Sik­rer opp­drag i over et år

I et fort­satt bruk­bart spot­mar­ked for for­sy­nings­skip, har Sol­stad Off­shore fått to lan­ge kon­trak­ter i Nord­sjø­en.

Finansavisen - - LANGE KONTRAKTER TIL SOLSTAD OFFSHORE - „„FRANK HEL­GE NJØSEN frank.njo­sen@fi­nans­avi­sen.no

I går ble Sol­stad Off­shore til­delt to lan­ge kon­trak­ter på bri­tisk sok­kel.

Det bi­dro til kurs­opp­gang for ak­sjen, som var opp mer enn 4 pro­sent fre­dag etter­mid­dag.

Platt­form for­sy­nings­ski­pe­ne (PSV) «Far Sym­pho­ny» og «Nor­mand Aur­ora» lei­es nå ut til Fair­field Be­tula i hen­holds­vis 18 og 12 må­ne­der, i til­legg til op­sjo­ner. Ski­pe­ne skal bi­stå i en bore­kam­pan­je.

«Far Sym­pho­ny» har job­bet for Fair­field si­den april i fjor, og star­ter opp på den nye kon­trak­ten i midt­en av ok­to­ber. «Nor­mand Aur­ora» star­ter på sin kon­trakt i midt­en av ja­nu­ar 2019.

– Vi er for­nøy­de med at en vik­tig nord­sjø­kun­de fore­trek­ker oss som le­ve­ran­dør, sier kon­sern­di­rek­tør Jon Are Gum­me­dal i Sol­stad Off­shore i en kom­men­tar.

Det er bare halv­an­nen må­ned si­den Sol­stad Off­shore sist inn­gikk en kon­trakt med Fair­field, den­gang for kon­struk­sjons ski­pet «Nor­mand Ton­jer», som skal job­be for sel­ska­pet til minst tred­je kvar­tal nes­te år.

Det er to uker si­den for­ri­ge gang Sol­stad Off­shore slut­tet en lang PSV-kon­trakt. Da ble «Far Swan» til­delt en to år lang av­ta­le i Qa­tar.

Stil­le­re i off­shore­mar­ke­det

Det har va­ert stil­le­re i spot­mar­ke­det for off­shore­skip i Nord­sjø­en den se­nes­te uken, men for PSVe­ne er mar­ke­det fort­satt stramt, med høy ut­nyt­tel­se av flå­ten.

Selv om ra­te­ne i Nor­ge har truk­ket litt ned, hol­der de seg fort­satt på et bra nivå. Den se­nes­te slut­nin­gen er gjort til 130.000 kro­ner pr. dag, mens g jen­nom­snit­tet i for­ri­ge uke var 170.000 kro­ner da­gen.

På bri­tisk side er flåte­ut­nyt­tel­sen la­ve­re og ra­te­ne lig­ger på 80-90.000 kro­ner da­gen.

Le­dig­het for AHTS-ene

D eter langt­mindre­stram ti mar­ke­det for an­ker­hånd­te­ring s skip (AHTS).

Well Ex­per­ti­se slut­tet fire far­tøy­er man­dag, men på grunn av god til­gjen­ge­lig­het på skip ble ra­te­ne rundt 100 000 kro­ner da­gen. Det skjed­de etter at Aker BP slut­tet tre far­tøy­er i da­ge­ne før til ra­ter un­der det­te. Gjen­nom­snit­tet for in­ne­va­eren­de uke er rundt 102.000 kro­ner pr. dag.

Iføl­ge ana­ly­ti­ker In­ge Moy i West­sho­re Ship­bro­kers fø­rer kort­va­rig­het på rigg­flyt­ting sopp­dra­ge­ne ti lat d eter vans­ke­lig å opp­rett­hol­de en høy ut­nyt­tel­se over tid.

– Det er for øye­blik­ket fem le­di­ge an­ker­hånd­te­ring s skip i Nor­ge uten vi­de­re for­plik­tel­ser, så vi tren­ger et par rigg­flyt­ting s opp­drag for å få økt ut­nyt­tel­sen og ra­te­ne, sier Moy.

Ut­nyt­tel­ses­gra­den for AHTSer lig­ger for øye­blik­ket på un­der 50 pro­sent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.