Fort­set­ter på Mar­tin Lin­ge

Finansavisen - - BCD TRAVEL INDUSTRY FORECAST 2019 -

Equi­nor har ut­øvet to op­sjo­ner som for­len­ger kon­trak­ten for Ma­ersk Dril­ling-jack­up­en «Ma­ersk Intr­epid» med to må­ne­der. Vi­de­re har Equi­nor og Ma­ersk Dril­ling inn­gått en ny fem­må­ne­ders­kon­trakt for sam­me rigg, som på­be­gyn­nes i di­rek­te fort­set­tel­se fra rig­gens nå­va­eren­de kon­trakt.

Rig­gen skal be­nyt­tes til bore­ak­ti- vi­te­ter og lo­sji på Mar­tin Lin­ge-fel­tet.

Se­ne­re kan den bli flyt­tet til and­re Equi­nor-ope­rer­te felt.

«Vi er stol­te av å se Ma­ersk Intr­epid få mu­lig­he­ten til å fort­set­te på Mar­tin Lin­ge og bi­dra til den for­ven­te­de pro­duk­sjons­star­ten på fel­tet i 2020,» skri­ver rigg­sel­ska­pet i en mel­ding.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.