GIG til va­ers

Finansavisen - - BØRS & MARKEDER - ByBerg, Heg­nar.no

In­ves­to­re­ne på Oslo Børs tok en pust i bak­ken fre­dag etter tors­da­gens kraf­ti­ge fall, da hoved­in­dek­sen falt 2,6 pro­sent. In­dek­sen var i mi­nus i lø­pet av fre­da­gen også, men den end­te opp 0,3 pro­sent til 893,54. Om­set­nin­gen var på 5,2 mil­li­ar­der kro­ner.

Bør­se­ne i USA opp­lev­de kraf­tig fall tors­dag kveld, mens Asia-bør­se­ne steg fre­dag mor­gen. Fre­dag åp­net Wall Stre­et so­lid opp. Rente­fryk­ten blant in­ves­to­re­ne ser ut til å ha lagt seg etter at kon­sum­pri­se­ne over­ras­ket på ned­si­den i USA.

Etter to da­ger med kraf­ti­ge fall re­van­sjer­te også olje­pri­se­ne seg, men opp­tu­ren skrum­pet inn i lø­pet av da­gen. Brent-ol­jen steg 0,4 pro­sent til 80,57 dol­lar fa­tet, som var om lag én dol­lar la­ve­re enn da bør­sen steng­te tors­dag. WTI­ol­jen trakk opp 0,6 pro­sent til 71,38 dol­lar fa­tet. Støt­ten kom fra Ki­nas han­dels­ba­lan­se, som vis­te ro­bust rå­olje­im­port. In­deks­tun­ge Equi­nor falt 0,1 pro­sent til 221,00 kro­ner.

Aker BP end­te opp 0,9 pro­sent til 310,00 kro­ner etter at Dans­ke Bank iføl­ge TDN Di­rekt har høy­net kurs­må­let fra 318 til 342 kro­ner.

Sub­sea 7 steg 0,1 pro­sent til 113,55 kro­ner. Wood­side Pe­tro­le­um har hånd­pluk­ket Sub­sea 7 og Tech­nipFMC til å kjem­pe om SURF-kon­trak­ten for gass­pro­sjek­tet Scar­bo­rough uten­for VestAust­ra­lia, meld­te Upstre­am fre­dag iføl­ge TDN Di­rekt. Upstre­am meld­te også at Sub­sea 7 er blant sel­ska­pe­ne som kjem­per om SURF-kon­trak­ten til Pe­tro­bras’ - Nor­dea-ana­lyse. - Dans­ke-kurs­mål.

- La­ve­re olje­pris. Mero-1-pro­sjekt off­shore Bra­sil.

Sol­stad Off­shore steg 3,2 pro­sent til 5,21 kro­ner etter å ha fått to nye job­ber på bri­tisk sok­kel i Nord­sjø­en.

Fle­re lakse­ak­sjer mar­ker­te seg po­si­tivt i kjøl­van­net av Nor­dea­ana­ly­ti­ker Kol­bjørn Giske­øde­gårds po­si­ti­ve ana­lyse tors­dag. Dess­uten ble det rap­por­tert om økte lakse­pri­ser og god stem­ning i na­e­rin­gen fre­dag etter­mid­dag. Grieg Sea­food end­te opp 3,5 pro­sent til 120,00 kro­ner. Bak­ka­frost var opp 3,3 pro­sent til 510,50 kro­ner, Sal­mar steg 2,9 pro­sent til 429,40 kro­ner, mens Marine Harvest klat­ret 2,2 pro­sent til 188,60 kro­ner.

Ga­ming In­no­va­tion Group (GIG) steg hele 18,7 pro­sent til 2,98 kro­ner på etter­leng­tet in­ten­sjons­av­ta­le i USA. Om­set­nin­gen i ak­sjen var på 18 mil­lio­ner kro­ner. In­ten­sjons­av­ta­len er inn­gått med Hard Rock In­ter­na­tio­nal og gjel­der le­ve­ring av en sports­book­platt­form ved Hard Rock Ho­tel & Ca­si­no At­lan­tic City i New Jer­sey. ABG Sun­dal Col­li­er opp­gra­der­te spill­sel­ska­pet til «kjøp» fra «hold» etter and­re kvar­tal, med et kurs­mål på fire kro­ner. Det­te til­si­er at meg­ler­hu­set ser en opp­side for ak­sjen på 34 pro­sent ut fra fre­da­gens nivå.øystein

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.