Nord­sjø­bon­den

Pre­ben Ras­mus­sen har børs­tet støv av den eld­gam­le gårds­bu­tik­ken og lan­sert fersk­vare­bu­tikk i lomme­for­mat.

Finansavisen - - LØRDAG - HIL­de or­eLd

Det­te gir je­ge­re og fiske­re i hele Nor­ge en mu­lig­het for å nå det pri­va­te mar­ke­det

«Hvis du skal bli rik,

Pre­ben, må du be­gyn­ne i Nord­sjø­en.» Or­de­ne kom fra Pre­ben Ras­mus­sens far da først­nevn­te var en ung gutt.

– Jeg voks­te opp i Ber­gen, un­der tryg­ge kår, var plikt­opp­fyl­len­de på sko­len og gjor­de som pap­pa sa, sier Ras­mus­sen.

Etter to år på vi­dere­gå­en­de sko­le og to år på fag­sko­le gikk tu­ren til sjøs.

– Jeg har va­ert med på man­ge pro­sjek­ter langs hele Norske­kys­ten, seilt med en ny rigg fra Korea til Nor­ge… jeg har sett mye av ver­den. Opp­le­vel­se­ne og fri­ti­den har stått i kø, sier 27-årin­gen som stort sett har hatt to uker på og fire uker av i Nord­sjø­en.

– Det har blitt mye tid til å dyr­ke mine egne fri­tids­in­ter­es­ser, som for ek­sem­pel jakt og fiske. Men jeg inn­røm­mer gjer­ne at na­tur­opp­le­vel­sen er stør­re enn å se og sky­te dyr, sier Ras­mus­sen og fort­set­ter:

– Jeg har fisket mye fra båt. Ved et par an­led­nin­ger har jeg hatt alt for mye fisk i bå­ten, og hva skul­le jeg gjø­re med den? Det var da jeg fikk ide­en til ap­pen «Fersk Fangst».

ras­mus­sen Had­de i fle­re år

lyst til å star­te noe for seg selv, men det måt­te pas­se med Nord­sjø­job­ben. Løn­nen fra job­ben i Nord­sjø­en måt­te også kun­ne fi­nan­siere opp­star­ten. Grunn­tan­ken har hele ti­den va­ert å be­gyn­ne med Fersk Fangst på si, men slut­te i Nord­sjø­en så snart han kan leve av det­te. I dis­se da­ger er han også på jakt etter in­ves­to­rer som for­hå­pent­lig vi bi­dra til vekst og suk­sess for Fersk Fangst.

– Fersk Fangst er som finn.no, men for mat­va­rer og opp­le­vel­ser. Jeg har hen­tet in­spi­ra­sjon fra det ur­gam­le mar­ke­det hvor bøn­der og fiske­re solg­te kjøtt, fisk og skinn. Kjø­per­ne bytte­hand­let kan­skje med po­te­ter el­ler be­tal­te med pen­ger. Det er en for­del at kjø­per vet hvor kjøt­tet kom­mer fra, og at folk kan sel­ge el­ler gi bort over­skud­det. Det er en god de­lings­kul­tur, sier Ras­mus­sen.

– Hvor­dan vet kjø­per at va­re­ne er i or­den?

– Det fin­nes noen krav fra nors­ke myn­dig­he­ter, men sel­ger­ne spi­ser jo ma­ten sin selv. Jeg har også er­fart at nors­ke je­ge­re er opp­lyst og flin­ke i fa­get sitt. Sel­ger kan også leg­ge ut hvor­dan kjøt­tet er opp­be­vart, an­tall døgn­gra­der etc. Den­ne in­for­ma­sjo­nen kan også kjø­per inn­hen­te, for­kla­rer Ras­mus­sen, som leg­ger til at han se­ne­re sam­me dag skal møte en bi­røk­ter i Oslo.

– Det er gøy med uni­ke pro­duk­ter. Hon­nin­gen dis­tri­bu­erer bi­røk­te­ren al­le­re­de i Fersk Fangst-ap­pen.

– Hvil­ke va­rer

har du re­gist­rert nå?

– Tje­nes­ten er ak­ku­rat lan­sert. Enn så len­ge fin­nes det elg, rein, fisk og hon­ning. Om ett år er pla­nen blant an­net å til­by stor­vilt, små­vilt, skall­dyr, egen­pro­duk­sjon av for ek­sem­pel mel og ba­er, samt opp­le­vel­ser som «bli med på jakt». Det skal også va­ere mu­lig å kjø­pe jak­tog fiske­kort. Alt skal va­ere sam­let på ett sted. Hvem som helst kan både kjø­pe og sel­ge. Ap­pen sam­ler rett og slett mat og na­tur­opp­le­vel­ser på sam­me sted. Pri­vat­per­soner kan hand­le hos and­re pri­va­te, samt fin­ne lo­ka­le bøn­der som til­byr egg og melk. Fersk Fangst er en fersk­vare­disk i lomme­for­mat. Tan­ken er at alle skal få til­gang, og at alle skal kun­ne dele. Det­te gir je­ge­re og fiske­re i hele Nor­ge en mu­lig­het for å nå det pri­va­te mar­ke­det, både for å sel­ge unna over­skudd, og for å tje­ne litt eks­tra. Sam­ti­dig in­vi­te­res bøn­der og små og mel­lom­sto­re pro­du­sen­ter til Fersk Fangst for å nå ut til pri­vat­mar­ke­det.

– Hvor­dan ser inn­tekts­mo­del­len din ut?

– Jeg har ak­ku­rat lan­sert tje­nes­ten, og har ikke im­ple­men­tert be­ta­lings­løs­ning ennå. Men det kom­mer. De førs­te inn­tek­te­ne er fra an­non­sø­rer. Jeg har lagt opp til at jeg har en om­set­ning på 3 mil­lio­ner kro­ner om tre år og 10 mil­lio­ner kro­ner om fem år. Vi har så man­ge uni­ke pro­du­sen­ter og til­by­de­re i Nor­ge, at mu­lig­he­te­ne er uen­de­li­ge, drøm­mer grün­de­ren.

hil­de.or­eld@fi­nans­avi­sen.no Pre­ben raS­muS­Sen

Foto: trond rak­ke

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.