Fot­ball­klubb vil hen­te 380 mill.

Etter noen tun­ge år går det bed­re for Hert­ha Berlin, som vil stå på egne ben. Den vars­le­de dea­len kan også bety at Pareto-opp­kjøp ba­erer fruk­ter.

Finansavisen - - PARETO SKAL FÅ DEALEN I MÅL - „„are stranDlI are.strandli@heg­nar.no

Som føl­ge av øko­no­mis­ke pro­ble­mer kom det ame­ri­kans­ke opp­kjøps­fon­det KKR inn på ei­er­si­den til den tys­ke stor­klub­ben Hert­ha Berlin i 2014.

To­talt spyt­tet ame­ri­ka­ner­ne inn 61,2 mil­lio­ner euro, til­sva­ren­de 580 mil­lio­ner nors­ke kro­ner.

Nå vil fot­ball­stolt­he­ten til den tys­ke ho­ved­sta­den fort­set­te på egen hånd.

Der­for er det be­slut­tet å hen­te inn Pareto Secu­ri­ties, samt tys­ke equi­net Bank AG som for øv­rig ble kjøpt av Pareto tid­li­ge­re i år, for å se på mu­lig­he­ten til å ut­ste­de et fem­årig se­nior usik­ret ob­li­ga­sjons­lån på 40 mil­lio­ner euro, til­sva­ren­de 380 mil­lio­ner kro­ner.

Netto­pro­ve­ny­et skal, sam­men med bank­fa­si­li­te­ter og for­hånds­ut­be­ta­lin­ger fra spon­sor- og bar­ter­av­ta­ler, be­nyt­tes til å kjø­pe ut KKR, samt kan­sel­le­re av­ta­ler inn­gått mel­lom par­te­ne.

Det frem­går av en fersk in­ves­tor­pre­sen­ta­sjon.

To­talt må klub­ben ut med 72,3 mil­lio­ner euro, el­ler na­er 690 mil­lio­ner kro­ner.

«Etter et suk­sess­rikt part­ner­skap med KKR, er Hert­ha nå klar for det nes­te ste­get i ut­vik­lin­gen», he­ter det i pre­sen­ta­sjo­nen.

skjult mil­li­ard­ver­di

Den vars­le­de trans­ak­sjo­nen gjø­res i lys av det som om­ta­les som ster­ke fi­nan­si­el­le «sports­li­ge og fi­nan­si­el­le re­sul­ta­ter».

Klub­ben er i snitt blitt num­mer 8 i Bun­des­liga­en de sis­te tre åre­ne.

Regn­ska­pet vi­ser et ak­ku­mu­lert un­der­skudd på 17,2 mil­lio­ner euro, til­sva­ren­de 163 mil­lio­ner kro­ner, i sam­me pe­rio­de.

Ut­vik­lin­gen har rik­tig­nok gått rik­tig vei, og det sam­me gjel­der re­sul­ta­te­ne.

Etter syv kam­per i årets se­song lig­ger Hert­ha Berlin på 5. plass, kun tre po­eng bak le­de­ren Borus­sia Dort­mund.

Bed­re re­sul­ta­ter gir også ut­slag i høy­ere spil­ler­ver­di­er.

Et po­eng klub­ben og til­rette­leg­ger­ne fo­ku­se­rer på i mar­keds­fø­rin­gen er nem­lig dif­fe­ran­sen mel­lom den bok­før­te ver­di­en av spil­ler­stal­len og mar­keds­ver­di­en.

Ved ut­gan­gen av and­re kvar­tal ble mar­keds­ver­di­en an­slått til 135,5 mil­lio­ner euro, mot en bok­ført ver­di på 25 mil­lio­ner euro.

Det im­pli­se­rer iføl­ge klub­ben en gjemt re­ser­ve på 110 mil­lio­ner euro, el­ler rett i over­kant av en mil­li­ard nors­ke kro­ner.

norsk «børs­kon­ge»

Hert­ha Berlin har hatt fle­re nord­menn i stal­len gjen­nom ti­de­ne, der­iblant Kje­til Rek­dal som sco­ret seks mål på 64 kam­per da han spil­te der mel­lom 1997 og 2000.

For øye­blik­ket er Hert­ha ar­beids­gi­ve­ren til de nors­ke lands­lags­spil­ler­ne Ru­ne Al­men­ning Jar­stein og Per Cil­jan Skjel­breid.

Duo­en har iføl­ge klub­ben selv en an­slått mar­keds­ver­di på hen­holds­vis 2,5 mil­lio­ner euro og 4,0 mil­lio­ner euro.

Beg­ge de nors­ke stjerne­spil­ler­ne gjør sine sa­ker bra i Tysk­land.

Iføl­ge VG, ran­ge­res Jar­stein som den al­ler bes­te keepe­ren i Bun­des­liga­en av både avi­ser og sta­ti­stikk­tje­nes­ter og om­ta­les som en «børs­kon­ge».

Foto: ntB ScAnpix

«BØrs­Kon­Ge»: Ru­ne Al­men­ning Jar­stein i ak­sjon for Hert­ha Berlin.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.