Et spørs­mål om yuan

Finansavisen - - BØRS & MARKEDER - JONE FRAFJORD

Ma­ni­pu­le­rer ki­ne­sis­ke myn­dig­he­ter kur­sen på sin yuan? Nei, me­ner tje­neste­menn i det ame­ri­kans­ke fi­nans­de­par­te­men­tet, og det er iføl­ge Bloom­berg i kon­klu­sjo­nen på den halv­år­li­ge rap­por­ten som tro­lig slip­pes til uken.

En slik kon­klu­sjon kan bi­dra til å roe ned for­hol­det mel­lom Kina og USA. Den vil også va­ere i tråd med vur­de­rin­gen fra IMF, som sier at yuan­kur­sen i det sto­re og hele er på lin­je med Ki­nas fun­da­men­ta­le for­hold.

Men fi­nans­mi­nis­ter Ste­ven Mnuchin kan over­sty­re by­rå­kra­te­nes kon­klu­sjon. Og pre­si­dent Do­nald Trumps twit­ter-kon­to kan over­sty­re både by­rå­kra­te­nes kon­klu­sjon, Ste­ven Mnuchins kon­klu­sjon og IMFs kon­klu­sjon.

Fre­dag kos­tet en ame­ri­kansk dol­lar 6,9170 yuan, opp fra 6,89 yuan da­gen før. Yuan­kur­sen er na­er det sva­kes­te si­den 2008.

Pri­sen på et fat nord­sjø­olje steg 70 cent fre­dag til 81 dol­lar, etter å ha falt fra 85 dol­lar på to da­ger tid­li­ge­re i uken. Den nors­ke kro­nen tål­te fal­let i olje­pri­sen gans­ke godt. En dol­lar kos­tet fre­dag etter­mid­dag 8,19 kro­ner, og har fak­tisk falt litt hver dag si­den man­dag. Euro­en har hop­pet litt mer opp og ned mot kro­nen, men lå fre­dag etter­mid­dag på 9,46 kro­ner, 6–7 øre ned sam­men­lig­net med tors­da­gen.

Kro­nen var der­med na­er det ster­kes­te ni­vå­et mot euro i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.