Venne­val­get

Finansavisen - - TIPS OSS! -

Små­rol­lin­ger ana­ly­se­rer and­re barns opp­før­sel, og fore­trek­ker å bli ven­ner med dem som er øverst på den so­sia­le rang­sti­gen, mel­der NRK. Kon­klu­sjo­nen frem­kom­mer i et norsk-ame­ri­kansk forsk­nings­pro­sjekt. Gjen­nom ob­ser­va­sjo­ner av hvor­dan 200 barn i al­de­ren 1,5 til 2,5 år tol­ket opp­før­se­len til duk­ker i et dukke­spill, frem­kom det at un­ge­ne fore­trakk duk­ke­ne som vant en makt­du­ell, men uten å va­ere slem­me.

– Vi skyg­ger unna per­soner som bru­talt tvin­ger sin vil­je gjen­nom på and­res be­kost­ning, sier psy­ko­log Lot­te Thom­sen ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo.

Hø­rer du, Knut Arild Harei­de? Når en li­ten re­li­giøs grup­pe prø­ver å tvin­ge igjen­nom en end­ring av re­gje­rings­kon­stel­la­sjo­nen i Nor­ge, ikke regn med at noen vil va­ere ven­ner med de­re etter­på.

FoTo: nTb ScAnpIx

MR. FLIP-FLOP: Knut Arild Harei­de og KrF får nep­pe fle­re ven­ner med det førs­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.