Ikke sååå dyre ak­sjer len­ger

Sel­ska­pe­nes inn­tje­ning vokser mye mer enn det ak­sje­kur­se­ne har ste­get det se­nes­te året.

Finansavisen - - BØRS & MARKEDER - BAK TAl­lEnE ChRISTER TEIgEn chRIstER.tEIGEN@fI­NANs­AvI­sEN.No på MAn­DAg: UKESTART

Nå er ikke det­te et ar­gu­ment for å kjø­pe ak­sjer «med beg­ge hen­der». Det er mer et mot­ar­gu­ment for oss som tror på la­ber av­kast­ning i ak­sje­mar­ke­det i åre­ne frem­over.

Det sies ofte om da­gen at ak­sjer er dyre, og det er de også i man­ge måle­stok­ker, også den mest po­pu­la­ere av dem – pris over inn­tje­ning (P/E). Men ak­sje­ne har da også blitt en del bil­li­ge­re i lø­pet av året.

Mul­tip­pel eks­pan­sjo­nen stop­pet fak­tisk oppi 2016 for sel­ska­pe­ne i MSCI World In­dex. Da top­pet P/E ut på rundt 22,5. I dag er den rundt 17,5. Hva an­går den bre­de S&P 500-in­dek­sen i USA, top­pet P/E-ni­vå­ene ut ved be­gyn­nel­sen av 2018 på na­er 24. I dag, etter en børs­opp­gang på kun 2 pro­sent i år (ja, det er Nas­daq som har stått for fes­ten), har P/E falt til rundt 19,50.

På Oslo Børs har P/E i lø­pet av året falt fra 25 til 17. 17-gan­ger inn­tje­ning er fort­satt høyt i et his­to­risk per­spek­tiv, men det er alt­så ikke like høyt som det var ved inn­gan­gen til året, til tross for at hoved­in­dek­sen er opp nes­ten 10 pro­sent i år.

P/E på MSCI World In­dex er nå på sam­me ni­vå­er som i 2013 til 2015, mens P/E på S&P 500 er på sitt la­ves­te på rundt to år.

Alle tall pre­sen­tert her så langt har va­ert ba­sert på pris over inn­tje­ning sis­te år. Ser man der­imot på pris over es­ti­mert inn­tje­ning det nes­te året, er det (som nes­ten all­tid) enda hyg­ge­li­ge­re les­ning. Hvis ak­sje­ana­ly­ti­ker­ne får rett i sine inn­tje­ning s es­ti­ma­ter, pri­ses ak­sje­ne på Oslo Børs’ ho­ved­in­deks i snitt kun 14 gan­ger inn­tje­ning. Sam­me P/E fin­ner man blant ak­sje­ne i MSCI World In­dex. Ak­sje­ne i S&P 500 pri­ses til 16 gan­ger es­ti­mert inn­tje­ning. Det er nes­ten til å bli bull av. Det er en cock­tail av ele­men­ter som har bi­dratt til la­ve­re pri­sing. Med ho­ved­in­gre­di­en­sen i den­ne cock­tai­len er nok høy­ere ren­ter. Med høy­ere ren­ter har det lig­get en for­vent­ning o mat mul­tip­pel eks­pan­sjo­nen skul­le stop­pe opp og gå i re­vers, og det har den alt­så gjort.

Den­ne uken fikk vi sma­ke på føl­ge­ne av når ren­te­ne be­ve­ger seg litt for raskt, som også skjed­de tid­li­ge­re i år. Fort­set­ter de lan­ge ren­te­ne opp selv om børs­opp­gan­gen ute­blir, kan det bli stygt. Men hvis ren­te­ne smy­ger seg for­sik­tig opp sam­men med bør­se­ne, skal det kan­skje gå greit. Men det bør også bety at mul­tip­le­ne fort­set­ter ned, alt­så at ak­sje­kur­se­ne ikke hen­ger med inn­tje­nings­veks­ten.

I det sis­te har ak­sje­kur­se­ne rast uten at ana­ly­ti­ker­ne har ruk­ket å jus­te­re inn­tje­ning s es­ti­ma­te­ne. Da får man la­ve­re P/E. Men hvis børs­fal­let kun er en kort­va­rig kor­rek­sjon (som det mest sann­syn­lig er), blir det hel­ler ikke noe kutt i es­ti­ma­te­ne.

Mer ge­ne­relt hand­ler det om at veks­ten i sel­ska­pe­nes inn­tje­ning er sva­ert god, og da spe­si­elt på Oslo Børs og de ame­ri­kans­ke bør­se­ne. I es­ti­ma­te­ne for de nes­te tolv må­ne­der lig­ger det en for­vent­ning om at den­ne tren­den fort­set­ter. Det er en haug av makro­ri­si­ko der ute, som det all­tid er. Kan­skje noe av for­kla­rin­gen på la­ve­re pri­sing hand­ler om frykt for kon­se­kven­ser av han­dels­krig, Italia og ka­pi­tal­flukt fra frem­vok­s­en­de mar­ke­der. Kan­skje det også spil­ler inn at både inn­tje­nings­vekst og for­vent­nin­ger om vi­de­re vekst, er litt vel ster­ke, slik at mar­ke­det an­ser ri­si­ko­en som størst på ned­si­den av es­ti­ma­te­ne.

Uro­en i frem­vok­s­en­de mar­ke­der kan man ihvert­fall si har på­vir­ket man­ge lands bør­ser det se­nes­te året. Men også på de sto­re, euro­pe­is­ke bør­se­ne har det va­ert ned­gang i år. Man le­ser mye om fest på bør­se­ne, men det er for­di vi er mest opp­tatt av Nor­ge og USA. I Tysk­land, for ek­sem­pel, er DAXin­dek­sen ned 11 pro­sent i 2018.

La­ve­re P/E gjør at bør­se­ne vir­ker mer at­trak­ti­ve, men man skal hel­ler ikke se seg blind på én måle­stokk. Ser man på pris over bok­før­te ver­di­er (pris/bok), blir man ikke like bull. Der er S&P 500 på 3,3, som er fort­satt sva­ert høyt his­to­risk sett og høy­ere enn før fi­nans­kri­sen. Pris/bok på Oslo Børs er på 2,0, be­ty­de­lig høy­ere enn snit­tet på rundt 1,5 de se­nes­te ti åre­ne. Lu­ker man vekk olje- og fi­nans­ak­sjer, som noen li­ker å gjø­re, blir pris/bok enda høy­ere.

Da blir man ikke så bull li­ke­vel. Op­ti­mis­te­ne vil dog hev­de at bok­før­te ver­di­er hen­ger etter og skal opp.

Foto: DrEamstimE

BIL­LI­GE­RE: P/E-ni­vå­ene er blitt be­ty­de­lig la­ve­re det se­nes­te året.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.