Gjeste­skri­bent

Finansavisen - - LØRDAG - ANDREAS BENEDICTOW SaMFuNNSøkONOMISk aNa­lySE

Lang­tids­plan for forsk­ning og høy­ere ut­dan­ning 2019–2028 er et av de lang­sik­ti­ge må­le­ne styr­ket kon­kur­ranse­kraft og in­no­va­sjons­evne i norsk na­e­rings­liv. Må­le­ne har bred po­li­tis­ke opp­slut­ning, har lig­get fast len­ge og har en klar be­grun­nel­se; in­no­va­sjon og kunn­skaps­ut­vik­ling, he­r­under forsk­ning og ut­vik­ling (FoU) er den vik­tigs­te driv­kraf­ten for øko­no­misk vekst.

I de sis­te åre­ne har myn­dig­he­te­ne va­ert sa­er­lig opp­tatt av å styr­ke FoU-inn­sat­sen i be­drif­te­ne. Of­fent­lig støt­te kan bi­dra til det­te. I et fritt mar­ked in­ves­te­rer be­drif­te­ne mind­re i FoU enn det som er samfunnsøkonomisk op­ti­malt, for­di FoU-be­drif­ter ikke tar til­strek­ke­lig hen­syn til at egen FoU også har po­si­ti­ve virk­nin­ger for and­re enn FoU-be­drif­ten selv. I noen til­fel­ler kan det også va­ere fris­ten­de «å sit­te på gjer­det» og håpe at and­re tar in­ves­te­rin­gen. Rik­tig inn­ret­tet kan en ord­ning som Skat­teFUNN bi­dra til å ut­lø­se in­ves­te­rin­ger som er samfunnsøkonomisk lønn­som­me ved å gjø­re dem be­drifts­øko­no­misk lønn­som­me.

Skat­teFUNN gir skatte­fra­drag til alle virk­som­he­ter med FoU-pro­sjek­ter som ut­vik­ler en ny el­ler for­bed­ret vare, tje­nes­te el­ler pro­duk­sjons­pro­sess som er til nyt­te for virk­som­he­ten. Si­den etab­le­rin­gen i 2002 har Skat­teFUNN vokst til å bli ett av de vik­tigs­te po­li­tis­ke virke­mid­le­ne for å sti­mu­le­re FoU. I 2017 kos­tet ord­nin­gen sta­ten drøye 4 mil­li­ar­der kro­ner i tapt skatte­pro­ve­ny.

I REGJERINGENS

til at Skat­teFUNN har vokst så mye er at ord­nin­gen er ret­tig­hets­ba­sert og at den har blitt mer ge­ne­røs med hen­syn til til­latt pro­sjekt­stør­rel­se. Støt­ten er dess­uten uav­hen­gig av virk­som­he­tens na­e­rings­til­hø­rig­het, stør­rel­se, tema for pro­sjekt og sel­skaps­form. I til­legg er den uav­hen­gig av om virk­som­he­ten er i skatte­po­si­sjon el­ler ikke. Ord­nin­gen er til­gjen­ge­lig for alle, uten tid­kre­ven­de søk­nads­pro­sess for myn­dig­he­ter og be­drif­ter.

Det er li­ke­vel et spørs­mål om ord­nin­gen fak­tisk ut­lø­ser nye FoU-pro­sjek­ter, og slik bi­drar til å øke FoU­ni­vå­et i na­e­rings­li­vet, el­ler om den bare støt­ter FoU som uan­sett vil­le ha fun­net sted. Samfunnsøkonomisk ana­lyse AS (SØA) har eva­lu­ert Skat­teFUNN på opp­drag fra Fi­nans­de­par­te­men­tet. Eva­lu­e­rin­gen kon­klu­de­rer med at Skat­teFUNN fak­tisk bi­drar til å øke na­e­rings­li­vets in­ves­te­rin­ger i FoU, og at det­te bi­drar til mer ny­ska­ping og økt pro­duk­ti­vi­tet. Et ho­ved­re­sul­tat er at for hver kro­ne i tapt skatte­pro­ve­ny, så in­ves­te­rer na­e­rings­li­vet om lag

VIK­TI­GE ÅRSAKER

6. ok­to­ber: Jostein Tvedt Fri­han­del el­ler han­dels­krig - lave ren­ter uan­sett? 29. sep­tem­ber: Kyr­re Aam­dal Fi­nans­kri­sen og øko­nomi­fa­get

to kro­ner i FoU. Sett i en in­ter­na­sjo­nal sam­men­heng er det­te en høy ut­lø­sen­de ef­fekt.

En po­ten­si­ell ulem­pe med støtte­ord­nin­ger som Skat­teFUNN er at de kan ha en uhel­dig ef­fekt på kon­kur­ranse­vil­kå­re­ne i mar­ke­det. Eva­lu­e­rin­gen kon­klu­de­rer imid­ler­tid med at Skat­teFUNN bi­drar til økt kon­kur­ran­se na­sjo­nalt, gjen­nom å til­by et FoU-virke­mid­del med lav søk­nads­bar­rie­re som gjør det let­te­re for små og mel­lom­sto­re be­drif­ter å få mar­keds­til­gang.

også at det sto­re fler­tal­let av eks­por­te­ren­de Skat­teFUNN-bru­ke­re får så­pass lite i støt­te at den ikke kan de­fi­ne­res som kon­kur­ranse­vri­den­de iføl­ge re­gel­ver­ket for stats­støt­te.

I til­legg har de fles­te and­re land lig­nen­de støtte­ord­nin­ger, slik at Skat­teFUNN vil mot­vir­ke even­tu­el­le

EVA­LU­E­RIN­GEN FIN­NER

22. sep­tem­ber: Kyr­re Mar­ti­ni­us Knud­sen Opp­tu­ren har be­gynt for olje­ser­vice 15. sep­tem­ber: Jør­gen Gud­munds­son Hva var det vi ikke la­er­te av fi­nans­kri­sen? Siv Jen­sen, fi­nans­mi­nis­ter. 8. sep­tem­ber: Øystein Bør­s­um og Kje­til Mar­tin­sen Ikke umu­lig ale­ne 1. sep­tem­ber: Kje­til Ol­sen

Er re­se­sjons­fryk­ten over­dre­vet? kon­kur­ranse­vri­den­de ef­fek­ter av dis­se. Skat­teFUNN­bru­ke­re im­por­te­rer også mer fra uten­lands­ke virk­som­he­ter, som er en så­kalt po­si­tiv eks­tern (util­sik­tet) ef­fekt for Nor­ges han­dels­part­ne­re.

rom for for­bed­rin­ger. SØA fore­slår fle­re jus­te­rin­ger av ord­nin­gen, he­r­under for­enk­lin­ger og økt sti­mu­le­ring av del­ta­kel­se, sa­er­lig for mind­re FoU-pro­sjek­ter som ut­lø­ser re­la­tivt høye in­ves­te­rin­ger per kro­ne i støt­te. Ta­ket for pro­sjekt­kost­na­der har økt så mye at det ikke len­ger er re­le­vant for små og mel­lom­sto­re be­drif­ter, og bør der­for sen­kes. Ta­ket på time­kost­na­der bør der­imot økes for å hol­de tritt med kost­nads­ut­vik­lin­gen.

Som en ge­ne­rell og bred støtte­ord­ning med lite by­rå­kra­ti og lave ad­mi­ni­stra­ti­ve kost­na­der vil det va­ere ri­si­ko

DET ER IMID­LER­TID

25. au­gust: Bjørn Ro­ger Wilhelmsen Ne­ga­tiv ter­min­pre­mie

18. au­gust: Tor­bjørn Ei­ka Man­gel på job­ber el­ler man­gel på ar­beids­kraft? 11. au­gust: Tor­mod An­dre­as­sen Snart også klima­av­ta­len i spill 4. au­gust: Ka­ri Due-And­re­sen Ren­ter er et mid­del, ikke et mål

GIR SKATTEFUNNSTØTTE:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.