Gjeste­skri­bent

Finansavisen - - LØRDAG - Joa­chim m. bJer­ke ad­vo­kat og Part­ner, bahr

ve­sent­lig for­and­ret av for­sla­get til end­rin­ger i skat­te- og av­gifts­reg­le­ne i Stats­bud­sjett for 2019.

Du kan selv­føl­ge­lig gle­de deg over at el­av­gif­ten set­tes ned med ett øre og at sjo­ko­la­de og god­te­ri kan­skje blir litt bil­li­ge­re igjen. Hvis du ikke kjø­per det­te i Sve­ri­ge el­ler på tax­free, da. Be­ta­ler du for­mues­skatt og har ak­sjer, vil du nyte godt av at ak­sje­ra­bat­ten økes fra 20 til 25 pro­sent. For­må­let er å min­ke ga­pet til verd­set­tel­sen av egen bo­lig, hvor ra­bat­ten er 75 pro­sent. Uten å ta mun­nen for full, kan en vel si at det er et styk­ke igjen.

Sta­ten gir og sta­ten tar når det gjel­der ak­sjo­na­ere­ne. Skat­ten på ak­sje­ut­byt­te og ak­sje­ge­vins­ter økes nem­lig fra 30,59 til 31,68 pro­sent. Det hø­res kan­skje ikke så mye ut, men en pro­sent her og en pro­sent der kan for en­kel­te ut­gjø­re be­ty­de­li­ge be­løp.

Dess­ver­re unn­la­ter re­gje­rin­gen å gjø­re noe med selve verd­set­tel­sen av ak­sjer. Her er det sa­er­lig to pro­ble­mer. Før det førs­te at no­ter­te og uno­ter­te ak­sjer verd­set­tes for­skjel­lig, noe som langt på vei hind­rer sel­ska­per med stor good­will å gå på børs. For det an­net at det ikke jus­te­res for la­tent skatt på ak­sje­ne. Det­te sis­te er gans­ke tek­nisk, men la meg for­sø­ke å for­kla­re:

fra ban­ken el­ler sel­ger bo­li­gen, din på­lø­per det nor­malt in­gen skatt. Sel­ger du ak­sjer med ge­vinst, må du imid­ler­tid be­ta­le skatt. De­ler av ak­sje­ver­di­en til­hø­rer med and­re ord sta­ten i form av la­tent skatt. Det­te ram­mer sa­er­lig grün­de­re, som ty­pisk har en lav kost­pris på ak­sje­ne sine og som der­for ut­lø­ser en be­ty­de­lig skatt ved salg. Selv om ak­sje­ne er verdt 100, vil grün­de­ren bare sit­te igjen med 70 etter at skat­ten er be­talt. Li­ke­vel tar for­mues­skat­ten ut­gangs­punkt i en ver­di på 100!

Har du børs­no­ter­te ak­sjer og/el­ler ak­sje­fond, kan du gle­de deg over at ak­sje­spare­kon­to­en din ut­vi­des til å om­fat­te ut­byt­te. I dag må du som ak­sjo­na­er be­ta­le skatt av ut­byt­tet, men fra nytt­år vil ut­byt­te inn­gå på ak­sje­spare­kon­to­en, slik at ut­bytte­skat­ten først må be­ta­les når pen­ge­ne tas ut av kon­to­en.

Ak­sje­spare­for­enin­gen har va­ert en på­dri­ver for den­ne end­rin­gen, og for­tje­ner hon­nør for sin inn­sats.

For å unn­gå strid med EØS-av­ta­len, må per­soner bo­satt i EØS kun­ne opp­ret­te en ak­sje­spare­kon­to og opp­nå ut­set­tel­se på kilde­skat­ten. Her er det nok be­hov for vis­se pre­si­se­rin­ger i re­gel­ver­ket, blant an­net knyt­tet til hva som skjer om man flyt­ter til et land uten­for EØS. Det er hel­ler ikke sagt noe nors­ke ak­sjo­na­e­rers fra­drag for kilde­skatt be­talt i ut­lan­det. Til­by­de­re av ak­sje­spare­kon­to­er får sta­dig nye ut­ford­rin­ger å bry­ne seg på.

tar Du ut pen­ge­ne For lan­Dets be­DriF­ter Fore­slås

det

f le­re vik­ti­ge end­rin­ger.

Blant an­net fore­slås det en ve­sent­lig inn­stram­ming av rente­fra­dra­get. Rente­fra­dra­get er kan­skje

Fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen le­ver­te om­trent som ven­tet da hun tirs­dag la frem Stats­bud­sjet­tet. den enk­les­te må­ten for in­ter­na­sjo­na­le kon­sern å flyt­te over­skudd ut av Nor­ge uten skatt. Til nå har reg­le­ne bare ram­met ren­ter be­talt til na­er­stå­en­de par­ter, ty­pisk and­re sel­ska­per i kon­ser­net. Fra nytt­år ut­vi­des imid­ler­tid reg­le­ne til å gjel­de for alle ren­ter – også ren­ter be­talt på bank­lån.

Vi­de­re inn­fø­res det nye reg­ler om hvor et sel­skap skal an­ses bo­satt. Det­te skal blant an­net mot­vir­ke at nors­ke sel­ska­per kan ende opp uten bo­sted og der­med uten skatte­plikt til noe land.

på hø­ring og var der­for ven­tet. Mer over­ras­ken­de var det at re­gje­rin­gen også fore­slår å re­du­se­re sel­skaps­skatte­sat­sen fra 23 til 22 pro­sent. Skatte­for­li­ket åp­net for at yt­ter­li­ge­re re­duk­sjo­ner i skatte­sat­sen skul­le vur­de­res «i lys av ut­vik­lin­gen in­ter­na­sjo­nalt, og spe­si­elt i våre nabo­land». Ut over at Sve­ri­ge har ved­tatt å re­du­se­re sin skatte­sats fra 22 til 20,6 pro­sent, har det imid­ler­tid ikke skjedd så mye blant våre nabo­land.

Det er li­ke­vel po­si­tivt at re­gje­rin­gen fore­slår den­ne re­duk­sjo­nen og vi­ser at man øns­ker å ha et kon­kur­ranse­dyk­tig skatte­sys­tem. La­ve­re skatte­sats re­du­se­rer også mo­ti­vet for over­skudds­flyt­ting ut av Nor­ge.

Be­drif­te­ne er imid­ler­tid ikke årets vin­ne­re i stats­bud­sjet­tet. Sam­let sett skjer­pes nem­lig skatte­tryk­ket for be­drif­te­ne med 1,65 mil­li­ar­der (på­løpt). Mye av skjer­pel­sen skyl­des imid­ler­tid end­rin­ger i skatte­reg­le­ne for for­sik­rings- og pen­sjons­fore­tak, noe som tro­lig er godt be­grun­net.

Det er med and­re ord in­gen sto­re end­rin­ger i bud­sjet­tet – hvil­ket er en for­del på skat­te- og av­gifts­om­rå­det. Det­te kan imid­ler­tid end­re seg i lø­pet stor­tings­be­hand­lin­gen, som tid­li­ge­re har unn­fan­get både plast­pose­av­gift, fly­pas­sa­sjer­av­gift og økt suk­ker­av­gift. Spen­nin­gen er ikke mind­re i år som føl­ge av vei­val­get som lands­mø­tet til KrF skal fore­ta.

Dis­se enDrin­ge­ne har va­ert

in­gen skatte­bom­ber:

Din pri­vat­øko­no­mi blir ikke

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.