Byg­ger ei­en­dom med blockchain

Eien­doms­in­ves­tor Ei­nar Skjer­ven er med­grün­der i et sel­skap som skal fi­nan­siere ei­en­doms­ut­byg­ging med blockchain.

Finansavisen - - IFUNDED EMISJON - „„ANDERS HORNTVEDT anders.horntvedt@fi­nans­avi­sen.no

BERLIN: – Du kan sam­men­lig­ne oss med Tin­der, bare at vi job­ber med ei­en­doms­fi­nan­sie­ring. Vi match­er pro­sjek­ter som tren­ger ka­pi­tal med in­ves­to­rer som har pen­ger til­gjen­ge­lig, sier Michael Step­han (48), dag­lig le­der i iFunded.

Rett ved Vest-Ber­lins ho­ved­gate Kur­für­s­ten­damm lig­ger kon­to­ret til prop­tech-star­tu­pen iFunded. Lo­ka­le­ne er mer luk­su­riø­se enn i and­re grün­der­be­drif­ter. Be­drif­ten med 14 an­sat­te har par­kett på gul­vet, fire me­ter un­der ta­ket og en mann i re­sep­sjo­nen som brin­ger kaffe­kopp med skål i mø­tet.

Men så er også iFunded Michael Step­hans tred­je opp­starts­be­drift etter å ha solgt seg ut av to tid­li­ge­re.

Ei­er en fire­del

Med­grün­der og ho­ved­ak­sjo­na­er er nord­man­nen Ei­nar Skjer­ven (53), som har job­bet med ei­en­doms­in­ves­te­rin­ger i Berlin si­den 2006, og han har bodd der si­den 2012.

Da­gens Na­e­rings­liv an­slo i 2016 at han har tjent en halv mil­li­ard kro­ner. Selv opp­gir Skjer­ven at han for­val­ter en por­te­føl­je på 3 mil­li­ar­der kro­ner for salg nå. Hvor mye av det som ei­es av hans sel­skap Skjer­ven Group, og hvor mye som for­val­tes på veg­ne av and­re in­ves­to­rer, vil han ikke gå inn på.

iFunded har nå hen­tet 4 mil­lio­ner euro, til­sva­ren­de 38 mil­lio­ner kro­ner i ny ak­sje­ka­pi­tal.

Om man an­tar en verd­set­tel­se av iFunded på 125 mil­lio­ner kro­ner, vil Skjer­vens an­del va­ere verdt rundt 30 mil­lio­ner kro­ner.

Pen­ge­ne skal bru­kes på å byg­ge opp en blockchain-sat­sing som iføl­ge Skjer­ven skal re­vo­lu­sjo­ne­re må­ten ei­en­doms­in­ves­te­rin­ger i Euro­pa blir fi­nan­siert på.

– Det­te blir en game chan­ger, hev­der Skjer­ven.

Har hen­tet 100 mill. euro

Si­den 2015 har iFunded hen­tet inn fi­nan­sie­ring av pro­sjek­ter til en ver­di på 100 mil­lio­ner euro for­delt på ni tys­ke ei­en­doms­pro­sjek­ter. iFunded har hen­tet rundt 40 mil­lio­ner euro fra små og sto­re in­ves­to­rer, mens res­ten kom­mer fra bank­fi­nan­se­ring og tra­di­sjo­nell egen­ka­pi­tal.

For ti­den kan en in­ves­tor spyt­te inn pen­ger i pro­sjek­ter i Er­furt, Berlin og Düs­sel­dorf til en ikke opp­gitt av­kast­ning.

Frem til nå har iFunded brukt tra­di­sjo­nel­le fi­nan­si­el­le me­to­der i trans­ak­sjo­ne­ne. In­nen ut­gan­gen av førs­te kvar­tal nes­te år hå­per de imid­ler­tid å ha god­kjen­ning fra det tys­ke fi­nanstil­sy­net til å bru­ke såkalte smar­te kon­trak­ter.

– Tan­ken er at vi skal kun­ne hen­te inn egen­ka­pi­tal til pro­sjek­ter gjen­nom mi­ning av security

to­kens som igjen kan hand­les på kryp­to­bør­ser, til­sva­ren­de da­gens krypto­va­lu­ta, sier Ei­nar Skjer­ven.

– Vi er et fin­tech-sel­skap. Da­gens pro­ses­ser rundt bank og fi­nan­sie­ring er old school og in­klu­de­rer som of­test mel­lom­menn som med­fø­rer kost­na­der for in­ves­to­rer og lån­ta­ge­re. Vi har fun­net ut at bruk av blockchain­tek­no­lo­gi kan dek­ke mye av det sam­me be­ho­vet. Vi tar bort mel­lom­men­ne­nes funk­sjo­ner og match­er in­ves­tor og ei­en­doms­pro­sjekt di­rek­te, leg­ger han til.

Vil un­der­gra­ve ban­ke­ne

I både norsk og tysk opi­nion er det skep­sis til tje­nes­ter som er knyt­tet til krypto­va­lu­ta. Den skep­si­sen for­står Step­han.

– Per­son­lig me­ner jeg at den kje­de­ligs­te de­len av blockchain, er den som hand­ler om spe­ku­la­sjon i kur­sen på bit­co­in. Det in­ter­es­san­te er den un­der­lig­gen­de tek­no­lo­gi­en, som gjør at vi kan hen­te fi­nan­sie­ring di­rek­te fra in­ves­to­re­ne, uten å gå vei­en om mel­lom­menn, sier han.

– Frem til nå har ei­en­doms­fi­nan­sie­ring va­ert full­sten­dig

off­li­ne. Ban­ke­ne er sto­re or­ga­ni­sa­sjo­ner med call­sent­re, for­sik­ring og kon­sern­stab. Hele det­te ap­pa­ra­tet ten­ker vi å dis­rup­te, sier Skjer­ven.

Må­let er også at an­de­ler i ei­en­doms­pro­sjek­te­ne vil bli ut­stedt som security to­kens, som igjen vil bli om­set­te­li­ge på en mar­keds­plass, til­sva­ren­de børs­no­ter­te ak­sjer.

– I dag er det­te ei­en­de­ler som det ikke fin­nes noe fun­ge­ren­de mar­ked for. Men minst seks bør­ser kon­kur­re­rer om å få det­te på plass i lø­pet av nes­te år, sier Step­han, og nev­ner Stutt­gart, Lon­don og Zürich som tre av dem.

– Hva kan po­ten­si­elt gå galt med det­te?

– Tek­no­lo­gi­en er det in­gen som kan stop­pe, men det vik­tigs­te for oss er å ope­re­re in­nen­for le­ga­le ram­mer. Vi hev­der at mar­ke­det for ei­en­doms­fi­nan­sie­ring står over­for sam­me ut­ford­ring som mu­sikk­bran­sjen da MP3spil­le­ren kom, sier Step­han.

Eien­doms­in­ves­to­rer på la­get

Etter emi­sjo­nen er de tys­ke ei­en­doms­in­ves­to­re­ne Evan Group og Tre­uen­burg Group in­ne på ei­er­si­den i iFunded, sam­men med ven­tu­re­fon­det Creathor Ven­tu­res.

– Hvor sto­re kan dere bli?

– Pla­nen er å ska­le­re virk­som­he­ten ut over Tysk­land, men det er av­gjø­ren­de at vi føl­ger na­sjo­na­le lo­ver og reg­ler. Sam­ti­dig må eks­pan­sjo­nen føl­ges opp med ut­be­ta­ling av ut­byt­te til dem som har skutt inn spare­pen­ger i våre ei­en­doms­pro­sjek­ter, sier Step­han.

Han vil ikke opp­gi tall for om­set­ning el­ler re­sul­tat. – Tje­ner dere pen­ger nå?

– Nei, ikke for øye­blik­ket. Vi kun­ne ha gjort det hvis vi øns­ket det, men da vil­le vi ikke ha kun­net vokst så hur­tig, sva­rer han.

Det­te blir en game chan­ger

Ei­nar SkjEr­vEn, mEd­grün­dEr i iFundEd

Har tro­lig sat­set rundt 30 mil­lio­ner

Ei­nar Skjer­ven sty­rer en por­te­føl­je med Berlin-ei­en­dom­mer for tre mil­li­ar­der kro­ner, skrev Fi­nans­avi­sen i juli 2018.

FOTO: ANDERS HORNTVEDT

PROP­TECH-STARTUP: – Du kan sam­men­lig­ne oss med Tin­der, bare at vi job­ber med ei­en­doms­fi­nan­sie­ring. Vi match­er pro­sjek­ter som tren­ger ka­pi­tal med in­ves­to­rer som har pen­ger til­gjen­ge­lig, sier Michael Step­han (t.v.). Ei­nar Skjer­ven til høy­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.