Gode pen­ger i fals­ke fja­er

Skade­dyr­bu­tik­ken solg­te fugle­skrems­ler verdt fire mil­lio­ner kro­ner i fjor. Det ut­gjør en tre­del av nett­bu­tik­kens om­set­ning.

Finansavisen - - GJØR BUTIKK AV FUGLESKREMSLER - „„Torgeir Kveim STi torgeir.sti@fi­nans­avi­sen.no

– Nå sit­ter jeg her og drik­ker champag­ne i Sy­den, ler Ken­neth Er­vik, i Skade­dyr­bu­tik­ken, iro­nisk.

Egent­lig er han på vei til le­gen. Grun­nen til at Er­vik ler er en idé han fikk for tre år si­den. Tan­ken var å im­por­te­re og sel­ge fugle­skrem­se­let Sca­re’m Hawk til sel­ska­per og pri­vat­per­soner som var lei av fugle­møkk på tak og ei­en­de­ler.

Etter at Er­vik tok inn skrem­se­let i sort­i­men­tet, kom re­spon­sen umid­del­bart.

– Nå har vi na­e­rings­bygg, bo­lig­bygge­lag, opp­dretts­an­legg, stat og kom­mu­ne på kun­de­lis­ten. Møl­ler bil var lei av at fug­le­ne dreit på bi­le­ne når de tok av fra ta­ket.

Har solgt 5.300 hau­ker

Førs­te året solg­te Skade­dyr­bu­tik­ken alle 800 dra­ge­ne de

tok inn på la­ger. Året etter var an­tal­let økt til 2.000. I fjor solg­te sel­ska­pet 2.500 hau­ker, som ut­gjør rundt 30 pro­sent av bu­tik­kens to­ta­le om­set­ning på

12,9 mil­lio­ner kro­ner. Kon­kur­ren­te­ne Skade­dyr­shop.no har på sin side solgt 516 skrems­ler, som til­sva­rer 825.000 kro­ner i om­set­ning, mens Nor­disk Nett­han­del som står bak fugle­je­gern.no, har ikke over­sikt pr. i dag.

– Du blir ikke mil­lio­na­er av det­te, men det er ikke så verst. Vi had­de egent­lig trodd at vi skul­le sel­ge fle­re, men som med alt an­net som sel­ger godt, kom­mer det bil­li­ge ko­pi­er på mar­ke­det, sier han.

En pak­ke in­klu­de­rer to dra­ger, te­le­skopstang og li­ne, og vei­le­den­de pris er 1.699 kro­ner. Kun­de­ne er alt fra ei­en­doms­sel­ska­per til sam­ei­er og bil­for­hand­le­re som kjø­per opp til ti pak­ker av gan­gen.

Er­vik me­ner hau­ke­ne er rik­tig pri­set, men ser li­ke­vel at fle­re vel­ger å kjø­pe ri­me­li­ge­re al­ter­na­ti­ver.

– For­skjel­len på Sca­re’m Hawk og bil­li­ge ko­pi­er er kva­li­te­ten og hva som føl­ger med i pak­ken. Det man­ge ikke for­står når de kjø­per bil­lig, er at de kan­skje bare får én dra­ge el­ler uten jord­spidd. Det blir som å kjø­pe bil uten ratt og hjul. Dess­uten ven­ner fug­le­ne seg til dra­ge­ne over tid.

43 mil­lio­ner på skade­dyr

Skade­dyr­bu­tik­ken kon­trol­le­res av Tøns­berg Skade­dyrkontroll, hvor Er­vik ei­er 40 pro­sent, og Ak­tiv Nord. I til­legg ei­er han 17 pro­sent av hol­ding­sel­ska­pet som er størs­te ak­sjo­na­er i No­kas Skade­dyrkontroll. Sist­nevn­te le­ve­rer skade­dyr­tje­nes­ter på opp­drag fra kun­der i hele lan­det.

De to sel­ska­pe­ne had­de i fjor en sam­let om­set­ning på 43 mil­lio­ner kro­ner, med drifts­re­sul­tat på 5,4 mil­lio­ner kro­ner. Er­vik me­ner 1.699 kro­ner er et mik­ro­sko­pisk be­løp sam­men­lig­net med ti­den det tar, samt ar­bei­det som kre­ves for å ryd­de opp etter fug­le­ne.

– Vi spa­rer dem for ir­ri­ta­sjon og ar­beid der­som de har en god ef­fekt. Noen gan­ger fun­ge­rer det. And­re gan­ger må du ha fle­re hau­ker, el­ler hau­ker sam­men med and­re pro­duk­ter i kom­bi­na­sjon.

Fikk fugle­tit­te­re på nak­ken

Helt pro­blem­fritt har sal­get av kuns­ti­ge hau­ker li­ke­vel ikke va­ert. I fjor ble sel­ska­pet kon­tak­tet av Norsk Or­ni­to­lo­gisk For­bund, som øns­ket å ut­re­de hvil­ken ef­fekt hau­ken had­de på fugle­li­vet el­lers.

– I be­gyn­nel­sen sa de at hau­ken ikke had­de noen ef­fekt. Et år se­ne­re var hau­ken plut­se­lig blitt en trus­sel mot rød­lis­te­de sjø­fug­ler. Vi er jo in­ter­es­sert i å sel­ge pro­duk­ter som ikke er til fare for dy­re­ne, men for­står ikke helt ar­gu­men­ta­sjo­nen.

FOtO: tOrgeir KveiM Sti

SliP­Per driTT: Or­ni­to­lo­ge­ne er usik­re på om Sca­re’m Hawk egent­lig hol­der gri­se­te ful­ger unna el­ler tru­er rød­lis­te­de ar­ter. Skade­dyr­bu­tik­ken har uan­sett gjort god bu­tikk av den frykt­inn­gy­ten­de hau­ken.

FOtO: tøNS­berg SKade­dyrKONtrOll

ToK iNN Fug­leN: Ken­neth er­vik, dag­lig le­der i tøns­berg Skade­dyrkontroll, var førs­te til å ta inn Sca­re’m Hawk i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.