Pen­sjons­for­slag kan bli ut­satt

Et av høs­tens sto­re slag i Stor­tin­get kan bli satt på vent. Tirs­dag av­gjør fi­nans­ko­mi­te­en om for­sla­get om pen­sjon fra førs­te kro­ne skal be­hand­les in­nen fris­ten

Finansavisen - - JPMORGAN CHASE 3. KVARTAL -

Innstil­lin­gen fra ko­mi­te­en skul­le etter pla­nen fore­lig­ge se­nes­te 23. ok­to­ber. Men nå kan det hen­de at ko­mi­te­en vel­ger å ut­set­te be­hand­lin­gen av sa­ken, sier ko­mité­le­der Hen­rik As­heim til NTB.

– Det­te er ikke be­stemt ennå. Det skal dis­ku­te­res på ko­mité­mø­tet tirs­dag, der vi skal av­gjø­re hvil­ke sa­ker det has­ter å få ved­tatt i Stor­tin­get, sier As­heim.

mye å gjø­re

Han av­vi­ser at en even­tu­ell ut­set­tel­se av pen­sjons­sa­ken hand­ler om KrFs kom­men­de vei­valg om å gå til høy­re el­ler venst­re.

– Men vi er i en si­tua­sjon der op­po­si­sjons­par­ti­ene job­ber med sine al­ter­na­ti­ve bud­sjet­ter. De har mye å gjø­re, sier han.

Rødt-le­der Bjør­nar Mox­nes, som også sit­ter i fi­nans­ko­mi­te­en, tror der­imot at KrFs vei­valg vil va­ere ut­slags­gi­ven­de.

av­hen­ger av KrFs vei­valg

– Der­som KrF vel­ger å gå inn i da­gens re­gje­ring, spø­ker det nok for det­te vik­ti­ge for­sla­get. Vel­ger de å gå til venst­re, er det gode mu­lig­he­ter for at det blir ved­tatt, sier Mox­nes til NTB.

Spørs­må­let om opp­tje­ning av pen­sjon fra førs­te kro­ne i ord­nin­gen med ob­li­ga­to­risk tje­neste­pen­sjon (OTP) er op­po­si­sjo­nens sto­re sak i høst. Ar­bei­der­par­ti­et og SV står sam­men om for­sla­get. Det skal gi bed­re pen­sjon for ut­sat­te grup­per som del­tids­ar­bei­de­re, vi­ka­rer og ung­dom i pri­va­te be­drif­ter.

KrF og Sp har så langt ikke tatt stil­ling til for­sla­get, mens re­gje­rings­par­ti­ene er imot.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.