Årets tredje­bes­te uke

Inn­si­de­por­te­føl­jen kom re­la­tivt godt ut av den­ne uro­li­ge uken.

Finansavisen - - LØRDAG - JONE FRAFJORD jone.frafjord@fi­nans­avi­sen.no

FIRE AV VÅRE FEM ak­sjer falt i kurs, og én av dem – Elkem – falt mye (12,3 pro­sent).

Men den fem­te ak­sjen var NRC Group, som de­fi­ne­rer seg som to­tal­le­ve­ran­dør av alle ty­per tje­nes­ter knyt­tet til ba­ne­re­la­tert in­fra­struk­tur. NRC-ak­sjen steg 11,1 pro­sent og bi­dro sterkt til at Inn­si­de­por­te­føl­jen bare falt 1,9 pro­sent den­ne uken.

Hoved­in­dek­sen ved Oslo Børs falt på sin side med hele 4,3 pro­sent. I re­la­tivt for­stand er det­te der­med årets tred­je bes­te uke for Inn­si­de­por­te­føl­jen, selv om ab­so­lutt­av­kast­nin­gen ikke vare noe å skry­te av.

Hit­til i år er por­te­føl­jen opp 15,2 pro­sent, mens hoved­in­dek­sen er opp 9,1 pro­sent. Vi opp­da­te­rer kur­se­ne på fre­da­ger klok­ken 12. DET SER IKKE

ut til at det var sam­ferd­sels­in­ves­te­rin­ger knyt­tet til stats­bud­sjet­tet man­dag som dro opp NRC­kur­sen, der­som noen skul­le tro det.

Kurs­opp­gan­gen kom tors­dag og fre­dag, etter at sel­ska­pet tors­dag meld­te om kjøp av fins­ke VR Tracks for en sel­skaps­ver­di på 225 mil­lio­ner euro.

Det har vel å mer­ke va­ert et inn­side­salg i NRC den­ne uken, men vi leg­ger nor­malt

mind­re vekt på salg enn på kjøp og vel­ger fore­lø­pig å over­se at na­er­stå­en­de til styre­med­lem Bri­ta Ei­lert­sen har solgt sine NRC-ak­sjer for 2,7 mil­lio­ner kro­ner. BLANT KJØPENE

skil­ler nok John Fred­rik­sens Ge­ve­rans kjøp i Flex LNG seg ut. Det­te inn­side­kjø­pet er på 821,5 mil­lio­ner kro­ner, og er mu­li­gens en re­kord, men er av en litt an­nen ka­te­go­ri enn de kjøpene vi ser etter. Fred­rik­sen ei­er 44,4 pro­sent av sel­ska­pet.

Like­le­des har Star Spike Lt. kjøpt for 30 mil­lio­ner kro­ner i MPC Con­tai­ner Ships, og ei­er over 19 pro­sent av sel­ska­pet. Den ak­sjen har vi uan­sett i por­te­føl­jen fra før. VI MER­KER oss

i ste­det Zala­ris, der styre­med­lem Jan M. Koi­vur­in­ta har kjøpt seg opp fra null til 1,1 mil­lio­ner kro­ner.

Vi tar Zala­ris inn i por­te­føl­jen. Ut går Elkem, som i og med den­ne tris­te uken må no­te­re seg for et fall på 10,2 pro­sent de sis­te fire må­ne­de­ne.

BØRSFALL: Men Inn­si­de­por­te­føl­jen falt med mind­re enn 2 pro­sent i en re­la­tivt god uke.

FoTo: NTB SCANpIx

KJØP­TE I NRC I MAI: Hans olav Stor­k­ås, sjef for NRC Nor­ge. FoTo: NRC GRoUp

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.