Til­sy­net kan gi kurs­re­ak­sjo­ner

Ana­ly­ti­ker Jo­han Ström fryk­ter at Fi­nanstil­sy­nets be­grens­ning av kvar­tals­vise ut­byt­ter fra ban­ke­ne kan gi kurs­fall – selv når ban­ke­ne le­ve­rer gode regn­ska­per.

Finansavisen - - FINANSTILSYNET VIL HA LOVENDRING - „„KIMMO RISBAKKEN kimmo.risbakken@fi­nans­avi­sen.no

Fi­nanstil­sy­nets brev til Fi­nans­de­par­te­men­tet denne­uken sen­der et sig­nal om at nors­ke fi­nans­fore­tak tro­lig ikke kom­mer til å få delt ut kvar­tals­vise ut­byt­ter. Fi­nanstil­sy­net fore­slår end­rin­ger i fi­nans­fore­taks lo­vens lika t det blir klar­gjort «at fi­nans­fore­tak ikke kan dele ut ut­byt­te ba­sert på del­års­regn­skap».

Det kan blant an­net for­hind­re at Bank Nor­we­gi­ans hol­ding­sel­skap Nor­we­gi­an Finans Hol­ding får delt ut kvar­tals­vise ut­byt­ter, som Bank Nor­we­gi­ans le­del­se har sig­na­li­sert at den øns­ker.

Ana­ly­ti­ker Jo­han Ström i Carne­gie tror Fi­nanstil­sy­nets opp­stram­ming kan få fle­re kon­se­kven­ser.

– I ut­gangs­punk­tet er det po­si­tivt at myn­dig­he­te­ne vil har­mo­ni­se­re lov­giv­nin­gen rundt kon­tant­dis­tri­bu­sjon, men det gir fle­re be­kym­rin­ger knyt­tet til pri­sin­gen av ban­ke­nes ak­sjer og egen­ka­pi­tal­be­vis, sier Ström.

For mye på ba­lan­sen

Han vi­ser til at spare­ban­ke­ne, for­uten Spare­Bank 1 SR-Bank, er or­ga­ni­sert slik med sine egen­ka­pi­tal­be­vis at ut­byt­te­ne for­de­les mel­lom ei­er­ne og ban­kens grunn­fond, men at ei­er­ne ale­ne må bi­dra i even­tu­el­le emi­sjo­ner.

Men å løse en slik flo­ke med­fø­rer at ban­ke­ne kan få ne­ga­ti­ve ut­slag på bør­sen – til tross for at de rap­por­te­rer po­si­ti­ve regn­ska­per:

– Ban­ke­ne har stort sett nådd sine ka­pi­tal­mål nå, og eks­tra ka­pi­tal på ba­lan­sen vil gi la­ve­re egen­ka­pi­tal­av­kast­ning. Ban­ke­ne må­les gjer­ne på den­ne når de verd­set­tes på bør­sen, og lav egen­ka­pi­tal­av­kast­ning vil va­ere vel­dig uhel­dig på kvar­tals­vis ba­sis.

Ström un­der­stre­ker at ban­kens pri­sing kan ta seg opp når års­regn­ska­pe­ne of­fent­lig­gjø­res – med til­hø­ren­de stør­re ut­byt­ter.

Tror på la­ve­re vekst

De se­nes­te åre­ne er ban­ke­nes over­skudd blitt lagt til side for at de skal kun­ne møte myn­dig­he­te­nes sta­dig økte krav til kjerne­ka­pi­tal­dek­nin­gen. Når de nå har nådd må­le­ne kan de al­ter­na­tivt til ut­be­ta­ling av ut­byt­ter bru­ke den over­sky­ten­de egen­ka­pi­ta­len til økt vekst, men der mø­ter de en ut­ford­ring, me­ner Ström:

– Ban­ke­ne får nå en ut­ford­ring når de tje­ner eks­tra ka­pi­tal. Jeg er helt sik­ker på at mar­keds­veks­ten in­nen for­bruks­lån og bo­lig­lån vil fal­le. Der­som ban­ke­ne blir fra­tatt mu­lig­he­ten til å be­ta­le eks­tra­or­di­na­ere el­ler kvar­tals­vise ut­byt­ter, må de få lov til å kjø­pe til­ba­ke egne ak­sjer el­ler egen­ka­pi­tal­be­vis i mar­ke­det.

DNB star­tet med til­bake­kjøps pro­gram ifjor, og er fore­lø­pig den enes­te nors­ke ban­ken som be­nyt­ter den­ne mu­lig­he­ten. I fjor var pro­gram­met på opp­til 1,5 pro­sent av de ute­stå­en­de ak­sje­ne. Det ble først stemt­gjen­nom på ge­ne­ral­for­sam­lin­gen før Fi­nanstil­sy­net god­kjen­te ord­nin­gen. I år er DNBs pro­gram økt til opp­til 3,5 pro­sent av de ute­stå­en­de ak­sje­ne.

End­rer mål­set­nin­ge­ne

DNB har delt opp sine tilbakekjøp. Førs­te del er i år på 1,5 pro­sent, som til­si­er at ban­ken kan kjø­pe 24,1 mil­lio­ner ak­sjer. Av dis­se skal 15,9 mil­lio­ner ak­sjer

kjø­pes av Na­e­rings- og fiskeri­de­par­te­men­tet for å holde­sta­tens ei­er­an­del kon­stant på 34 pro­sent. DNB meld­te i midt­en av sep­tem­ber at drøyt 10 mil­lio­ner ak­sjer er i ban­kens hen­der, og førs­te del av pro­gram­met er der­med gjen­nom­ført.

DNBs kon­sern­sjef Ru­ne Bjer­ke har tid­li­ge­re ut­talt til Fi­nans­avi­sen at ban­ken vur­der­te kvar­tals­vise ut­byt­ter, men at den valg­te til­bake­kjøps­mu­lig­he­ten da den er en mer flek­si­bel løs­ning.

Ström tror ban­ke­ne nå vil jus­te­re sin ut­bytte­po­li­tikk, som tra­di­sjo­nelt har va­ert for­mu­lert som en pro­sent­sats av over­skud­det.

– Ban­ke­ne vil tro­lig end­re sin måte å kom­mu­ni­se­re ut­bytte­po­li­tik­ken på. Nå sier de ty­pisk :« Vi vil be­ta­le ut opp­til 50 pro­sent av over­skud­det.» Frem­over vil de nok hel­ler si: «Vi vil be­ta­le ut alt vi ikke bru­ker til vekst, gitt en egen­ka­pi­tal­av­kast­ning på ek­sem­pel­vis 12 pro­sent .»

Foto: Bri­an CliFF ol­guin

MER TILBAKEKJØP: Jo­han Strøm, ana­ly­ti­ker i Carne­gie, me­ner ban­ke­ne må kjø­pe egne ak­sjer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.