Ver­dens lengs­te fly­ru­ter

Finansavisen - - LØRDAG - HIL­DE OR­ELD

fra Sin­ga­po­re med blant an­net CNNs Richard Quest om­bord. Sin­ga­po­re Air­li­nes sky­ver Qa­tar ned fra tro­nen og vil igjen kun­ne skry­te av å ha ver­dens lengs­te fly­rute.

– Vi har all­tid va­ert in­no­va­ti­ve, pro­kla­me­rer Al­lan Hof­fe­ry, salgs- og kom­mu­ni­ka­sjons­sjef for de nor­dis­ke mar­ke­de­ne i Sin­ga­po­re Air­li­nes.

Sel­ska­pet var det førs­te til å let­te med dob­belt­dek­ke­ren Air­bus A380 for ti år si­den, de førs­te til å til­by dob­belt­seng i luf­ten, og de førs­te til å til­by et eget ho­tell­rom i luf­ten.

– Nå lan­se­rer vi også ver­dens lengs­te fly­rei­se mel­lom Sin­ga­po­re og New York, sier han før han ret­ter seg selv: det rik­ti­ge er egent­lig å si at vi re­lan­se­rer ver­dens lengs­te fly­rei­se. Vi had­de den sam­me strek­nin­gen også i pe­rio­den 2004 til 2013.

– Hvor­for la dere den ned?

– For­di det var umu­lig å tje­ne pen­ger på den ru­ten. Vi had­de and­re fly og måt­te ha med så sto­re meng­der driv­stoff at fly­et ble for tungt. Det kom­mer til en smerte­gren­se hvor mye folk er vil­lig til å be­ta­le, sier Hof­fe­ry, og for­tel­ler at de gam­le fly­ene av ty­pen Air­bus A340-500 måt­te ha med seg 222.000 li­ter driv­stoff. De nye fly­ene har med seg 165.000 li­ter.

Tors­dag leTTeT flig­hT sQ 22

har kjøpt ver­dens førs­te Air­bus A350-900 Ul­tra Long Ran­ge. Det kan hol­de seg i luf­ten i rundt 20 ti­mer. Litt av­hen­gig av va­er og vind, og der­med også rute­va­lg, skal fly­ti­den mel­lom Sin­ga­po­re og Air­li­nes ta 18 ti­mer og 25 mi­nut­ter.

– Vi er Air­bus’ størs­te kun­de og har be­stilt 67 sli­ke fly. Vi får jo litt kvan­tums­ra­batt, men liste­pri­sen per fly er 2,7 mil­li­ar­der kro­ner, sier Hen­rik Hane­vold, som er Sin­ga­po­re Air­li­nes’ nor­dis­ke salgs­sjef for pri­vat­mar­ke­det.

– Hvor­for skal dere lyk­kes med ru­ten den­ne gan­gen?

– I til­legg til å ha fått et fly som fun­ge­rer, har vi hel­ler ikke mer enn 161 se­ter om bord. In­gen første­klas­se og in­gen øko­nomi­klas­se. Bare bu­si­ness- og pre­mi­um eco­no­my­se­ter. Det­te re­du­se­rer vek­ten. Vi ser også at det er stor for­ret­nings­tra­fikk mel­lom Sin­ga­po­re og New York. I dag kjø­rer vi den­ne ru­ten, men med mel­lom­lan­ding i Frank­furt. Det er man­ge som vil fly non­stop. Det­te blir en ren for­ret­nings­rute, pri­ma­ert eg­net på fi­nans­folk, ad­vo­ka­ter og and­re som har kon­to­rer både på Wall Stre­et og i Sin­ga­po­re, sier Hane­vold.

sin­ga­po­re air­li­nes

tur-re­tur-bil­lett lig­ger fra 15.000 kro­ner for pre­mi­um eco­no­my og fra 45.000 kro­ner for en bil­lett på bu­si­ness­klas­se.

– 18 ti­mer på et fly, hva skal pas­sa­sje­re­ne fin­ne på?

– Vi har full wi­fi om bord, så det er nok man­ge som vil bru­ke noe av ti­den på jobb. Vi ser­ve­rer også tre mål­ti­der om bord, i ste­det for to. Et ty­pisk døgn fra New York til Sin­ga­po­re kan for­to­ne seg slik: Lunsj i to ti­mer, jobb el­ler av­slap­ning i fem ti­mer, mid­dag i en time, sove i åtte ti­mer og fro­kost i to ti­mer, sier Hane­vold, og leg­ger til at han også ser frem til å få nors­ke gjes­ter om bord:

– Nor­we­gi­an har gitt opp sin rute til Sin­ga­po­re.

pri­se­ne for en

HEN­RIk HANE­vOLD, SIN­gA­PO­RE AIR­LI­NES Air­bus A350 og Dream­li­ner kan se like ut. For­skjel­len lig­ger i først­nevn­tes øye­par­ti. Ser det mas­kert ut, er det en A350. Sin­ga­po­re i bu­si­ness­klas­se. Pris tur/re­tur mel­lom New York og

Sin­ga­po­re er et sted folk rei­ser til på for­ret­nings­rei­se. Det er over 200 nors­ke sel­ska­per som har kon­to­rer der, og vi tar top­pe­ne. Selv om kon­kur­ran­sen er blitt tøf­fe­re, går våre tall opp­over hvert år. Vi har også over­ras­ken­de man­ge kun­der som har dags­mø­ter i Sin­ga­po­re. De lan­der på mor­ge­nen og rei­ser hjem med oss på kvel­den. Det er full­sten­dig gal­skap, men de gjør det li­ke­vel! Al­lan Hof­fe­ry leg­ger til:

– Det er en helt an­nen type for­ret­nings­menn vi har i dag enn vi had­de da jeg be­gyn­te i den­ne bran­sjen. Nå må de rei­sen­de tid­lig hjem for­di det er mye å gjø­re hjem­me, og man­nen må hjel­pe til. Fa­mi­li­en kre­ver at far bi­drar. Han kan ikke len­ger hvi­le på so­fa­en når han kom­mer hjem. Der­for må han hvi­le på fly­et.

hil­de.or­eld@fi­nans­avi­sen.no 1. Pris tur/re­tur mel­lom Sin­ga­po­re og Sin­ga­po­re til New York (Sin­ga­po­re Air­li­nes): 18 ti­mer og 25 mi­nut­ter.

Auck­land til Do­ha (Qa­tar): 18 ti­mer og 5 mi­nut­ter.

Lon­don til Perth (Qan­tas): 17 ti­mer og 20 mi­nut­ter.

Auck­land til Du­bai (Emi­ra­tes): 17 ti­mer og 5 mi­nut­ter.

Los An­ge­les til Sin­ga­po­re (Uni­ted): 17 ti­mer og 50 mi­nut­ter. Hous­ton til Syd­ney (Uni­ted): 17 ti­mer og 30 mi­nut­ter.

Dal­las Ft. Worth til Syd­ney (Qan­tas): 17 ti­mer og 15 mi­nut­ter. San Fran­cis­co til Sin­ga­po­re (Uni­ted og Sin­ga­po­re Air­li­nes): 17 ti­mer og 5 mi­nut­ter.

9. Jo­hann­es­burg til At­lan­ta (At­lan­ta): 16 ti­mer og 50 mi­nut­ter. 10. Abu Dha­bi til Los An­ge­les (Eti­had): 16 ti­mer og 30 mi­nut­ter.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Liste­pri­sen per fly er 2,7 mil­li­ar­der kro­ner

BaTMan: ALLE FOtO: SIN­gA­PO­RE AIR­LI­NES

fra 45.000 Kro­ner:

fra 15.000 Kro­ner: New York i pre­mi­um eco­no­my.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.