Hvem kla­ger når fak­tu­ra­en er gra­tis?

For­mues­for­valt­ning har put­tet kun­de­nes ra­batt i egen lom­me, og brukt ra­bat­ten som fra­trekk på egen fak­tu­ra slik at de­res egen tje­nes­te har frem­stått til­na­er­met gra­tis.

Finansavisen - - FORVALTNINGSKOSTNADER I FORVALTNING - „„STEINAR GRINI steinar.grini@fi­nans­avi­sen.no

– Fak­tu­ra­en har frem­stått som sva­ert lav, noe in­gen kun­der for­står. 99 pro­sent av kun­de­ne tror de be­ta­ler mind­re enn de fak­tisk gjør, for­tel­ler en an­satt i For­mues­for­valt­ning.

Som nabo til No­bel­in­sti­tut­tet og for­val­ter av pen­ge­ne til konge­hu­set ny­ter For­mues­for­valt­ning stor til­lit blant Nor­ges for­muen­de. Og mens ad­vo­ka­ter sen­der fak­tu­ra­er som frem­står som de er skre­vet med gaf­fel, har For­mues­for­valt­ning sendt sa­er­de­les nøk­ter­ne fak­tu­ra­er. Nes­ten gra­tis. Men fak­tu­ra­ene har ikke ref lek­tert hele sann­he­ten.

Kost­na­den skjult

For­mues­for­valt­ning tar gjer­ne 1 pro­sent i år­lig råd­giv­nings ho­no­rar. M en­som Fi­nans­avi­sen har om­talt tid­li­ge­re, er den fak­tis­ke kost­na­den mye høy­ere som føl­ge av at det på­lø­per til­leggs­kost­na­der i se­lek­sjons­fond og un­der­lig­gen­de fond. To­talt snak­ker vi gjer­ne om 2 pro­sent el­ler mer.

Fak­tu­ra­en kun­de­ne har mot­tatt fra For­mues­for­valt­ning er den syn­li­ge kost­na­den på én pro­sent, men den fak­tis­ke fak­tura­sum­men har va­ert mye mind­re. År­sa­ken he­ter «Re­tur­pro­vi­sjon».

Men hvor kom­mer re­tur­pro­vi­sjo­nen fra?

Det hand­ler omen til­leggs pro­vi­sjon For­mues­for­valt­ning be­lasteri­de fles­te fond–gjer­ne på 1,25 pro­sent av selve fon­det. Den­ne til­leggs pro­vi­sjo­nen gis så til­ba­ke til kun­de­ne un­der nav­net «Re­tur­pro­vi­sjon»

Ra­bat­ten syn­lig

Men mens til­leggs pro­vi­sjo­nen be­las­tes di­rek­te i fon­det, har ikke re­tur­pro­vi­sjo­nen va­ert ført mot fon­det, men i form av kre­di­te­ring på fak­tu­ra­en fra For­mues f orva l ni n g s for­valt­nings ho­no­rar.

Alt­så en inn­ret­ning som er skjult for kun­den når den be­las­tes som kost­nad, gjø­res syn­lig for kun­den når den kre­di­te­res den kvar­tals vise­fak­tu­ra­en fra For­mues­for­valt­ning.

– Etter inn­fø­ring av MiFID II er ikke det­te len­ger lov. Nå står det skre­vet i form av tekst på alle fak­tu­ra­er at et gitt be­løp er over­ført til kun­dens kon­to i por­te­føl­jen. Det­te for å dek­ke over hvor mye som fak­tisk er fak­tu­rert, sier den an­sat­te i For­mues­for­valt­ning til Fi­nans­avi­sen.

– Kun­den mot­tar egen kre­dit­nota hvor det frem­kom­mer hvil­ke re­tur­pro­vi­sjo­ner som er opp­nådd fra verdi­pa­pir­fond det er in­ves­tert ka­pi­tal hos. Be­løp på kre­dit­nota ut­be­ta­les til kun­dens kon­to som egen trans­ak­sjon, sier adm. di­rek­tør Øystein Bø i For­mues­for­valt­ning.

– Vel­dig for­nøyd

–For­mues­for­valt­ning er vel­dig for­nøyd med inn­fø­ring av MiFID II-re­gel­ver­ket. Det­te for­di hele den nors­ke og in­ter­na­sjo­na­le fonds­bran­sjen nå job­ber med å etab­le­re net­to­an­dels klas­ser for sine re­spek­ti­ve fond, de tvil si fond uten re­tur­pro­vi­sjo­ner ret­tet mot kun­der som be­nyt­ter en uav­hen­gig in­ves­te­rings­råd­gi­ver, sier Bø.

– Kon­se­kven­sen vil va­ere at av­kast­nin­gen i det en­kel­te in­ves­te­rings­pro­dukt vil va­ere bed­re til­sva­ren­de tid­li­ge­re re­tur­pro­vi­sjon som i dag over­fø­res i sin hel­het til kun­dens kon­to, sier Bø.

Hvor­vidt han vir­ke­lig er for­nøyd frem­står ikke som helt ty­de­lig for kun­der som går inn på nett­si­den.

– På kun­dens nett­side hos For­mues­for­valt­ning er ho­no­rar og re­tur­pro­vi­sjon fort­satt opp­gitt som net­to, sier en an­satt i sel­ska­pet.

– Kun­der som bru­ker sin nett­side som kil­de til in­for­ma­sjon rundt hva de har be­talt, får med and­re ord feil in­for­ma­sjon. Det­te er en struk­tur som en­kelt kun­ne va­ert av­vik­let, men som opp­rett­hol­des for å hol­de kun­de­ne for narr, leg­ger han til.

Foto: olI­ver orskAug

RAUS: Adm. di­rek­tør Øystein Bø har kun­net gi sto­re ra­bat­ter på fak­tu­ra­ene til kun­de­ne. Ikke alle kun­de­ne har skjønt at de al­le­re­de har be­talt ra­bat­ten selv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.