Førs­te ut­byt­te si­den fi­nans­kri­sen

Finansavisen - - BØRS & MARKEDER - FA

Royal Bank of Scot­land (RBS) har be­talt ut sitt førs­te ut­byt­te til ak­sjo­na­ere­ne si­den ban­ken var na­er kol­laps i for­bin­del­se med fi­nans­kri­sen for ti år si­den, iføl­ge BBC News.

Ban­ken er fort­satt 62 pro­sent stat­lig eid, men har også rundt 190.000 pri­va­te ak­sjo­na­erer. Iføl­ge topp­sjef Ross McEwan ut­gjør ut­bytte­ut­be­ta­lin­gen – på 2 pen­ce pr. ak­sje – en «vik­tig mile­pael» i RBS’ snu­ope­ra­sjon.

Iføl­ge BBC vars­let RBS i au­gust at ban­ken øns­ket å ut­be­ta­le et ut­byt­te så snart en for­liks­av- tale med det ame­ri­kans­ke jus­tis­de­par­te­men­tet til 4,9 mil­li­ar­der dol­lar var gjen­nom­ført.

Tid­li­ge­re i år solg­te den bri­tis­ke re­gje­rin­gen seg ned fra 70,1 til 62,4 pro­sent i RBS – med et tap på hele 2,1 mil­li­ar­der pund. Sal­get ble gjort til en kurs på 271 pen­ce, nes­ten halv­par­ten av pri­sen på 502 pen­ce pr. ak­sje som ble be­talt da re­gje­rin­gen red­det RBS i 2008 og 2009. To­talt kos­tet RBS-red­nings­pak­ken 45 mil­li­ar­der pund. I 2015 ble så ned­sal­get igang­satt med et salg av 5,4 pro­sent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.