Ken­neth si­vert­sen, ana­ly­ti­ker i Pareto secu­ri­ties

Finansavisen - - LØRDAG -

Vi for­ven­ter at Norsk Hydro vil rap­por­te­re et un­der­lig­gen­de drifts­re­sul­tat på 2,1 mil­li­ar­der kro­ner i tred­je kvar­tal.

Det er en ned­gang på 23 pro­sent sam­men­lig­net med and­re kvar­tal, og godt un­der kon­sen­sus på 2,4 mil­li­ar­der kro­ner (bloom­berg). re­sul­tat­ned­gan­gen er dre­vet av pro­ble­me­ne Hydro har ved Alu­nor­te i bra­sil, samt sti­gen­de kost­na­der i pro­duk­sjo­nen av pri­maeralu­mi­ni­um. Det kraf­ti­ge re­sul­tat­fal­let er imid­ler­tid al­le­re­de re­flek­tert i ak­sje­kur­sen, som er ned over 32 pro­sent si­den års­skif­tet.

Selv om Hydros pro­ble­mer i bra­sil har fått mye opp­merk­som­het den se­nes­te ti­den, må vi ikke glem­me at det glo­ba­le alu­mi­ni­ums­mar­ke­det stram­mer seg til. Det gjen­spei­les ved at alu­mi­ni­ums­lag­re­ne på LMe er på sitt la­ves­te nivå på 10 år. Vi tror Alu­nor­te vil va­ere til­ba­ke i full pro­duk­sjon i lø­pet av 2019, noe som vil gi et kraf­tig inn­tje­nings­hopp de to nes­te åre­ne. Som føl­ge av det som skjer i bra­sil har vi ny­lig tatt ned kurs­må­let fra 60 til 55 kro­ner, kurs­mål: 55 kro­ner

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.