Geir lin­løk­ken, Forsk­nings­sjef i In­vest­tech

Finansavisen - - LØRDAG -

ding om at sel­ska­pet vil sten­ge ned et raf­fi­ne­ri i bra­sil. kur­sen brøt da ned gjen­nom den tid­li­ge­re støt­ten ved 44,70 kro­ner, og det­te sig­na­li­se­rer vi­de­re ned­gang. den sis­te ti­den har ak­sjen gjen­nom­gå­en­de va­ert mer om­satt på da­ger med kurs­ned­gang enn på da­ger med opp­gang, det vil si at vo­lum­ba­lan­sen er ne­ga­tiv. det­te vi­ser at man­ge sel­ge­re blir ner­vø­se når kur­sen fal­ler, og har va­ert vil­li­ge til å gå ned i kurs for å sel­ge ak­sjer. den ne­ga­ti­ve vo­lum­ba­lan­sen svek­ker norsk Hydro yt­ter­li­ge­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.