Lars-da­ni­el West­by, ana­ly­ti­ker i spare­bank 1 mar­kets

Finansavisen - - LØRDAG -

Vi har ana­ly­sert alle smelte­verk i ver­den og for­ven­ter at til­buds­veks­ten i snitt vil va­ere på 2 pro­sent de nes­te åre­ne. Sam­ti­dig for­ven­ter vi en vekst i etter­spør­se­len på na­er­me­re 4 pro­sent, ba­sert på de se­nes­te es­ti­ma­te­ne for glo­bal vekst. De sis­te da­ge­nes fall i ak­sje­mar­ke­det be­kym­rer, men det har ikke kom­met nye data­punk­ter som til­si­er la­ve­re vekst. Med høy­ere for­ven­tet etter­spør­sels­vekst enn til­buds­vekst, vil ut­nyt­tel­ses­gra­den i 2020 bli den høy­es­te på ti år. Det­te skjer sam­ti­dig som la­ger­be­hold­nin­gen er på sitt la­ves­te nivå på ti år. Ut­nyt­tel­ses­gra­den i 2018 er den la­ves­te si­den 1988, og det sis­te året har glo­bal pro­duk­sjon av alu­mi­ni­um falt som føl­ge av la­ve­re pro­duk­sjon i kina.

Norsk Hydros ope­ra­sjo­ner i bra­sil om­set­ter for 5 mil­li­ar­der dol­lar (3 pro­sent av eks­por­ten fra bra­sil), og det gjør at både bra­sil og Hydro har in­cen­ti­ver til å løse opp i dis­put­te­ne. Vi stil­ler spørs­mål ved Hydros hånd­te­ring av si­tua­sjo­nen i bra­sil, og tror de må ofre mer enn pen­ger for å løse si­tua­sjo­nen. ti­den for å gjø­re det er nå, mens det er valg i bra­sil. Vi tror si­tua­sjo­nen lø­ser seg og me­ner fo­kus bør va­ere på høy­ere ut­nyt­tel­ses­grad som vil øke sel­ska­pets mar­gi­ner og inn­tje­ning. kurs­mål: 70 kro­ner

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.