Mr. Gei­lo

Han skrev sin førs­te for­ret­nings­plan på en plan­ke og har si­den solgt hyt­ter for én mil­li­ard. Men det er nå even­ty­ret vir­ke­lig skal star­te.

Finansavisen - - LØRDAG - er­lend kjern­li

Han er en ekte gei­ling,

na­er­mest født og opp­vokst i sla­låm­bak­ken. Det var da Inge­mar Sten­mark var den sto­re hel­ten, og en bøl­ge av sla­låm­frels­te svens­ker val­far­tet til Gei­lo. Den lil­le byg­den var epi­sen­te­ret for al­pin­sport i Nor­ge og gutt­un­gen Ar­ne Pål­gard­hau­gen ble fa­sci­nert av alt han så rundt seg i sin egen bak­gård. Han sto på ski både dag og kveld i Hal­stens­gård ski­sen­ter og drøm­te om en dag å eie sin egen heis.

– Det var her det star­tet, sier Pål­gard­hau­gen og pe­ker mot et hytte­felt som har kom­met til syne på Kik­ut.

Fa­ren ut­vik­let hytte­tom­ter og solg­te vi­de­re. Ar­ne hjalp til når det var be­hov og når han had­de lyst. Han var også in­struk­tør på ski­sko­len, bi­dro i hei­sen og var med på alt det prak­tis­ke job­ben i et al­pin­an­legg fø­rer med seg. I en BMW 320 kjør­te han og noen ka­me­ra­ter rundt med mur­stein for å leg­ge grunn­mur og torv­tak til nye hyt­ter.

– Det er få som har stått så mye nede i en an­leggs­grøft som meg. Jeg har va­ert med i alle ledd, fra A til Å. Det har gitt meg mye.

Han er ut­dan­net elek­tro­tek­ni­ker fra Tek­nisk Fag­sko­le. Høy­spent­mon­tør. Med de fles­te pa­pi­rer en elek­tri­ker kan skaf­fe seg. Men det ble in­gen lang kar­rie­re i bran­sjen. In­ter­es­sen for hyt­ter tok over­hånd.

Han er nøye

og til ti­der sta. En ro­lig mann. Kall ham gjer­ne be­skje­den. Det ver­ste han vet er å stå på en ta­ler­stol.

– Det er ikke min are­na, jeg får ikke ut­ret­tet noe der. Da bru­ker jeg hel­ler ikke noe tid på det.

Det er man­ge som vil høre på en mann som har gjort suk­sess, som vil ha ham på en ta­ler­stol for å for­tel­le om hva han har gjort og hvor­dan han er blitt Gei­los de­si­der­te hytte­kon­ge.

– Jeg skul­le øns­ke jeg had­de hatt lyst til det. Når jeg kom­mer i gang kan jeg va­ere god.

Han er best på de små fla­te­ne, i møte­rom der han lan­der lån, av­ta­ler og salg. Som da han byg­de og lei­de ut sin førs­te hyt­te til Ber­gen Fonds og knyt­tet vik­ti­ge kon­tak­ter. De ble sen­tra­le da hytte­even­ty­ret med Kik­ut Ei­en­dom fikk sitt førs­te or­dent­li­ge ka­pit­tel med en plan­ke i en grøfte­kant.

– Der er hytte­kom­plek­set vi byg­de for Stat­oil, sier Pål­gard­hau­gen stolt og pe­ker igjen.

På be­gyn­nel­sen av 90-tal­let byg­de han de førs­te hyt­te­ne på Kik­ut Nord, et om­rå­de fa­ren al­le­re­de had­de skaf­fet noen tom­ter. Hyt­te­ne fikk bil­vei helt fram og ble til­kob­let vann og av­løp.

– Vi var blant de førs­te i bran­sjen som til­rette­la på den må­ten og gjor­de det en­kelt å bru­ke hyt­ta. Tid­li­ge­re par­ker­te folk bi­len ved riks­vei­en og tok scoo­ter el­ler ski res­ten av vei­en. Sa­ni­ta­er­for­hol­de­ne var av uli­ke ty­per. Jeg så tid­lig ver­di­en av å in­ves­te­re i god in­fra­struk­tur.

Mar­ke­det var med. Hyt­te­ne ble solgt el­ler leid ut. Og så kom et om­rå­de på 1.200 mål til salgs på Gei­lo. Pri­sen var 6,8 mil­lio­ner kro­ner. Helt uopp­nåe­lig for en mann tid­lig i 30-åre­ne som ak­ku­rat had­de be­gynt å ut­vik­le om­rå­der for å sel­ge hyt­ter.

Han var skole­flink

, spe­si­elt ma­te­ma­tikk gikk lett. På fag­sko­len kun­ne han se på et regne­styk­ke og med en gang vite om­trent hva sva­ret ble. Han kan fort se om et pro­sjekt løn­ner seg el­ler ikke. Be­slut­nin­ger kan tas på strak arm over bor­det, raskt og ef­fek­tivt. Til­ba­ke på 90-tal­let ble av­gjø­rel­sen tatt i en gam­mel ar­beids­brak­ke i en grøft på vei opp til Kik­ut. Han satt der med Ar­ne Sver­re Fry­den­lund og dis­ku­ter­te hvor­dan de kun­ne kjø­pe den sto­re ei­en­dom­men som var til salgs. Grup­pe­rin­ger i Oslo, Ber­gen og Dram­men had­de meldt sin in­ter­es­se. Det var et døds­bo som skul­le sel­ges, med over 30 lo­ka­le ar­vin­ger. – Vi satt i ut­gangs­punk­tet bare å så på hva som skjed­de. Men i ar­beids­brak­ka den da­gen gikk det opp for dem at de to satt med nøk­ke­len til å ut­vik­le ei­en­dom­men. Pål­gard­hau­gen had­de solgt hyt­ter i naer­he­ten. Fry­den­lund had­de med sitt sel­skap be­gynt å leg­ge til ret­te for på­kob­ling til vann og av­løp i om­rå­det.

– Vi had­de en tøm­mer­manns­bly­ant i brak­ka, men ikke noe å skri­ve på. Jeg krab­bet ned i skrå­nin­gen og fant en to tom åtte. Der no­ter­te vi hva vi kun­ne gjø­re, hva vi treng­te og hva det vil­le kos­te.

En for­ret­nings­plan ble klek­ket ut på planke­bi­ten. Helt klart var det at de to lo­ka­le men­ne­ne treng­te en in­ves­tor for å kun­ne leg­ge inn et bud. Pål­gard­hau­gen dro til sine kon­tak­ter i Ber­gen.

– De kas­tet seg rundt. Det tok ikke lang tid før de kom opp med brød­re­ne Her­man og Be­rent Frie­le.

Pål­gard­hau­gen og Fry­den­lund gikk inn med en halv mil­lion hver, mens kaffe­mil­lio­na­eren og bro­ren in­ves­ter­te én mil­lion kro­ner og ga et lån på yt­ter­li­ge­re 2,5 mil­lio­ner. Res­ten av fi­nan­sie­ring ble ord­net gjen­nom ban­ken.

– Da vi rakk opp hån­den til de lo­ka­le og sa at vi vil­le kjø­pe, kas­tet de alt de had­de i hen­de­ne og gjor­de en av­ta­le med oss. Det var en god fø­lel­se.

I lø­pet av et halvt år var det førs­te om­rå­det på ei­en­dom­men rea­li­sert. Etter yt­ter­li­ge­re et par må­ne­der var lå­net til Frie­le til­bake­be­talt. Vi er i 1997-1998. Tom­te­ne med full­ver­dig in­fra­struk­tur sat­te en ny stan­dard i Gei­lo med en pris på 700.000 kro­ner for halv­an­net mål. Tid­li­ge­re had­de 300.000 va­ert en van­lig pris. Tom­te­ne ble lagt ut for salg i pås­ken. I lø­pet av ti vis­nin­ger var ni av dem solgt.

– Det var et for­fer­de­lig va­er den pås­ken. Jeg sli­ter fort­satt med å skjøn­ne hvor­dan vi fikk solgt de tom­te­ne da. Kjø­per­ne må ha va­ert godt kjent i om­rå­det.

og så var det stat­oil.

På Kik­ut Nord had­de Pål­gård­hau­gen spart en krem­tomt. Han hol­der til­ba­ke tom­ter hvis han ser noe uten­om det van­li­ge, en land­skaps­for­ma­sjon el­ler mu­lig­het for stor­sla­gen ut­sikt. – På den tom­ten vil­le jeg gjø­re noe spe­si­elt, sier han. I en ru­brikk­an­non­se i Af­ten­pos­ten søk­te Stat­oil etter en hyt­te på fjel­let for re­pre­sen­ta­sjon. Pål­gard­hau­gen svar­te og for­klar­te hva de kun­ne til­by på Gei­lo.

– I etter­kant har jeg hørt at bre­vet end­te rett på pul­ten til Ha­rald Nord­vik, som var kon­sern­sjef den gan­gen. Vi byg­de tre hyt­ter, et an­neks og et ut­hus og inn­gikk en lei­e­kon­trakt på 10 år. Det var fan­tas­tisk at sto­re Stat­oil inn­gikk en av­ta­le med oss som i den

sam­men­hen­gen var gans­ke uer­far­ne.

Han og bro­ren, som da var med i sel­ska­pet, ble in­vi­tert til ho­ved­kon­to­ret i Stav­an­ger med sine re­spek­ti­ve ko­ner. Det var fest, fei­ring og pri­vat­sjå­før.

– Kul­tu­ren til sel­ska­pet im­po­ner­te meg. Alle ble be­hand­let likt uan­sett hvem de var.

I til­legg til lei­e­av­ta­len had­de Stat­oil en op­sjon på å kjø­pe hytte­kom­plek­set hvis det skul­le sel­ges. I 2007 kom det et kon­kret bud fra en in­ter­es­sent, og Stat­oil ble vars­let. Sel­ska­pet be­nyt­tet op­sjo­nen og kjøp­te ei­en­dom­men for 30 mil­lio­ner kro­ner. Equi­nor ei­er fort­satt hytte­tu­net i dag.

en fersk ssB-sta­ti­stikk

vi­ser at Hol kom­mu­ne, der Gei­lo lig­ger, har hatt en gjen­nom­snitt­pris på hyt­ter på over tre mil­lio­ner kro­ner i pe­rio­den 2014-2017. Med det har kom­mu­nen va­ert klart dy­rest i lan­det.

– Jeg kjen­ner meg egent­lig ikke igjen i det tal­let. Gei­lo iso­lert har nok hatt mye høy­ere pri­ser, me­ner Pål­gard­hau­gen.

Si­den 2011 har sel­ska­pet solgt tom­ter med en snitt­pris på 2,6 mil­lio­ner, lei­lig­he­ter til 4,5 og hyt­ter med et snitt på rundt 6 mil­lio­ner kro­ner.

– Vår sat­sing på god in­fra­struk­tur har bå­ret pri­se­ne. Kik­ut lig­ger de­si­dert i top­pen på pri­ser i fjel­let i Nor­ge.

Sal­get har gått unna selv om Gei­lo som al­pinde­sti­na­sjon har sak­ket ak­ter­ut. Nå er det len­ge si­den Sten­mark bril­jer­te, og like len­ge side Gei­lo var på topp.

– Gei­lo har stått på ste­det hvil, mens and­re de­sti­na­sjo­ner har ryk­ket ifra. Eier­struk­tu­ren til ski­hei­se­ne har va­ert frag­men­tert, in­gen har sat­set or­dent­lig. Nå er det et sug i bygda etter å kom­me til­ba­ke. Alt lig­ger til ret­te for at Gei­lo skal nå top­pen igjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.