Nor­we­gi­an ana­ly­ti­ker: Kan gå tom for pen­ger

- Det er ikke en «done deal» at Nor­we­gi­an vil gå un­der, skri­ver fly­ana­ly­ti­ker.

Finansavisen - - SVENSKE REGJERINGSFORHANDLINGER - „„John In­gE SELJEhaug John.In­ge. Seljehaug@heg­nar.no

– Nor­we­gi­an så ut til å va­ere i fare for å umid­del­bart gå tom for kon­tan­ter med f lyd­riv­stoff­pri­ser på 700 dol­lar pr tonn. På 785 dol­lar pr tonn og ne­ga­tiv ut­vik­ling i en­hets­inn­tek­te­ne i sep­tem­ber er ri­si­ko­en høy­ere, gitt be­gren­set lik­vi­di­tet.

Det skri­ver Cre­dit Suis­se iføl­ge TDN Di­rekt, som er ute med en opp­da­te­ring på In­ter­na­tio­nal Air­li­nes Group (IAG).

Cre­dit Suis­se me­ner mar­ke­det for ti­den ikke er fo­ku­sert på den po­ten­si­el­le Nor­we­gi­an­mu­lig­he­ten for IAG, og me­ner lik­vi­di­tets­si­tua­sjo­nen i det nors­ke sel­ska­pet kan ut­gjø­re en kjøps­mu­lig­het, iføl­ge ny­hets­by­rå­et.

In­gen done deal

Bern­stein støt­ter sy­net og me­ner det er lik­vi­di­tets­ri­si­ko i Nor­we­gi­an, som spår at kon­tant­strøm­men fra drif­ten vil va­ere ne­ga­tiv det kom­men­de året.

Wall Stre­et Jour­nal skri­ver at meg­ler­hu­set også tror sel­ska­pet kan kom­me i brudd med sine låne­be­tin­gel­ser al­le­re­de førs­te kvar­tal 2019.

– Det er ikke en «done deal» at Nor­we­gi­an vil gå un­der, skri­ver ana­ly­ti­ker Da­ni­el Roeska, iføl­ge avi­sen og fort­set­ter.

– Hvis Nor­we­gi­an kan av­hen­de noen av sine be­stil­lin­ger, fin­ne fi­nan­sie­ring for de res­te­ren­de f lyene i be­stil­ling og hen­te egen­ka­pi­tal til å sik­re låne­be­tin­gel­se­ne og usik­ret gjeld for å fi­nan­siere drif­ten i 2019, kan fly­sel­ska­pet over­le­ve stor­men knyt­tet til den ut­van­nen­de over­gan­gen til lang­dis­tan­se og høy­ere driv­stoff­kost­na­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.