Ven­ter grad­vis høy­ere USA-stats­ren­ter

Finansavisen - - BØRS & MARKEDER - TDN Di­rekT

Ame­ri­kans­ke og in­ter­na­sjo­na­le mar­ke­der har falt tungt den­ne uken, med S&P 500-in­dek­sen ned rundt fem pro­sent si­den man­dag. Blant for­kla­rin­ge­ne som trek­kes frem er han­dels­kon­flikt og uro i Italia, men sa­er­lig (fryk­ten for) sti­gen­de ren­ter.

Nor­dea Mar­kets me­ner en kom­men­tar fra USAs sen­tral­bank­sjef Jero­me Pow­ell tid­li­ge­re i ok­to­ber var ut­slags­gi­ven­de. Pow­ell sa at sty­rings­ren­ten kan bli he­vet til over det an­tatt nøy­tra­le ni­vå­et, slik at po­li­tik­ken blir kon­trak­tiv.

«Pow­ells kom­men­tar […] ga lan­ge ob­li­ga­sjons­ren­ter grønt lys til å sti­ge raskt, tross et noe la­ve­re ame­ri­kansk in­fla­sjons­press,» skri­ver Nor­dea.

DNB Mar­kets trek­ker frem be­tyd­nin­gen av sen­tral­ban­ke­nes re­ver­se­ring av kvan­ti­ta­ti­ve let­tel­ser. Fra tred­je til fjer­de kvar­tal re­du­ser­te Den euro­pe­is­ke sen­tral­ban­ken sine verdi­pa­pir­kjøp med 15 mil­li­ar­der euro pr. må­ned, mens Fe­deral Re­ser­ve fra må­neds­skif­tet har økt sin ba­lanse­ned­ska­le­ring med ti mil­li­ar­der dol­lar pr. må­ned, skri­ver DNB. Re­sul­ta­tet blir la­ve­re etter­spør­sel etter ob­li­ga­sjo­ner, og høy­ere ren­ter.

Mar­keds­vo­la­ti­li­te­ten fø­rer imid­ler­tid in­ves­to­re­ne til «tryg­ge hav­ner», slik som nett­opp ame­ri­kans­ke stats­ren­ter, og brem­ser rente­opp­gan­gen. DNB ven­ter at ti­års swap­ren­ter vil va­ere på 3,75 pro­sent om et år, mot 3,22 pro­sent i dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.