Solg­te krav på 54 mill. dol­lar rett før kon­kur­sen

Før kon­kur­sen i for­ri­ge uke skal I.M. Skau­gen ha solgt et krav på 54 mil­lio­ner dol­lar pluss ren­ter til et sel­skap eid av Chris­ten Sve­aas’ Kiste­fos og Ber­tel O. Ste­en. Bo­sty­rer vur­de­rer omstøtelse.

Finansavisen - - CHRISTEN SVEAAS OG BERTEL O. STEEN HAR OVERTATT SK - „„BJØRN SEGROV bjorn.segrov@fi­nans­avi­sen.no

Skau­gen-re­de­ri­ets kon­kurs­bo skal bare eie 0,2 pro­sent av sel­ska­pet som har over­tatt kra­vet, IMSKMAN, noe bo­sty­re­ren ka­rak­te­ri­se­rer som «knap­per og glans­bil­der». Han sier det ikke er be­talt noe kon­tant­be­løp til re­de­ri­et for kra­vet.

– Jeg kan be­kref­te at det­te er en dis­po­si­sjon som kon­kurs­boet vil se na­er­me­re på, sier bo­sty­rer Es­pen Rag­nar Ha­mar i Kva­le Ad­vo­kat­fir­ma til Fi­nans­avi­sen.

I.M. Skau­gen har i fle­re år va­ert i kon­flikt med den tys­ke mo­tor­pro­du­sen­ten MAN Die­sel & Tur­bo. Fab­rik­ken har le­vert mo­to­rer til Skau­gens gass­tank­skip og for­sik­ret at de bruk­te mye mind­re driv­stoff enn hva de fak­tisk har vist seg å gjø­re.

Etter en lang retts­lig fei­de lyk­tes Oslo-re­de­ri­et å inn­dri­ve cir­ka 6,25 mil­lio­ner euro (59,3 mil­lio­ner kro­ner) i fjor.

Ny retts­sak

Den­ne tvis­ten gjaldt imid­ler­tid bare en be­gren­set del av stri­den par­te­ne imel­lom, nem­lig Skau­gens rett til å ter­mi­ne­re av­ta­le­ne om kjøp av to av mo­to­re­ne som ble av­be­stilt i 2012. Vold­gifts­ret­ten påla MAN å til­bake­be­ta­le 5,3 mil­lio­ner euro som Skau­gen had­de be­talt, i til­legg til at Oslo­re­de­ri­et ble til­kjent saks­om­kost­nin­ger.

Inn­dri­vel­sen skjed­de høyst ufri­vil­lig og mot­stre­ben­de fra MANs side.

I til­legg til det øko­no­mis­ke opp­gjø­ret i 2017 har I.M. Skau­gen krevd at den tys­ke fab­rik­ken er­stat­ter mer­kost­na­de­ne til driv­stoff i ski­pe­nes leve­tid og har fått med­hold i Høy­este­rett for å pre­sen­te­re et slikt krav. Be­lø­pet skal iføl­ge I.M. Skau­gens 2017-regn­skap va­ere rundt 55 mil­lio­ner dol­lar.

Det er vel fire år si­den det ble kjent at skips­re­der Mo­rits Skau­gen an­kla­get den tys­ke in­du­stri­gi­gan­ten for å ha ma­ni­pu­lert må­lin­ger for driv­stoffor­bruk i 12 skips­mo­to­rer. Skau­gen an­slo den gang eget tap til en kvart mil­li­ard og valg­te å po­liti­an­mel­de sel­ska­pet.

Om en drøy uke, man­dag 22. ok­to­ber, mø­tes Skau­gen og MAN i Oslo ting­rett. Kra­vet ly- der iføl­ge bo­sty­rer Ha­mar på cir­ka 54 mil­lio­ner dol­lar, til­sva­ren­de 443 mil­lio­ner kro­ner.

«Knap­per og glans­bil­der»

Men det er ikke kon­kurs­boet som stil­ler i ret­ten for å iva­re­ta Skau­gen-kre­di­to­re­nes in­ter­es­ser i er­stat­nings­sa­ken.

Ha­mar opp­ly­ser at kra­vet mot MAN i for­kant av at IMSK inn­le­ver­te sin opp­bud s be­g­ja­e­ring til by­fog­den i Oslo ble over­dratt til et ny­etab­lert sel­skap, IMSKMAN A/S.

Det ble stif­tet 5. sep­tem­ber og re­gist­rert i En­hets­re­gis­te­ret 28. sep­tem­ber, seks da­ger før kon­kurs­åp­nin­gen i IMSK.

Ak­sje­ka­pi­ta­len i det­te sel­ska­pet ei­es iføl­ge bo­sty­rer Ha­mar av in­ves­to­ren Chris­ten Sve­aas’ Kiste­fos og Ber­tel O. Ste­en. Ste­en var nest­le­der i sty­ret i IMSK frem til kon­kurs­åp­nin­gen. Mo­rits Skau­gen er styre­le­der i IMSKMAN, men bo­sty­re­ren kjen­ner ikke til om Skau­gen også har ei­er­in­ter­es­ser.

Om sal­get av MAN-kra­vet til det nye sel­ska­pet IMSKMAN og hans rol­le i det­te skri­ver Mo­rits Skau­gen i en SMS til Fi­nans­avi­sen: «Har in­gen øko­no­mis­ke in­ter­es­ser. Har kun på­tatt meg opp­ga­ven å før­te retts­sa­ke­ne vi­de­re med sik­te på kon­ti­nui­tet. De to ak­sjo­na­erer har tatt stort øko­no­misk en­ga­sje­ment. Jeg har ikke man­dat til å ut­ta­le meg på de­res veg­ne».

– Hva har IMSKMAN be­talt til IMSK for å over­ta kra­vet?

– Det kan jeg ikke sva­re på her og nå, da det ikke umid­del­bart frem­går av de pa­pi­re­ne jeg sit­ter med. De vi­ser imid­ler­tid at kon­kurs­boet, og der­med kre­di­tor­fel­les­ska­pet i IMSK, ei­er 0,2 pro­sent av IMSKMAN, sier bo­sty­re­ren.

– I ut­gangs­punk­tet er jo det knap­per og glans­bil­der. I til­legg skal IMSK på na­er­me­re an­git­te be­tin­gel­ser få dek­ket his­to­ris­ke kost­na­der av sel­ska­pet for­ut for over­dra­gel­sen av kra­vet.

Vil grans­ke

– Er det­te et salg bo­sty­ret vil vurdere å om­stø­te?

– Det jeg kan si nå er at det­te er en av de trans­ak­sjo­ne­ne boet vil grans­ke na­er­me­re. Om det er grunn­lag for omstøtelse er for tid­lig å fast­slå. Først må vi ha full over­sikt over hva som har skjedd, og hva som har va­ert det øko­no­mis­ke opp­gjø­ret, sier Ha­mar.

Re­de­ri­et kjøp­te i 2000 12 die­sel frem­drifts­sys­te­mer - mo­to­rer og pro­pel­ler - og Skau­gen me­ner at MAN med over­legg har opp­gitt feil driv­stoff-for­bruk på man­ge el­ler alle de 12 frem­drifts­sys­te­me­ne.

Etter Skau­gens opp­fat­ning va for­bru­ket va­ert mye høy­ere enn det som var av­talt og do­ku­men­tert av MAN i de of­fi­si­el­le og på­lag­te FATs (Fac­tory Accep­tan­ce Test). MAN skal også ha inn­røm­met å ha ma­ni­pu­lert tes­ter for tre av Skau­gens 12 mo­to­rer, og at det ble gjort for å skju­le det høye for­bru­ket.

Iføl­ge Skau­gen skal re­de­ri­et ha sik­ret be­vis for at slik ma­ni­pu­la­sjon jevn­lig ble ut­ført av MAN i en pe­rio­de på mer enn 10 år, både mot dem og and­re kun­der.

MAN har tid­li­ge­re inn­røm­met det­te, og hev­det at den­ne prak­si­sen ble stan­set i 2011. Det tys­ke sel­ska­pet ble idømt en bot av en lo­kal dom­stol i Augs­burg i Tysk­land.

I til­legg ble MAN dømt til å be­ta­le rundt 8 mil­lio­ner euro til I.M Skau­gen i for­bin­del­se med selve be­dra­ge­ri­et, og skal dek­ke for­hånds­be­tal­te mid­ler knyt­tet til selve rett­sa­ken.

Har kjøpt Nor­gas

Kiste­fos har al­le­re­de over­tatt det tid­li­ge­re Skau­gen-sel­ska­pet Nor­gas Car­rie­rs, som skips­re­der Mo­rits Skau­gen øns­ket å bru­ke for å iva­re­ta sat­sin­gen på små­ska­la frakt og dis­tri­bu­sjon av LNG, flytende na­tur­gass.

Pla­nen var at ei­er­ne i I.M. Skau­gen/IMSK skul­le få ak­sjer i Nor­gas Car­rie­rs, men iføl­ge Kiste­fos’ kon­sern­sjef Bengt A. Rem ei­er Sve­aas­sel­ska­pet i dag 98 pro­sent av ka­pi­ta­len.

Til Tra­deWinds sa Rem i slut­ten av for­ri­ge uke at sel­ska­pet øns­ker å vi­dere­føre små­ska­la LNG-pro­sjek­te­ne som Skau­gen star­tet ut­vik­lin­gen av. Kiste­fos’ in­ves­te­rings­sjef Kris­ti­an Fred­rik Kvaer­ner Huse­by har over­tatt som adm. di­rek­tør i Nor­gas Car­rie­rs, der Rem er blitt styre­le­der.

Det har ikke lyk­kes Fi­nans­avi­sen å få noen kom­men­tar fra Rem el­ler Ber­tel O. Ste­en til den­ne sa­ken.

FOtO: NOr­gAS CAr­rIe­rS FOtO: IváN KverMe

MASKINTRØBBEL:Mo­to­re­ne som den tys­ke mo­tor­fab­rik­ken MAN le­ver­te til I.M. Skau­gens gass­tan­ke­re bruk­te mer driv­stoff enn pro­du­sen­ten sa de skul­le gjø­re. Det har re­sul­tert i et lang­va­rig etter­spill med søks­mål fra Oslo-re­de­ri­et, som me­ner å ha krav på 54 mil­lio­ner dol­lar pluss ren­ter. Men det­te kra­vet ble solgt til et nytt sel­skap kort tid før kon­kur­sen i Skau­gen-re­de­ri­et IMSK.

KvA­le FOtO: ADvOKAtFIrMAet

VIL VURDERE OMSTØTELSE: Bo­sty­rer es­pen r. Ha­mar i IMSKs kon­kurs­bo, der førs­te skifte­sam­ling fin­ner sted tors­dag 18. ok­to­ber.

MEDEIER I IMSKMAN: Chris­ten Sve­aas.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.