Åpen­bart for­ven­tet tur­bu­lens

Finansavisen - - PARETO SKAL FÅ DEALEN I MÅL - „„J.K. Balt­zer­sen Redaktør av «Grunn­lov og fri­het: tur­tel­du­er el­ler erke­fien­der?»

Fi­nans­avi­sen skri­ver 11. ok­to­ber at Nor­dea for­ven­ter en høy­ere rente­bane fra Nor­ges Bank enn det sen­tral­ban­ken ny­lig har an­ty­det, på grunn av høy­ere in­fla­sjon. Det er egent­lig ikke over­ras­ken­de. At ver­dens sen­tral­ban­ker for­sø­ker å sni­ke seg ut fra en lav­rente­po­li­tikk, som har va­ert som å lind­re en øko­no­misk bak­rus med enda mer al­ko­hol, bur­de over­ras­ke de faer­res­te. Et slikt for­søk på å sni­ke seg ut må nød­ven­dig­vis va­ere for for­sik­tig. Men nå med uro på ver­dens bør­ser, ser vi noe som kan va­ere det selv­es­te Alan Gre­ens­pan ad­var­te mot, nem­lig at den ame­ri­kans­ke sen­tral­ban­ken ikke vil­le kla­re å kom­me seg ut av lav­rente­po­li­tik­ken uten tur­bu­lens. Når skal vi for­stå at øko­no­misk bak­rus ikke lind­res med mer al­ko­hol? Og når skal vi ta kon­se­kven­sen av en slik for­stå­el­se?

FOtO: Are HArAm

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.