Al­li­an­sen kan ryke i Sve­ri­ge

POLITIKK: Mo­de­ra­ter­na ber al­li­anse­par­ti­ene av­gjø­re om de vil bli med i en ny svensk re­gje­ring. Hvis de ikke vil, kan høyre­par­ti­et kom­me til å dan­ne re­gje­ring ale­ne.

Finansavisen - - SVENSKE REGJERINGSFORHANDLINGER - NTB

Mo­de­ra­ter­nas le­der Ulf Kris­ters­son ber de and­re bor­ger­li­ge par­ti­ene ak­sep­te­re en re­gje­ring uten støt­te fra Social­de­mo­kra­ter­na. I en Face­bo­ok-mel­ding fre­dag skri­ver han at par­ti­ene i den bor­ger­li­ge al­li­an­sen får ta noen da­ger i fred og ro og ta stil­ling til om de vil va­ere med på å dan­ne re­gje­ring.

Ut­spil­let tol­kes som et ul­ti­ma­tum til de to bor­ger­li­ge par­ti­ene Cen­ter­par­ti­et og Li­be­ra­ler­na, som beg­ge øns­ker en re­gje­ring med støt­te fra Social­de­mo­kra­ter­na og mu­li­gens Miljö­par­ti­et.

Men det har «sos­sar­na», som ble størs­te par­ti i val­get i sep­tem­ber, så langt av­vist.

Med SD-støt­te?

Al­ter­na­ti­vet er å dan­ne en bor­ger­lig re­gje­ring med en­ten ak­tiv el­ler pas­siv støt­te fra det sterkt inn­vand­rings­kri­tis­ke par­ti­et Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na (SD), noe spe­si­elt Cen­ter­par­ti­et har va­ert sterkt imot.

Det fjer­de bor­ger­li­ge par­ti­et, Krist­de­mo­kra­ter­na, har på sin side stilt seg åpent for et slikt sam­ar­beid.

Kris­ters­sons ut­spill blir imid­ler­tid ikke tatt godt imot av SDs le­der Jim­mie Åkes­son, som av­vi­ser at par­ti­et vil støt­te en re­gje­ring be­stå­en­de av Mo­de­ra­ter­na og Krist­de­mo­kra­ter­na hvis par­ti­et ikke får noen innf ly­tel­se.

Den bor­ger­li­ge al­li­an­sen er et fire­parti­sam­ar­beid som len­ge har ut­gjort re­gje­rings­al­ter­na­ti­vet på høyre­si­den i svensk politikk. Svens­ke kom­men­ta­to­rer me­ner at Kris­ters­sons ut­spill nå kan føre til at det bor­ger­li­ge sam­ar­bei­det ry­ker.

– Lööf sier nei

Kom­men­ta­tor Ewa Sten­berg i Da­gens Ny­he­ter stil­ler seg tvi­len­de til at Cen­ter­par­ti­ets le­der An­nie Lööf blir med i en re­gje­ring med SD som støtte­par­ti i Riks­da­gen. Hun gikk i valg­kam­pen hardt ut mot verdi­grunn­la­get til det høyre­ori­en­ter­te par­ti­et.

Val­get i Sve­ri­ge end­te med at in­gen av blok­ke­ne fikk par­la­men­ta­risk fler­tall, sam­ti­dig som in­gen av dem har vil­let sam­ar­bei­de med lan­dets tred­je størs­te par­ti, SD.

Det har gjort job­ben med å fin­ne et re­gje­rings­al­ter­na­tiv sva­ert vans­ke­lig.

Social­de­mo­kra­ter­na, Miljö­par­ti­et og støtte­par­ti­et Väns­ter­par­ti­et end­te opp med stør­re opp­slut­ning enn den bor­ger­li­ge blok­ken, men hvis også SD reg­nes med, er den klart størst.

FOTO: NTB SCANPIX

SPREKKER? An­nie Lööf (Cen­tern), Ulf Kris­ters­son (Mo­de­ra­ter­na), Eb­ba Busch Thor (Krist­de­mo­kra­ter­na) og Jan Björk­lund (Li­be­ra­ler­na) har så langt enes om Al­li­an­sen, nå kan det slå sprekker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.