Mil­lio­ne­ne ren­ner ut av Su­per­dry

Den nors­ke fran­chis­eta­ge­ren har tapt minst 25 mil­lio­ner kro­ner si­den den førs­te Su­per­dry-bu­tik­ken åp­net i 2012.

Finansavisen - - SDR NORWAY 2017 - „„CARO­LI­NE ØRVIK caro­li­ne.or­vik@fi­nans­avi­sen.no

Axel Mel­bye har via sel­ska­pet SDR Nor­way fran­chi­se ret­tig­he­te­ne til kles­kje­den Su­per­dry i Nor­ge. SDR Nor­way dri­ver bu­tik­ke­ne på Strøm­men og Sand­vi­ka Stor­sen­ter, og tid­li­ge­re også bu­tik­ken på Ski, som er ned­lagt.

Su­per­dry ble star­tet for over 30 år si­den i Eng­land og sel­ger kla­er og til­be­hør til menn og kvin­ner.

I fjor om­sat­te sel­ska­pet for 12 mil­lio­ner kro­ner, en ned­gang fra 13,6 mil­lio­ner i 2016.

Re­sul­ta­tet var ne­ga­tivt, slik det har va­ert hvert enes­te år si­den opp­star­ten i 2012. I fjor end­te un­der­skud­det på 4,4 mil­lio­ner kro­ner.

Egen­ka­pi­ta­len tapt

Egen­ka­pi­ta­len var ved ut­gan­gen av året ne­ga­tiv og vis­te mi­nus 7,3 mil­lio­ner kro­ner.

Si­den opp­star­ten har sel­ska­pet SDR Nor­way tapt nes­ten 25 mil­lio­ner kro­ner.

I års­regn­ska­pet på­pe­ker sty­ret at for­ut­set­nin­gen om fort­satt drift byg­ger på fi­nan­sie­ring fra ene­ak­sjo­na­eren i sel­ska­pet På Øvers­te Hyl­le, som i 2018 har skutt inn ny ka­pi­tal i form av lån.

Bak sel­ska­pet På Øvers­te Hyl­le står ene­ei­er Axel Mel­bye. Han ei­er også syv and­re Su­per- dry-bu­tik­ker, som drif­tes i hvert sitt re­spek­ti­ve sel­skap.

Sam­let om­sat­te Mel­byes Su­per­dry-sel­ska­per for 34 mil­lio­ner kro­ner i fjor og end­te med et sam­let un­der­skudd på 7,2 mil­lio­ner.

Pluss i out­let

Bu­tik­ken i Dram­men gikk med et un­der­skudd på 1,6 mil­lio­ner kro­ner etter skatt i fjor, mens Su­per­drys out­let­bu­tikk på Vest­by end­te med 1,2 mil­lio­ner kro­ner i pluss.

Sel­ska­pet SD Vest om­sat­te for 3,1 mil­lio­ner kro­ner i fjor, og satt igjen med mi­nus 2,7 mil­lio­ner på bunn­lin­jen.

Også her på­pe­kes det at for­ut­set­nin­gen om fort­satt drift er til ste­de, men at egen­ka­pi­ta­len er tapt og at sel­ska­pet er av­hen­gig av til­skudd fra ak­sjo­na­er.

I som­mer åp­net Mel­bye en flagg­skip­bu­tikk i Bog­stad­vei­en 10 i Oslo, hvor kos­me­tikk­bu­tik­ken Douglas holdt til før den gikk kon­kurs.

Bu­tik­ken er på hele 600 kvad­rat­me­ter for­delt på to eta­sjer. Her skal Su­per­dry blant an­net in­tro­du­se­re vare­ka­te­go­ri­er in­nen sport og snø til det nors­ke mar­ke­det.

– Vi øns­ket en flagg­skip­bu­tikk i Oslo for­di vi har en god po­si­sjon med Su­per­dry i det nor­dis­ke mar­ke­det. Vi har åp­net flagg­skip­bu­tik­ker i Stock­holm og Kø­ben­havn, og det na­tur­li­ge nes­te ste­get var å fin­ne det rik­ti­ge lo­ka­let i Oslo, sa Tho­mas Schrø­der, nor­disk sjef i Su­per­dry, til Fi­nans­avi­sen i som­mer.

– Vik­tig mar­ked

Sel­ska­pet Su­per­dry Nor­way er hel­eid av bri­tis­ke Su­per­dry plc, og er gros­sist­sel­ska­pet i Nor­ge. Sel­ska­pet sel­ger kla­er både til de fran­chis­e­drev­ne Su­per­dry-bu­tik­ke­ne, men også til man­ge fritts­tå­en­de bu­tik­ker.

I regn­skaps­året 2016/2017 om­sat­te Su­per­dry Nor­way for 34,4 mil­lio­ner kro­ner, og iføl­ge Schrø­der økte om­set­nin­gen med 48 pro­sent i regn­skaps­året 2017/2018.

– Det nors­ke mar­ke­det er vik­tig for oss. Vi har spe­si­elt de tre se­nes­te åre­ne hatt sterk vekst her, og vår nye bu­tikk vi­ser bred­den i Su­per­dry. Su­per­dry er ikke bare en t-skjor­te el­ler het­te­gen­ser med logo, men et livs­stils­mer­ke som har mer å by på, ut­tal­te Schrø­der.

Fi­nans­avi­sen lyk­tes ikke å kom­me i kon­takt med Axel Mel­bye.

FOtO: EI­vINd Yg­gESEth

NyE BU­TIK­KER: Axel Mel­bye ei­er åtte Su­per­dry-bu­tik­ker i Nor­ge. I som­mer åp­net han en flagg­skip­bu­tikk på 600 kvad­rat i Bog­stad­vei­en i Oslo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.