ar­ne Pål­gard­hau­gen

Finansavisen - - LØRDAG -

Al­der: 52

Si­vil sta­tus: Gift, to barn.

Bak­grunn: Ut­dan­net elek­tro­tek­nik­ker ved tek­nisk Fag­sko­le. Ak­tu­ell: Hol kom­mu­ne har solgt de dy­res­te hyt­te­ne de fire sis­te åre­ne. Vin­ter­se­son­gen er i an­marsj.

Stor­tin­gets ta­ler­stol blir din. Hva tar du opp?

– jeg vil snak­ket om enda tøf­fe­re sat­sing på byg­ging av in­fra­struk­tur rundt om i lan­det og en ras­ke­re ut­byg­ging av rin­ge­riks­ba­nen. den har stor be­tyd­ning for både Oslo og dis­trik­te­ne, og spe­si­elt ak­sen øst/vest.

Hva bør Nor­ge bru­ke mind­re pen­ger på?

– by­rå­kra­ti .

Hva er din dår­ligs­te in­ves­te­ring?

– Før kre­dit­kas­sen gikk over ende kjøp­te jeg noen bil­li­ge ak­sjer. jeg var sik­ker på at det ikke kun­ne gå galt og in­ves­ter­te rundt 10.000 kro­ner, som var mye pen­ger for meg den gan­gen. tre da­ger se­ne­re var alle pen­ge­ne borte. jeg fikk en or­dent­lig smekk på fing­re­ne.

Hvil­ken bok vil du lese om igjen?

– «den gam­le man­nen og ha­vet» av er­nest He­ming­way. det er en fan­tas­tisk bok som drar frem man­ge as­pek­ter av li­vet.

Hvor går drømme­rei­sen?

– Sa­fa­ri i Afri­ka.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.