For­ven­ter pris­hopppå for­ret­nings­rei­ser

Økt olje­pris og stør­re etter­spør­sel etter ho­tell­rom gjør at for­ret­nings­reise­by­rå­et BCD Tra­vel vars­ler pris­hopp på ho­tell og fly­rei­ser nes­te år.

Finansavisen - - BCD TRAVEL INDUSTRY FORECAST 2019 - „„OLI­VER ORSKAUG oli­ver.orskaug@fi­nans­avi­sen.no

Selv om bør­se­ne fal­ler, er det bed­re øko­no­mis­ke ti­der å spo­re i en rek­ke mar­ke­der. Økte ren­ter er et tegn på det. Og når kon­junk­tur­pi­le­ne pe­ker opp­over, så sti­ger be­ho­vet for for­ret­nings­rei­ser.

Det in­ter­na­sjo­na­le for­ret­nings­reise­by­rå­et BCD Tra­vel, som om­sat­te for 25,7 mil­li­ar­der dol­lar i fjor, spår i sin år­li­ge pris­ana­ly­se at ho­tell og fly­rei­ser vil bli dy­re­re nes­te år. De­res an­slag er at gjen­nom­snitt­lig fly­pri­ser glo­balt vil sti­ge med 1 til 2 pro­sent. Ho­tell­pri­se­ne vil øke opp mot 3 pro­sent i snitt glo­balt. Det kan sy­nes lite, men de re­gio­na­le ut­sla­ge­ne vil va­ere høy­ere.

– Pri­se­ne på fly­bil­let­ter har gått ned­over de sis­te åre­ne, blant an­net for­di olje­pri­sen har va­ert lav og ka­pa­si­te­ten har va­ert stor, sier Bernt Ro­ger Elias­sen, le­der for BCD Tra­vel i Nor­ge.

Den tøf­fe kon­kur­ran­sen mel­lom fly­sel­ska­pe­ne, som ofte flyr vin­ge mot vin­ge på de sam­me strek­nin­ge­ne, har ført til pris­press ned­over.

– Det har ald­ri va­ert så bil­lig å fly som i dag, og li­ke­vel har fly­sel­ska­pe­ne tjent gode pen­ger for­di olje­pri­sen har va­ert lav, sier Elias­sen.

Fle­re inn­fø­rer driv­stoff­til­legg

Nå er det bil­det i ferd med å end­re seg.

– Olje­pri­sen har hatt god fart opp­over, og noen har spådd at den kan kom­me opp i 100 dol­lar

fa­tet. Når olje­pri­sen øker, lem­pes kost­na­de­ne til slutt over på kun­de­ne, sier Elias­sen.

Han opp­ly­ser at en rek­ke fly­sel­ska­per har vars­let at de vur­de­rer el­ler al­le­re­de har be­stemt seg for å øke pri­se­ne.

– Det skjer som re­gel ved at de leg­ger på et driv­stoff­til­legg, en­ten som en fast pris el­ler en pro­sent­sats til bil­lett­pri­sen, sier Elias­sen.

Blant dem som har gått ut og sagt at pri­se­ne øker, fin­ner man Thai Air­ways, Emi­ra­tes, ja­pans­ke Nippon Air­ways, tre stør­re ki­ne­sis­ke fly­sel­skap, Cat­hay Paci­fic, Malay­sia Air­li­nes og Qa­tar

Air­li­nes.

Sist­nevn­te flyr dag­lig mel­lom Oslo og Do­ha, og fler­tal­let av de­res pas­sa­sje­rer skal vi­de­re med sel­ska­pet til and­re de­sti­na­sjo­ner.

I for­ri­ge uke for­tal­te sje­fen i Qa­tar Air­ways at de tap­te 69 mil­lio­ner dol­lar i sis­te regn­skaps­år som ble av­slut­tet 31. mars. For å kom­pen­se­re for ta­pet, som blant an­net skyl­des økt olje­pris, vur­de­rer man nå et driv­stoff­til­legg på alle rei­ser.

SAS for­hand­ler nye av­ta­ler

SAS har også an­ty­det at de­res driv­stoff­kost­na­der vil bli høy­ere frem­over og at det vil på­vir­ke pri­sin­gen av bil­let­te­ne de sel­ger. SAS har i lang tid nytt godt av å ha hed­get driv­stoff på lave pri­ser, men de av­ta­le­ne er i ferd med å av­slut­tes.

Fly­sel­ska­pet kom­mer tro­lig til å bake de økte kost­na­de­ne inn i bil­let­te­ne i ste­det for å ha et flatt til­legg. Der hvor de mø­ter sterk kon­kur­ran­se blir pris­veks­ten la­ve­re, og der de flyr uten så mye kon­kur­ran­se kan pri­se­ne øke mer.

Elias­sen sier han også har fått til­bake­mel­ding fra kun­der som rea­ge­rer på at SAS har end­ret sin ra­batt­struk­tur for for­ret­nings­rei­sen­de. Lo­ja­li­tets­pro­gram­met SAS Cre­dit skal fa­ses ut, og i ste­det har man lan­sert pro­gram­met SAS Bu­si­ness. Men de ra­bat­te­ne er la­ve­re enn hva de var før.

Faer­re le­di­ge ho­tell­rom

Når det gjel­der ho­tell­pri­ser er det sto­re re­gio­na­le for­skjel­ler. I noen mar­ke­der som In­dia, an­ty­der BCD Tra­vel at pri­se­ne kan øke med 6 til 8 pro­sent nes­te år.

I USA er ho­tell­be­leg­get ge­ne­relt bra for ti­den på grunn av opp­gan­gen i lan­dets øko­no­mi.

– Rei­sen­de kan opp­le­ve pro­ble­mer med til­gjen­ge­lig­he­ten i en­kel­te byer, så det kan løn­ne seg å be­stil­le rom så tid­lig som mu­lig, sier Elias­sen.

En un­der­sø­kel­se PWC har gjen­nom­ført knyt­tet til ho­tell­pri­ser i Euro­pa, vi­ser at Genè­ve i Sveits har de høy­es­te snitt­pri­se­ne på kon­ti­nen­tet. Og de er ven­tet å sti­ge et par pro­sent til nes­te år. Pa­ris, Zu­rich og Lon­don føl­ger etter, og også i dis­se by­ene for­ven­tes det pris­øk­nin­ger som kun­de­ne vil mer­ke. I Ams­ter­dam og Lon­don har be­leg­get på ho­tel­ler lig­get på 82 pro­sent.

Når olje­pri­sen øker, lem­pes kost­na­de­ne til slutt over på kun­de­ne BERNt Ro­gER ElIAS­SEN

FoTo: EI­VIND YG­GESETH

PRI­SE­NE GÅR OPP: Dag­lig le­der Bernt Ro­ger Elias­sen i for­ret­nings­reise­by­rå­et BCD Tra­vel, sier økt olje­pris vil føre til pris­hopp på fly­rei­ser i ti­den frem­over. Fle­re fly­sel­skap inn­fø­rer driv­stoff­til­legg i høst

FOTO: NTB SCANPIX

ØKER PRI­SEN: Thai Air­ways som flyr fra Oslo til Bang­kok inn­fø­rer et driv­stoff­til­legg nå i høst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.