Il Co­losseo

Finansavisen - - LØRDAG -

og et mun­tert smil, adres­se­rer hun ham og straks er han på plet­ten med des­sert­me­ny­en og an­be­fa­ler cré­me brû­lée.

– God. Den sma­ker hjemme­la­get, sier Long og lar skje­en skra­pe i den lil­le, ild­fas­te for­men.

Short hø­rer bare halv­veis etter. Hun ten­ker på Lady og Land­stry­ke­ren og ir­ri­te­rer seg over at hun ikke kom­mer på hva kok­ken som ser­ve­rer dem spa­ghet­ti og kjøtt­bol­ler he­ter.

Så kom­mer hun på det: To­ny!

Short må ha ropt det ut, for Long sva­rer mo­men­tant: – Det er in­gen To­ny her, men Eros Ra­ma­zot­ti som fort­satt syn­ger i bak­grun­nen.

lunsj­guid­en@fi­nans­avi­sen.no En gjen­nom­ført ita­li­ensk res­tau­rant med ru­te­te du­ker.

En lo­kal ver­sjon av Lady og Land­stry­ke­ren kan spil­les inn her uten yt­ter­li­ge­re re­kvi­sit­ter. All mat på­stås å va­ere hjemme­la­get, in­klu­si­ve pas­ta­en. Mye folk på kvel­de­ne, mens det til lunsj kan va­ere yt­terst få. Et sted det er mu­lig å snak­ke ufor­styr­ret. Sva­ert hyg­ge­lig, men litt fra­va­eren­de be­tje­ning.

Sted: Sørke­dals­vei­en 3a Pris lunsj­ret­ter: 99 – 198 kr.

tid før ma­ten kom: 21 min. Be­søkt: 25. sep. 2018.

Herre­gårds­kro­en: Ute­ser­ve­ring i flot­te om­gi­vel­ser, men dess­ver­re skor­ter det på både mat og ser­vice. Spe­si­elt med tan­ke på de høye pri­se­ne. (19.6.18)

Kli­ma­ta­ria ta­ver­na: Per­fekt sted for å få litt natt­mat. Nes­ten skive­bom som for­ret­nings­lunsj. (9.5.18)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.