjen trer i kraft.

Iføl­ge Reu­ters vil det økte eierskapet i BBA kun­ne in­ne­ba­ere at BMW også flyt­ter mer av pro­duk­sjo­nen til Ki­na, noe som igjen vil kun­ne gi inn­tje­nin­gen økt be­skyt­tel­se, etter­som han­dels­kri­gen mel­lom USA og Ki­na har gjort det dy­re­re for BMW å im­por­te­re USA-pro­du­ser­te bi­ler til Ki­na.

Foto: BlooM­Berg

GIGANTSATSING:BMW be­ta­ler over 34 mil­li­ar­der kro­ner for Ki­na-øk­nin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.